Creative Antibiotics

Innate Pharmaceuticals AB (publ) kallar till årsstämma

Pressmeddelande   •   Sep 24, 2008 09:28 CEST

(Aktietorget: INPH)

Aktieägarna i Innate Pharmaceuticals AB (publ), org. nr 556585-7785, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 30 oktober 2008 kl. 17.00 i lokal Översten, Hus 3 på Umestan Företagspark, Umeå. Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels vara införda i den av VPC förda aktieboken senast den 24 oktober 2008 och dels anmäla sin avsikt att delta senast tisdag den 28 oktober kl. 12.00 på tel. 090-13 66 50, fax 090-71 80 95 eller via e-post info@innate.se.

I anmälan anges namn, person-/organisationsnummeroch telefon dagtid.

Aktieägares rätt vid årsstämma får utövas av ombud.
Skriftlig fullmakt ska redovisas i original. Den som företräder juridisk person ska dessutom bifoga kopia på registreringsbevis som utvisar behörig firmatecknare. Fullmakt sänds in samtidigt med anmälan till stämman. Aktieägare som avser att medföra biträde ombedes meddela detta i samband med anmälan.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 24 oktober genom förvaltares försorg tillfälligt registrera aktierna i eget namn för att erhålla rätt att delta vid stämman. Fullständiga handlingar finns fr.o.m. den 6 oktober 2008 tillgängliga på bolagets kontor i Umeå. De aktieägare som önskar ta del av handlingarna kan anmäla detta till bolaget, så kommer materialet att sändas till dem med posten utan kostnad för mottagaren.

Förslag till dagordning (beslutsförslag inom parentes)
1. Val av ordförande vid stämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning.

4. Val av en eller två protokolljusterare.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

6. VD-anförande.

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.

8. Beslut om
a) fastställande av resultaträkning och balansräkning,
b) behandling av Bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen, (Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2007/2008, utan att förlusten avräknas mot reservfonden),
c) ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören.

9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. (Valkommittén föreslår att antalet styrelsemedlemmar ska vara fem till antalet mot tidigare sex samt att inga suppleanter väljs.)

10. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden.
(Valkommittén föreslår att arvode till styrelsen för kommande mandatperiod 2008/2009 ska utgå med totalt 425 000 kronor, varav 200 000 kronor till ordförande. VD erhåller inget arvode för styrelsearbetet. Revisorerna erhåller ersättning enligt bok och räkning.)

11. Val av styrelseledamöter och revisorer.
Valkommittén föreslår omval av Claes-Göran Fridh, Staffan Normark och Sune Rosell och nyval av Kumud Sampath. Till styrelsens ordförande föreslås Ingemar Kihlström. Revisorernas mandattid löper tills årsstämma hållits 2010.)

12. Val av valkommitté. (Föreslås att valkommittén omväljs för ett år.)

13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om en riktad nyemission av aktier. (Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om förlängning av bemyndigandet från bolagsstämman den 31 oktober 2007, § 13. "Styrelsen föreslår att aktieägarna vid årsstämman den 30 oktober 2008 beslutar att bemyndiga styrelsen att, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av högst 2 350 040 aktier. Bemyndigandet skall gälla längst intill nästkommande ordinarie årsstämma.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att skapa handlingsberedskap för nya projekt.

Grunden för emissionskursen skall vara en bedömning av aktiernas marknadsvärde.

Årsstämman föreslås vidare bemyndiga styrelsens ordförande eller den han utser, att vidta de smärre justeringar i ovanstående beslut om bemyndigande som kan visas erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket".)

14. Övriga frågor.

15. Stämmans avslutande.

Anförande av professor Birgitta Evengård, Umeå universitet.

Umeå den 19 september 2008
Styrelsen