Socialdepartementet

Insatser för äldre personer med stora behov

Pressmeddelande   •   Dec 30, 2009 11:24 CET

I en kommande lagrådsremiss prioriterar regeringen stärkta insatser för äldre personer med stora vårdbehov. En nationell samordnare ska få uppgiften att stödja berörda landsting och kommuner med att överföra ansvaret för hemsjukvården till kommunerna. Möjligheterna för kommunerna att anställa läkare ska utredas. Den geriatriska kompetensen inom hälso- och sjukvården ska öka. En överenskommelse om ett program för en god äldreomsorg har också träffats mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting med syftet att stimulera olika former av utvecklingsarbete när det gäller insatser till äldre och särskilt äldre med stora behov. För detta ändamål avsätter regeringen 50 miljoner kronor 2010.


-Målet är att de allra sköraste äldre personerna ska få en bättre vård än vad de får idag,  säger äldre- och folkhälsominister Maria Larsson.

Samlat huvudmannaskap för hemsjukvården
Regeringen avser att tillsätta en nationell samordnare med uppgift att stödja landsting och kommuner med att överföra ansvaret för hemsjukvården från landstinget till kommunerna. Samordnaren ska kartlägga vilka hinder som finns för ett övertagande, föreslå hur ett övertagande kan gå till och samverka med landsting och kommuner i denna process.

Kommunernas befogenhet att anställa läkare
Regeringen avser även att ge den nationella samordnaren i uppdrag att utreda frågan om kommunerna ska ges befogenhet att kunna anställa läkare.

Ökad geriatrisk kompetens
Socialstyrelsen bör ges i uppdrag att efter samråd med Sveriges Kommuner och Landsting lämna förslag på hur ökad geriatrisk och gerontologisk kompetens inom hälso- och sjukvård och äldreomsorgen kan uppnås i olika verksamheter för äldre.

Program för en god äldreomsorg
En överenskommelse om ett program för en god äldreomsorg har träffats mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting med syftet att stimulera olika former av utvecklingsarbete när det gäller insatser till äldre. För detta ändamål avsätter regeringen 50 miljoner kronor 2010. De 10 miljoner kronor som hittills bidragit till finansiering av forsknings- och utvecklingsverksamhet på äldreområdet kommer framöver att tillföras detta program.


Kontakt:
Niclas Thorselius
Pressekreterare hos Maria Larsson
08-405 50 65
070-509 50 65