Statistiska centralbyrån, SCB

Innovationsverksamhet 2006-2008: Leverantörer viktigaste samarbetspartnern för företag som bedrev innovationsverksamhet

Pressmeddelande   •   Dec 03, 2009 09:40 CET

För tabeller vänligen se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____283404.aspx

40 procent av företagen med innovationsverksamhet under 2006 till 2008 angav att de hade någon typ av samarbetspartner. Av dem är det närmare 80 procent som samarbetar med sina leverantörer.

Näst efter samarbetet med leverantörer följer samarbete med kunder och andra företag inom koncernen. Ungefär lika stor andel industri- som tjänsteföretag samarbetade i sin innovationsverksamhet.

Produktinnovationer är vanligast

Från och med referensperioden 2006 till 2008 undersöker SCB för första gången organisatoriska innovationer och innovationer inom marknadsföring. Resultaten visar att det är vanligare att företag introducerar produktinnovationer än organisatoriska innovationer. Minst vanligt är det att introducera innovationer inom marknadsföringsområdet.

Tabell: Andel innovativa företag fördelat på typ av innovation och sektor 2006-2008

Definitioner och förklaringar

Företag med innovationsverksamhet innefattar:

 • Företag som introducerat nya produkt- och processinnovationer under 2006-2008
 • Företag som introducerat  organisatoriska innovationer under 2006-2008
 • Företag som introducerat innovationer inom marknadsföring under 2006-2008
 • Företag som under 2006-2008 avbrutit eller skjutit upp verksamhet med att utveckla nya produkter eller processer
 • Företag som i slutet av 2008 hade pågående verksamhet att utveckla nya produkter eller processer som ännu inte avslutats
 • De innovationsutgifter som SCB mäter är utgifter för forskning och utveckling, förvärv av maskiner, utrustning och programvara samt förvärv av annan extern kunskap som t.ex. patent. Innovationsutgifterna avser endast innovationsverksamhet för produkt- och processinnovationer, samt för avbruten, pågående eller uppskjuten innovationsverksamhet.

  Produktinnovation är en ny eller väsentligt förbättrad vara eller tjänst som har introducerats på marknaden. Varan eller tjänsten ska vara ny eller väsentligt förbättrad med avseende på dess kapacitet (t.ex. förbättrad programvara, användarvänlighet, ingående komponenter eller delsystem). Återförsäljning av varor/tjänster som köpts in från andra företag och produkter där förändringar endast har varit av estetisk natur räknas inte som en produktinnovation.

  Processinnovation är en ny eller väsentligt förbättrad produktionsprocess, distributionsmetod eller stödverksamhet som införts för företagets varor/tjänster. Endast förändringar i företagets organisation räknas inte som en processinnovation.

  Organisatorisk innovation är  en ny metod att organisera företagets affärsverksamhet (inkl. kunskapshantering), ny organisation av arbetsplatsen eller externa relationer som inte tidigare använts av företaget.  Den organisatoriska innovationen måste vara resultatet av strategiska beslut av
  företagsledningen. Sammanslagningar eller förvärv räknas inte som en organisatorisk innovation ens om det är för första gången.

  Innovationer inom marknadsföring avser införandet av ett nytt marknadsföringskoncept eller en ny marknadsföringsstrategi. Denna ska skilja sig avsevärt från företagets tidigare metoder för marknadsföring och som inte använts förut. En innovation inom marknadsföring kräver betydande förändringar i produkters utformning eller paketering, produktplacering samt marknadsföring eller prissättning av produkter. Säsongsbetonade, normala eller andra rutinmässiga förändringar i marknadsföringsmetoder räknas inte in.

  Publikation

  En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i en rapport som beräknas finnas på SCB:s webbplats vecka nr 51.

  Statistikdatabasen

  Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.

  Mer om statistiken

  Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.

  Nästa publiceringstillfälle

  Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2009-12-18 09.30.  Statistikansvarig myndighet och producent

  SCB, Enheten för Investeringar, FoU och IT
  Box 24 100
  104 51 Stockholm
  Fax 08-506 948 12

   

  Förfrågningar

  Roger Björkbacka
  Tfn 08-506 946 06
  E-post fornamn.efternamn@scb.se

  Sandra Dovärn

  Tfn 08-506 940 09
  E-post fornamn.efternamn@scb.se

     Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.