Justitiedepartementet

Integrationspolitiska kommittén avslutas

Pressmeddelande   •   Nov 02, 2006 14:00 CET

Regeringen har idag beslutat att Integrationspolitiska kommittén skall upphöra. Regeringen har redan i budgetpropositionen 2007 konstaterat att den nuvarande integrationspolitiken inte har fått önskat resultat och att dess organisering inte är ändamålsenlig.

Regeringen aviserar också att den ska återkomma med förslag till ny inriktning på integrationspolitiken. Genom avvecklingen av Integrationsverket föregår regeringen dessutom flera av kommitténs uppdrag. Ett arbete pågår inom Regeringskansliet för att närmare bestämma vilka av de uppgifter som Integrationsverket utför som bör föras över till annan myndighet och vilka som ska läggas ned. I detta ingår också att bedöma hur behovet av systematisk kunskapsuppbyggnad om integrationspolitikens utveckling och resultat ska tillgodoses i framtiden.

Integrationspolitiken måste förändras. Det arbetet har den nya regeringen redan påbörjat genom de förändringar som presenterats i budgetpropositionen. Omläggningen av arbetsmarknadspolitiken, en ny skolpolitik och förstärkningar av polis och rättsväsende är några exempel. Regeringen avser att föreslå att de olika diskrimineringslagarna samordnas till en gemensam lagstiftning samt att Jämställdhetsombudsmannen, Handikappombudsmannen, Ombudsmannen mot etnisk diskriminering och Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning slås samman till en myndighet.

Kommitténs uppdrag i sammanfattning:
Huvuduppdraget för kommittén var att analysera integrationspolitikens mål och inriktning och pröva om integrationspolitikens utveckling medför behov av förändringar. Kommittén skulle i samband därmed analysera hur den nuvarande organisationen fungerar och föreslå hur den kan förbättras och effektiviseras. I detta har ingått att analysera Integrationsverkets roll och ansvar och hur de statliga myndigheternas ansvar för integrationspolitiken kan stärkas och tydliggöras.

En annan uppgift har varit att överväga hur behovet av systematisk kunskapsuppbyggnad samt en samlad uppföljning och utvärdering av integrationspolitiken kan tillgodoses.


Kontakt:
Yoav Bartal
pressekreterare hos Nyamko Sabuni
08-405 30 26
070-357 51 94
yoav.bartal@justice.ministry.se

Christer Hallerby
statssekreterare
08-405 10 00

Eva Cederholm Cars
ämnesråd
08-405 43 49