Utrikesdepartementet

Insyn i biståndet ska stärka det demokratiska ansvarsutkrävandet

Pressmeddelande   •   Sep 15, 2010 13:10 CEST

Öppet brev från Gunilla Carlsson på internationella demokratidagen:

Till biståndets huvudpersoner (de fattiga människor som biståndet riktar sig till och de svenska skattebetalare som biståndet kommer ifrån).

Idag uppmärksammar vi internationella demokratidagen.

Det är ett tillfälle att stanna upp och sända en tanke till alla de människor som runt om i världen kämpar för sina demokratiska fri- och rättigheter, alla som på olika sätt hindras från att göra sina röster hörda och välja sin väg i livet.

Men det räcker inte att sända dem en tanke. Vi tar kanske vårt eget fria och allmänna val på söndag för givet. Men vår egen frihet förpliktigar. Vi har ett ansvar att göra det vi kan för att bidra till frihet och öppenhet även i länder långt bortom våra egna gränser.

För mig som biståndsminister är det självklart att biståndet har en central uppgift i att stödja dem som runtom i världen kämpar för sina rättigheter, för en väg bort från fattigdom och förtryck.

En central del i detta är att öppet visa vad vi själva gör, hur vi bidrar och vilka resultat vi uppnår eller misslyckas med att uppnå i våra biståndsansträngningar.

Öppen information är en förutsättning för den öppna debatt som kännetecknar ett demokratiskt samhälle. Öppen information gör att fler kan bli delaktiga i politiska beslut och förvaltandet av gemensamma resurser.

Öppen information om hur biståndet används gör det möjligt för både svenska skattebetalare och de människor som biståndet riktar sig till att ställa oss biståndsgivare till svars för hur biståndet används. För att det ska vara möjligt måste vi tillämpa vår offentlighetsprincip på ett modernt sätt genom att aktivt - utan att någon bett om det - visa den data och de dokument som alla har rätt att ta del av.

Biståndet är i vår egen demokrati ett exempel på en statlig verksamhet där avståndet är väldigt stort mellan oss som finansierar verksamheten och de människor som verksamheten avser att stödja. Att tillgängliggöra information om hur biståndsmedel används är ett sätt att överbrygga det avståndet genom att skapa förutsättningar för ömsesidigt ansvarsutkrävande.

På måndag reser jag till New York för att delta i FN:s millenniemålstoppmöte. Jag kommer där att lyfta fram vikten av transparens och ett fritt flöde av information för att nå framgång i kampen mot fattigdomen.

En av mina viktigaste föresatser denna mandatperiod har varit att öppna biståndet för insyn och idéer från fler.

Vi har redan gjort det möjligt för den som vill att på ett enkelt sätt lämna synpunkter på utvecklingspolitiken. På blogg.ud.se/utvecklingspolitik kan man lämna sina idéer, förslag och synpunkter på både biståndet och den bredare utvecklingspolitiken. Jag hoppas att många vill bidra - som en naturlig del i vår demokrati.

Jag lanserade i december förra året en transparensgaranti i biståndet, som just syftar till att underlätta för alla som vill veta mer om hur svenska biståndsmedel används.

Vi är nu nära mitt mål att förverkliga denna garanti i praktiken genom att göra biståndsdata aktivt tillgängligt på nätet. Nu pågår ett intensivt arbete med att organisera och tillgängliggöra den biståndsinformation som finns i våra system på UD och Sida. Inom kort kommer vi att släppa Sveriges biståndsdata fritt i digital form. Detta är ett stort steg för det svenska biståndet och ett unikt initiativ för ökad öppenhet i den svenska statsförvaltningen.

För mig är det en fråga om att anpassa demokratin och offentlighetsprincipen till dagens digitaliserade verklighet. Om vi bara anstränger oss lite och tar vara på de möjligheter som digitaliseringen erbjuder är det en verklighet som kortar avståndet mellan människor och skapar en friare värld.

-------

Från och med den 1 januari 2010 gäller en transparensgaranti i det svenska biståndet. Den innebär att information om hur biståndsmedel används ska finnas öppet tillgänglig för alla på nätet. Inom kort öppnar UD i samarbete med Sida en webbplats som innehåller all den biståndsinformation som omfattas av transparensgarantin.
-------------------------
Externa länkar
-------------------------
Tyck till om utvecklingspolitiken (http://blogg.ud.se/utvecklingspolitik/tyck-till/)