Statens institut för kommunikationsanalys, SIKA

Inrikestrafiken dominerar för svenska lastbilar

Pressmeddelande   •   Aug 28, 2003 10:00 CEST

I inrikes trafik transporterade svenska lastbilar 61 miljoner ton gods under årets första kvartal. Det transporterade godset inom landet bestod till en femtedel av maskiner, transportutrustning och tillverkade produkter. Andra betydelsefulla varugrupper var jord, grus, sten och sand samt rundvirke. I genomsnitt var en lastbil lastad med 13 ton gods. Två tredjedelar av godset som transporterades inom landet lastades och lossades i ett och samma län.

Svenska lastbilar utförde ett transportarbete på 9 353 miljoner tonkilometer under det första kvartalet 2003. Transporter inom landet svarade för 81 procent av det totala transportarbetet. Den yrkesmässiga trafiken dominerar med 90 procent av godsmängden och 93 procent av transportarbetet i inrikestrafik.

Utrikestrafiken utgör en liten del – 2,3 miljoner ton eller fyra procent av de svenskregistrerade lastbilarnas samlade transportverksamhet. Norge, Tyskland och Danmark dominerade som mottagar- och avsändarland. Som enskilt land utanför EU-området svarade Norge för 45 procent av transporterad godsmängd och 23 procent av transportarbetet.

Körsträckan för tomkörningar uppgick till 23 procent av den totala körsträckan vid inrikes transporter jämfört med 10 procent vid utrikes transporter.

Uppgifterna är hämtade ur SIKA Statistiska meddelande Inrikes och utrikes trafik med svenska lastbilar, första kvartalet 2003, och publiceras på SIKA:s och SCB:s webbplatser.Ansvarig myndighet: Statens institut för kommunikationsanalys, SIKA. Christina Kvarnström, 08-506 206 68, christina.kvarnstrom@sika-institute.se, www.sika-institute.se
Producent: Statistiska centralbyrån, SCB. Louise Ahlin-Fallberg, 019-17 61 53, louise.fallberg@scb.se, www.scb.se

Var god ange SIKA/SCB som källa när uppgifter ur denna pressinformation publiceras.