Läkemedelsverket - Medical Products Agency

Inrapporterade biverkningar av Pandemrix april-december 2010

Pressmeddelande   •   Jun 09, 2011 14:25 CEST

Vaccinationskampanjen mot den pandemiska influensan avslutades formellt den 31 mars 2010. I maj 2010 publicerade Läkemedelsverket en sammanställning över de biverkningsrapporter som då inkommit, totalt cirka 4 700 fram till den 15 april. Under återstoden av 2010 inkom 184 biverkningsrapporter. 107 av reaktionerna klassades som allvarliga, varav cirka hälften beskrev reaktioner som bedömts som narkolepsi.

Fram till den 31 december 2010 hade cirka 2 335 biverkningsrapporter erhållits från sjukvården och 2 362 rapporter från allmänheten. Dessa har analyserats och sammanställningar har vid upprepade tillfällen redovisats.

Den senaste sammanställningen som publicerades den 5 maj 2010 innehöll uppgifter om rapporterade biverkningar från sjukvården fram till den 16 april 2010 och från konsumenter fram till februari 2010. De 184 biverkningsrapporter som därefter har inkommit från sjukvården fram till och med den 31 december 2010 redovisas här i korthet. Dessutom redovisas en sammanställning av de 284 biverkningsrapporter som inkommit från konsumenter under perioden februari till och med december 2010.

Sjukvårdens rapporter om biverkningar

Under perioden 16 april 2010 – 31 december 2010, inkom 184 biverkningsrapporter från sjukvården vilka innehöll totalt 277 reaktioner för Pandemrix. De vanligaste reaktionerna som rapporterades under perioden var reaktioner som kan beskrivas som influensaliknande syndrom: feber, trötthet, huvudvärk, yrsel och ledvärk/muskelvärk. De flesta av dessa rapporter klassificerades som icke-allvarliga.

Allergiska reaktioner har tidigare varit bland de mest frekvent rapporterade reaktionerna. Antalet allergiska reaktioner som rapporterats var lägre under den nu aktuella rapporteringsperioden, troligtvis beroende på att den aktiva vaccinationskampanjen med Pandemrix hade avslutats.

Av de 277 reaktionerna klassificerades 107 som allvarliga, varav cirka hälften av dessa beskrev reaktioner som senare bedömts vara narkolepsi. Av de 184 rapporterna rörde cirka hälften barn. Detta kan delvis förklaras av att bland de som exponerades för vaccinet efter årsskiftet var barn som fick sin andra dos.

Kommentarer för vissa typer av reaktioner

Neurologiska reaktioner

Under den aktuella perioden rapporterades 102 reaktioner varav 68 klassificerades som allvarliga. Fram till årsskiftet svarade rapporterna om narkolepsi för den största andelen (cirka 75%) av dessa. Rapporterna om ökad risk för narkolepsi hos barn och ungdomar har föranlett särskilda åtgärder som finns beskrivna på Läkemedelsverkets webbplats, se relaterad information.

Neurologiska reaktioner har tidigare också rapporterats efter vaccinering med Pandemrix. Bland de reaktionerna som rapporterats under den aktuella perioden återfinns huvudvärk, yrsel, onormala känselförnimmelser (parestesier) och sensoriska störningar enligt samma mönster som tidigare. Endast ett nytt fall av Guillain-Barrés syndrom har rapporterats under den nu aktuella perioden, vilket innebär att totalt 14 rapporter om Guillain-Barrés syndrom har erhållits.

Autoimmuna sjukdomar

Autoimmuna reaktioner har särskilt följts upp. Under den aktuella perioden har rapporter inkommit som beskriver försämring av olika autoimmuna sjukdomar. En genomgång av alla rapporter med autoimmuna sjukdomar efter vaccination med Pandemrix visar att det inte finns belägg för att antalet nya diagnoser eller försämring av tidigare ställda diagnoser är större än vad man normalt kan förvänta sig.

Signalgranskningsarbetet på EU-nivå

Ett flertal signaler (dvs. rapporter om möjligt samband mellan en oönskad händelse och ett läkemedel) från enskilda medlemsländer inom EU har diskuterats och värderats inom en gemensam expertgrupp vid European Medicines Agency, benämnd PREG (Pandemic Pharmacovigilance Rapid Response Expert Group). Sverige har deltagit aktivt i detta arbete, och delvis fört upp egna signaler för gemensam bedömning.

Följande möjliga signaler har behandlats, utifrån ett mindre antal fallrapporter efter vaccination med Pandemrix: Autoimmun hepatit; bortstötning av transplanterade organ (rapport om hjärt- och njurtransplanterade fall från Sverige); intrauterina dödsfall och missfall efter graviditetsexponering; fall av Guillain-Barrés syndrom; fall med misstanke om ökat antal krampanfall hos epileptiker; Kawasaki’s sjukdom; autoimmun trombocytopeni och idiopatisk trombocytopen purpura.

Inte i något av dessa fall ledde bedömningen till verifiering av signalen. Det totala antalet fallrapporter är lågt mot bakgrund av att drygt 30 miljoner individer uppskattas ha vaccinerats med Pandemrix inom EU.

Säkerhetsuppföljning i Sverige genom registerbaserade kohortstudier

Läkemedelsverket har i samarbete med Stockholms läns landsting och Karolinska Institutet genomfört en uppföljningsstudie av ett eventuellt samband mellan vaccination med Pandemrix och immunrelaterade (autoimmuna) sjukdomar och neurologiska tillstånd under en uppföljningsperiod av 8-10 månader.

För att följa täckningsgraden av vaccinationen satte Stockholm läns landsting upp ett internetbaserat rapporteringssystem för vaccinationer. Uppgifterna i databasen kopplades till ett vårdregister med information om diagnoser i öppen- och slutenvård. Drygt en miljon stockholmare vaccinerades; för dessa var det möjligt att koppla vaccinationen till diagnoser som skulle kunna utgöra en möjlig biverkning. De cirka 900 000 stockholmare som valde att inte vaccinera sig utgjorde jämförelsegrupp.

Studien visade ingen ökad risk för Guillain-Barrés syndrom, multipel skleros (MS) eller ledgångsreumatism (reumatoid artrit) inom denna observationstid.

Hos personer inom medicinska riskgrupper som vaccinerades tidigt under vaccinationskampanjen med Pandemrix fanns en lätt förhöjd risk (25-34%) för ansiktsnervförlamning (Bell’s pares), onormala känselförnimmelser och inflammatoriska tarmsjukdomar. Riskökningen kan delvis förklaras av att personer som vaccinerades tidigt hade en samsjuklighet som bidrog till utfallet.

Antalet fall av narkolepsi var för litet i denna uppföljning för att någon slutsats om samband med vaccination skulle kunna dras av denna studie. Resultaten var alltså i huvudsak lugnande när det gäller risken för de studerade neurologiska och immunrelaterade sjukdomarna.

Erfarenheter från konsumentrapporteringen under perioden februari – december 2010

Om konsumentrapportering av biverkningar

Konsumentrapporter tas vanligen emot via en elektronisk blankett på Läkemedelsverkets webbplats eller via brev.

För att kunna göra en bedömning av en biverkningsrapport från konsumenten/patienten måste den innehålla uppgift om vilken person det rör. Uppgift om namn och födelsedatum behövs bl.a. för att dubbelrapportering ska kunna undvikas och för att kompletterande information på ett säkert sätt ska kunna paras ihop med originalrapporten. Anonyma rapporter behandlas inte. Inte heller behandlas fall som enbart omnämns i dagspress eller annan media.

Såväl konsumentrapporter som sjukvårdsrapporter ger oftast en ögonblicksbild av en akut misstänkt biverkning. Den innehåller den information som finns tillgänglig vid rapporteringstillfället. Det innebär att det ofta saknas information om besvären kvarstår eller om de har försvunnit. En beskrivning av det fortsatta förloppet finns bara med i de rapporter där rapportören själv från början skickat sådan information eller då de spontant sänds in som komplettering från rapportören i ett senare skede.

Läkemedelsverket har inte möjlighet att göra rutinmässiga uppföljningar av förloppet efter det att en biverkningsrapport inkommit. Det förekommer endast undantagsvis i enstaka fall då vidare fördjupad utredning görs.

Konsumentrapporter - lätta att förstå och svåra att analysera

Biverkningsrapporterna från konsumenter avseende Pandemrix, liksom för alla andra läkemedel, varierar i format från kortfattade beskrivningar till mycket utförliga noggranna redogörelser av utredningar via sjukvården med bekräftad diagnos. Ett tillstånd som av läkare skulle kunna sammanfattas likartat med en enda term kan av privatpersoner beskrivas i rapporterna på många olika sätt där olika delar av ett tillstånd beskrivs med olika tyngd. Av detta skäl är det svårare att göra enkla sammanställningar av konsumentrapporterna jämfört med sjukvårdsrapporterna och det är heller inte möjligt att utifrån konsumentrapporterna ge exakta siffror på antal rapporter för en viss diagnos/ symtomterm.

Samtidigt fås ofta en mer fyllig beskrivning i konsumentrapporten av hur den misstänkta biverkningen upplevts. En tydlig fördel med konsumentrapportering i allmänhet är att rapportering kan göras för besvär som aldrig kommer till sjukvårdens kännedom eller kring problem som kanske inte ur medicinsk synvinkel är särskilt allvarliga men som kan orsakar individen avsevärd olägenhet. Konsumentrapporteringen utgör därför ett värdefullt komplement till sjukvårdsrapporteringen.

Hur är biverkningarna från konsumentrapporterna redovisade?

Under perioden 4 februari 2010 – 31 december 2010 inkom 284 biverkningsrapporter för Pandemrix från konsumenter som beskriver cirka 500 symtom. En stor andel av dessa rapporter, även de som rapporterats sent under året, rör fortfarande händelser som inträffade i direkt anslutning till vaccinationen. De övriga rapporterna beskriver händelser som inträffat senare eller tillstånd med ett mer utdraget förlopp.

Dubbelt så många kvinnor som män har rapporterat in biverkningar för Pandemrix. Rapporterna fördelar sig åldersmässigt enligt följande:

barn upp till 18 år: 58 rapporter
19-65 år: 174 rapporter
>65 år: 52 rapporter

Hos de yngre rör en stor del av rapporterna akuta övergående besvär samt narkolepsi. Liksom tidigare uppger cirka en fjärdedel av rapportörerna att den misstänkta biverkningen har föranlett någon form av sjukvård. Inga dödsfall har rapporterats in under perioden.

I figuren nedan är rapporterna grupperade per organsystem där så varit möjligt, samt för andra grupper av sjukdomar som behandlats i tidigare sammanställningar (en viss överlappning finns). Det är viktigt att återigen notera att de siffror som anges är antal rapporterade symtom, inte antal drabbade personer. Här berörs främst de biverkningar där grupper av rapporter inkommit.

 

De vanligaste rapporterade biverkningarna från nervsystemet rör övergående huvudvärk, yrsel samt förändrad känsel/parestesi eller domningar i framförallt vaccinationsarmen. Yrsel är i de flesta fall inrapporterat som kortvariga besvär i samband med vaccinationen medan några beskriver mer långvariga besvär eller yrselattacker tillsammans med panikkänslor, huvudvärk eller illamående. Domningar eller förändrad känsel/parestesi framförallt i vaccinationsarmen beskrivs ofta tillsammans med en mångfald andra symtom som varat under en kortare eller längre tid, se gruppen ”allmän trötthetskänsla” nedan.

Andra symtom som rapporterats in av en handfull personer vardera är övergående ansiktsförlamning, smak och luktförändringar, koncentrations-/minnessvårigheter och kramper inklusive feberkramper i samband med vaccinationen.

Många har rapporterat in allmän trötthets-/sjukdomskänsla eller dåligt allmäntillstånd eller orkeslöshet. Omkring hälften av de nu inrapporterade fallen beskriver mera långvariga sådana besvär som i en del fall medfört sjukskrivning. En del har på grund av misstanke om depression fått prova antidepressiv medicinering. Några beskriver att grundlig utredning av symtomen har gjorts via sjukvården, ofta utan att närmare diagnos kunnat sättas. Noterbart är att mycket få rapporter beskrivande denna typ av besvär inkommit via sjukvårdens rapportering.

Den absolut vanligaste typen av biverkningsrapport från konsumenter sett över hela vaccinationsperioden är fall av övergående feber och influensaliknande sjukdom i samband med vaccinationen.

Led och muskelbesvär tillhör också de mest frekvent rapporterade biverkningarna bland konsumenter. Hos ett tjugotal av de som anmält led- och muskelbesvär har symtomen varit långvariga: veckor eller månader, lett till utredningar för reumatoid artrit och/eller givit upphov till i vissa fall längre sjukskrivningar och lokal behandling med kortison, antiinflammatoriska läkemedel innan symtomen i allmänhet långsamt ebbat ut. Konsumenterna har i ordning enligt fallande antal rapporter beskrivit följande: besvär i skulderpartiet, utbredda led och muskelbesvär, besvär i vaccinationsarmen, reumatoid artrit, rygg/ben eller muskel kramper.

Bland allergiska och immunologiska biverkningar dominerar rapporter om narkolepsi. (Förutom de personer som rapporterat om symtom typiska för narkolepsi eller har beskrivit att de redan fått diagnosen via sjukvården har ett tiotal andra rapporterat ökat sömnbehov, oklara sömnbesvär, mardrömmar.) Utöver detta har också några fall vardera inrapporterats av autoimmuna sköldkörtelsjukdomar, håravfall (alopeci), lymfkörtelförstoring eller allmänna allergiska besvär.

Bland rapporterade andningsbesvär finns beskrivningar om viss tungandning till svårare besvär som krävt akutfärd till sjukhus med misstänkta hjärtbesvär eller astma. Även några fall av hosta, varav en med långvariga besvär, samt ett par fall av näsblod efter vaccinationen finns beskrivna.

Inrapporterade besvär från huden har angivits som ospecificerade utslag, nässelutslag varav en med långvariga besvär eller eksem.

De psykiska biverkningar som rapporterats rör sig i allmänhet om kortvariga akuta oros-, ångest- eller förvirringstillstånd i samband med vaccinationen. Endast ett fåtal beskriver mera långvariga besvär, bland dem några barn som har psykiska symtom som del i annan sjukdom. Endast ett fall av depression har rapporterats - en möjlig underrapportering kan ligga i sjukdomens natur.

Inrapporterade hjärtbesvär handlar fortfarande i majoriteten av fallen om akuta besvär i samband med vaccinationen. De har som regel kommit i samband med och som del i svimningsattacker, överkänslighetsreaktioner eller influensliknande sjukdom och bör således inte tyda på någon egentlig hjärtsjukdom.

Biverkningar hos gravida kvinnor som inrapporterats rör till störst andel missfall, särskilt tidiga sådana, vilka även normalt är frekvent förekommande. Det är därför inte är möjligt att dra några slutsatser kring de fall som nu eller tidigare inrapporterats vilket också många av rapportörerna själva konstaterat i sina rapporter.

Sammanfattning av konsumentrapporterna

Utmärkande för konsumentrapporteringen är ett mindre antal personer som efter vaccinationen upplevt långvariga besvär från leder och/eller muskler särskilt i närheten av vaccinationsinjektionsområdet. Att ett samband finns med vaccinationen är troligt i de flesta av dessa fall.

En annan större grupp av rapporter är den där man rapporterar trötthet eller allmänt nedsatt allmäntillstånd, ofta med flera samtidiga symtom. På vilket sätt dessa besvär kan ha ett samband med vaccinationen är svårare att säga. De är också svåra att studera närmare, just på grund av att symtomen är mer ospecifika. I varje rapport finns vanligen ett tidssamband vilket gör att individen som rapporterat händelsen förknippar rektionen med vaccinationen.

De tydligaste biverkningssignalerna har varit just sådana där det man rapporterat är sällsynt i befolkningen, såsom narkolepsi och ansiktsförlamning (facialispares) där också stöd för signalerna i rapporteringen finns i vetenskapliga studier (jämför avsnittet om ”Säkerhetsuppföljning i Sverige genom registerbaserade kohortstudier”).

Något som också utgjort en påtaglig skillnad mellan konsument- och sjukvårdsrapporteringen var den snabba och stora inrapportering av narkolepsi som en reaktion på mediebevakningen av frågan i augusti 2010. Ett tjugotal konsumentrapporter kom då in under ett par veckors tid, vilket tillsammans med den handfull fall som redan tidigare inrapporterats från sjukvården gjorde att den då redan startade utredningen av frågan fick ytterligare tyngd. Liknande tydliga signaler från konsumentrapporteringen vilket föranlett vidare utredning har inte setts för några andra grupper av biverkningar. 

Relaterad information

 Svensk registerstudie av narkolepsifall stärker misstänkt samband med Pandemrix hos barn och ungdomar (2011-02-28)

 Varning om risk för narkolepsi införs i produktinformationen för Pandemrix (2011-04-15)

 Slutlig sammanställning av biverkningsrapporter för Pandemrix (2010-05-04

Läkemedelsverkets uppgift är att se till att den enskilde patienten, hälso- och sjukvården samt djursjukvården får tillgång till säkra och effektiva läkemedel av god kvalitet och att dessa används ändamålsenligt och kostnadseffektivt. Myndigheten ansvarar också för tillsyn av medicintekniska produkter samt kosmetiska och hygieniska produkter. Läs mer om oss på www.lakemedelsverket.se.