LBI International AB

Integrationen klar - och rustade för stark resultat - och omsättningstillväxt

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2007 09:00 CET

LBI International AB (publ) skapat genom fusionen av Framfab och LB Icon, REGISTRERAD 31 JULI 2006

Bokslutskommunikén presenterar LBi:s resultat uppdelat på en legal sektion och en proforma. Proforma-sektionen, visar den finansiella informationen konsoliderad från årsskiftet och i jämförelse med 2005. Den andra delen, den legala sektionen, visar den legala finansiella informationen som är baserad på 12 månader, perioden januari-december för tidigare LB Icon samt perioden augusti-december för tidigare Framfab, i enlighet med redovisningsprinciperna för omvänt förvärv.

Legala finansiella highlights

# Nettoomsättningen för januari-december var 1 244,3 MSEK (910,1) och 386,4 MSEK (276,5) för det fjärde kvartalet. Nettoomsättning per anställd under 2006 var 1 242 KSEK (1 207)

# Resultat efter skatt för januari-december var 89,6 MSEK (48,7) och har påverkats av omstruktureringskostnader på 16.6 MSEK. Rörelseresultatet var 78,9 MSEK (82,4) för januari-december och 30,7 MSEK (18,4) för det fjärde kvartalet. Rörelsemarginalen för januari-december var 7,7 % före omstruktureringskostnader och 6,3 % (9,1) efter. Rörelsemarginalen för det fjärde kvartalet var 7,9 % (6,7)

# Resultat per aktie för januari-december var 1,95 SEK (1,72) och 0,70 SEK (0,46) för det fjärde kvartalet

# Kassaflödet från den löpande verksamheten var 130,4 MSEK (45,9) för perioden januari-december och 75,0 MSEK (45,3) för det fjärde kvartalet. Likvida medel uppgick till 185,4 MSEK 31 december


Proforma finansiella highlights

Januari-december

# Nettoomsättningen ökade 14 %, i huvudsak på grund av stark efterfrågan på nyckelmarknader (16 % justerat för försäljningen av Escador)

# Högre produktivitet och högre priser medförde en markant förbättring av rörelsemarginalen från 5,6 % 2005 till 7,4 % före omstruktureringskostnader från fusionen. Rörelseresultatet före omstruktureringskostnader förbättrades med 51 %

# Nettoresultatet förbättrades med 42 % till 93,0 MSEK

# Stark balansräkning


Oktober-december

# Nettoomsättningen justerad för försäljningen av Escador var i det närmaste oförändrad

# Rörelseresultatet exklusive resultatförbättrande engångsposter på 13,9 MSEK under det fjärde kvartalet 2005 förbättrades med 40 % jämfört med samma period 2005

# Rörelseresultatet före avskrivningar exklusive engångsposter i det fjärde kvartalet 2005 förbättrades med 10 % jämfört med samma period 2005


Ledningens sammanfattning

# Integrationen fullbordad och genererar kostnadsbesparingar som beräknat

# Nettomsättningstillväxt på 14 % jämfört med 2005 (16 % justerat för försäljningen av Escador i Tyskland)

# Rörelseresultatet före omstruktureringskostnader förbättrades med 51 %

# Förvärvet av Starring i Stockholm 19 december stärkte marknadspositionen avsevärt i Sverige

# Stark efterfrågan i Europa och USA förväntas fortsätta under 2007

# Fortsatt konsolidering inom sektorn för digital marknadsföring och kommunikation

# Under 2007 förväntar vi oss en signifikant omsättningstillväxt och en avsevärd rörelsemarginalförbättring. Koncernens nettoomsättning och resultat påverkas av säsongsvariationer. Kvartal ett och tre har traditionellt sett en svagare försäljningsvolym medan andra och fjärde kvartalen har en starkare


Det internationellt ledande digitala byrånätverket LBi har ett komplett tjänsteutbud för leverans av marknadsföringslösningar och tekniska lösningar. Företaget har mer än 1 200 anställda vilka i huvudsak återfinns på större europeiska och amerikanska marknadsplatser som Amsterdam, Bryssel, Köpenhamn, London, Madrid, Milano, München, New York och Stockholm. Med team sammansatta utifrån en mängd olika kompetenser skapar LBi innovativa flerkanalslösningar för sina nationella och internationella kunder genom att på ett unikt sätt kombinera strategiutveckling och kreativ design med specifik branschkunskap och senaste teknologi. LBi skapades genom sammanslagningen av Framfab och LB Icon i augusti 2006 och är noterat på Euronext i Amsterdam och på OMX Nordic i Stockholm (Kortnamn: LBI).