Statistiska centralbyrån, SCB

Innovationsverksamhet, 2006-2008: Minskad energiåtgång hos innovativa företag

Pressmeddelande   •   Dec 18, 2009 09:35 CET

Bland de innovativa företagen angav 55 procent att deras innovation hade någon gynnsam effekt på miljön. Av dem var minskad energiåtgång per producerad enhet den vanligaste miljöeffekten av innovationen.

Ser man till företagens storleksklass så angav 74 procent av företagen med 250 anställda eller fler att innovationen hade någon gynnsam effekt på miljön. Bland de små företagen med 10-49 anställda var motsvarande andel 54 procent.

Satsningar på innovationsverksamhet

Utgifterna för företagens innovationsverksamhet i Sverige uppgick till närmare 146 miljarder kronor år 2008. Det är den egna forsknings- och utvecklingsverksamheten (FoU) som står för den största andelen av innovationsutgifterna, vilket framgår av tabellen. Drygt 58 procent av innovationsutgifterna utgörs av utgifter för egen FoU.

Innovationsutgifterna skiljer sig åt beroende på storleken på företagen. Närmare 77 procent av innovationsutgifterna kommer från stora företag, 250 anställda eller fler, och bland små- och medelstora företag är det tämligen jämt fördelat med 13 respektive 10 procent av de totala innovationsutgifterna.

För statistik, se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____284470.aspx

Definitioner och förklaringar

Innovativa företag: Innovationsstatistiken delas in i fyra olika typer av innovationer: produktinnovationer, processinnovationer, organisatoriska innovationer samt innovationer inom marknadsföring. För att ett företag ska definieras som innovativt skall innovationen vara något nytt eller väsentligen förbättrat som företaget antingen är först med att introducera på marknaden, eller som introduceras inom det egna företaget för första gången. Introduktionen ska ha skett under perioden 2006 till 2008.

Innovationer med gynnsamma effekter på miljön: En miljöinnovation är en ny eller väsentligt förbättrad produkt (vara/tjänst), process, organisationsmetod eller marknadsföringsmetod som leder till gynnsamma effekter på miljön jämfört med alternativen. De gynnsamma effekterna på miljön kan vara det primära målet för innovationen eller resultatet av andra innovationsmål. De gynnsamma effekterna på miljön av en innovation kan uppstå vid produktionen av en vara eller tjänst, eller när slutanvändaren efter inköp använder en vara eller tjänst.

Innovationsutgifter: De innovationsutgifter som SCB mäter är utgifter för forskning och utveckling, förvärv av maskiner, utrustning och programvara samt förvärv av annan extern kunskap som t.ex. patent. Innovationsutgifterna avser endast innovationsverksamhet för produkt- och processinnovationer, samt för avbruten, pågående eller uppskjuten innovationsverksamhet.

Publikation

Läs mer i rapporten Innovationsverksamhet i svenska företag 2006-2008

Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2011.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för Investeringar, FoU och IT
Box 24 100
104 51 Stockholm
Fax 08-506 948 12

Förfrågningar

Roger Björkbacka
Tfn 08-506 946 06
E-post fornamn.efternamn@scb.se

Sandra Dovärn

Tfn 08-506 940 09
E-post fornamn.efternamn@scb.seVar god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.