Finansdepartementet

Integrationspolitiken har brister och behöver förbättras

Pressmeddelande   •   Feb 20, 2007 13:40 CET

I rapporten Arbetsutbud och sysselsättning bland personer med utländsk bakgrund identifieras brister i kommunernas introduktionsverksamhet för nyanlända, undervisningen i svenska för invandrare, valideringsverksamheten, arbetsmarknadspolitiken och de kommunala insatserna. Rapporten är skriven av filosofie doktor Stefan Eriksson.

I rapporten dras slutsatser om i vilken riktning integrationsinsatserna behöver förändras för att arbetsmarknadsläget ska kunna förbättras för personer med utländsk bakgrund. Slutsatsen är att alla åtgärder som riktas mot nyanlända utrikes födda bör vara tydligt fokuserade på en snabb arbetsmarknadsetablering. Det är viktigt att åtgärderna i ökad utsträckning utgår från deltagarnas individuella förutsättningar och sker på den reguljära arbetsmarknaden. Det är också av vikt att ersättningssystemen till både de som anordnar och deltar i åtgärderna utformas så att de ger tydliga incitament till en snabb övergång till reguljär sysselsättning.

Sedan länge är arbetsmarknadssituationen betydligt sämre för personer med utländsk bakgrund än för personer med svensk bakgrund. Skillnader i ålder, kön, vistelsetid, utbildning och arbetslivserfarenhet kan inte förklara merparten av skillnaderna i arbetsmarknadsutfallet jämfört med personer med svensk bakgrund. Det finns inte heller några belägg för att personer med utländsk bakgrund skulle tycka att det är mindre viktigt att förvärvsarbeta eller att de söker jobb mindre intensivt. Istället förs fyra andra förklaringar fram som centrala: (i) Brister i språket och annan Sverigespecifik kunskap, (ii) Sämre tillgång till de informella nätverk som ofta är av avgörande betydelse när jobb tillsätts, (iii) Högre krav för att en person ska betraktas som anställningsbar och (iv) Etnisk diskriminering på arbetsmarknaden.

Det är ett stort problem och slöseri med resurser för både enskilda och samhället i stort att vissa står utanför arbetsmarknaden. Eftersom andelen av befolkningen i Sverige som är i yrkesverksam ålder kommer att falla under de närmaste decennierna behöver denna potential tas till vara. Personer med utländsk bakgrund utgör en av de viktigaste grupperna där sysselsättningen kan öka.


Kontakt:
Anna Unsgaard
Pressekreterare hos Anders Borg
08-405 30 25
0703-56 30 32
registrator@finance.ministry.se

Stefan Eriksson
Expert
018-471 15 61

Susanne Ackum
Finansråd
08-405 16 94
070-683 20 61-------------------------
Läs mer
-------------------------
Ds 2007:4 Arbetsutbud och sysselsättning bland personer med utländsk bakgrund (http://www.regeringen.se/sb/d/8771/a/77148)