Socialdepartementet

Integritet - Effektivitet: Socialtjänstdatautredningens betänkande

Pressmeddelande   •   Apr 17, 2009 10:59 CEST

Socialtjänstdatautredningen har i dag överlämnat betänkandet Socialtjänsten Integritet - Effektivitet (SOU 2009:32) till äldre- och folkhälsominister Maria Larsson. Utredningen föreslår en ny reglering av behandlingen av personuppgifter inom socialtjänsten.

För att garantera såväl integritetsskyddet som möjligheterna till fortlöpande effektivisering av socialtjänstverksamheten föreslår utredningen en lagstiftning som tar sikte på principiellt viktiga frågor som så långt som möjligt undviker detaljreglering. Utredningen föreslår därför att de grundläggande principerna för behandling av uppgifter inom socialtjänsten ska, på lokal (socialnämnder m.fl.) respektive central nivå (Socialstyrelsen) regleras särskilt i lag medan kompletterande föreskrifter ska regleras av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer. Behandlingen av uppgifter inom socialtjänsten ska styras av särskilt angivna ändamål. Regleringen hindrar inte användandet av personnummerbaserad statistik inom socialtjänsten. För att värna skyddet för enskildas integritet föreslår utredningen vissa grundläggande rättigheter för enskilda, såsom rätt till information, rättelse, skadestånd och överklagande, samt att bl.a. möjligheten att använda känsliga personuppgifter som sökbegrepp begränsas.

Vidare lämnar utredningen förslag till förbättringar av framställningen av statistik och möjligheten att göra uppföljning, utvärdering och kvalitetssäkring, bl.a. genom en ny reglering av skyldigheten för socialnämnderna att lämna uppgifter till Socialstyrelsen.

En grundläggande förutsättning för att samverkan ska fungera genom hela vårdkedjan är att den information som behövs för att planera den enskildes vård och omsorg finns tillgänglig, bl.a. för gemensam uppföljning, utvärdering och kvalitetssäkring mellan socialtjänsten och hälso- och sjukvården. För att förbättra möjligheterna till utbyte av personuppgifter mellan dessa verksamheter föreslås en omfattande författningsreglering. Till skydd för enskildas personliga integritet vid utbytet av uppgifter föreslår utredningen en ny bestämmelse i sekretesslagen om s.k. absolut sekretess.

Förslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2010.


Kontakt:
Kammarrättslagmannen
Sten Wahlqvist
särskild utredare
08-561 69 466

Kammarrättsassessorn
Hans Wikner
utredningssekreterare
031-701 53 63
070-291 30 14

Niclas Thorselius
pressekreterare hos
Maria Larsson
08-405 50 65
070-509 50 65