LRF, Lantbrukarnas Riksförbund

Inrätta ett Östersjöcenter för fosforförluster från åkern

Pressmeddelande   •   Jul 13, 2009 14:22 CEST

Idag föreslås ett nytt åtgärdsprogram för Östersjön. Men trots det omfattande åtgärdspaketet kan det vara svårt att nå upp till kvävekvoten för Kattegatt och fosforkvoten till Östersjön.
- Det här påtalade LRF redan för två år sedan. Att införa mål som i praktiken är omöjliga att nå riskerar att urholka förtroendet för Östersjöarbetet, varnar LRF:s förbundsordförande Lars-Göran Pettersson.

Idag överlämnas slutrapporten till Miljöminister Andreas Carlgren för hur Sverige ska klara sitt åtagande i Baltic Sea Action Plan (BSAP). Planen består av flera delar och delen om övergödning är den mest omfattande och också svårast att klara. Som en del i rapporten föreslås nya åtgärder för att minska läckaget av kväve och fosfor från åkermarken, de mest omfattande åtgärderna för jordbruket sedan miljökvalitetsmålens tillkomst för cirka 10 år sedan.

Särskilt tufft är det för de nordiska länderna som redan infört kraftfulla åtgärder för såväl jordbruk som reningsverk.
- Baltic Sea Action Plan behöver kompletteras, den behöver ta hänsyn till att de nordiska länderna redan har gjort betydligt fler direkta åtgärder för att minska läckaget från åkermarken än kollegor i andra länder, fortsätter Pettersson.

Det finns ändå anledning att se positivt på dagens rapport. Mycket går att göra. Dessutom är kvoterna fortfarande preliminära och tidigare rapportering i media under våren har avslöjat att kvoterna med all sannolikhet kommer justeras ner till ministermötet i Moskva i maj 2010. Dessutom finns flera åtgärder listade som potentiella för jordbruket. Det innebär att de är bra för Östersjön men att forskare ännu inte kunnat kvantifiera hur mycket de minskar läckaget. Medel till ytterligare forskning för detta är därför nödvändigt.

- Inför ett nationellt kunskapscentrum för fosforförluster från åkermark. Här behövs ökad kunskap, avslutar Lars-Göran Pettersson.


För mer information eller intervju med LRF:s förbundsordförande Lars-Göran Pettersson, ring LRF:s presstjänst 08-7875777. Eller kontakta LRF:s Östersjöexpert Markus Hoffman, 070-5275444. Du kan också läsa mer på: http://www.lrf.se/Miljo/Vatten/Ostersjon/Fragor-och-svar/

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för de gröna näringarna. LRFs medlemsantal har ökat tolv år i rad och vid årsskiftet hade LRF 168 677 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. Nästan alla lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen, är medlemmar i LRF. LRFs medlemmar driver 90 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation.