Intellecta AB

Intellecta AB bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2009 - ”Bra helårsresultat trots rådande lågkonjunktur” - VD

Pressmeddelande   •   Feb 24, 2010 11:55 CET

Intellecta AB ökade nettoomsättningen till 681,3 MSEK (561,5) under 2009, en ökning med 21,3 procent. Rörelseresultatet uppgick till 29,1 MSEK (47,1). Under det sista kvartalet 2009 redovisade Intellecta AB ett rörelseresultat på 16,0 MSEK (11,5) samtidigt som nettoomsättningen uppgick till 181,2 MSEK (196,7). Styrelsen föreslår en utdelning om 1,25 SEK per aktie.

Trots en global lågkonjunktur redovisar Intellecta AB ett positivt helårsresultat med stark omsättningstillväxt och fortsatt god lönsamhet.

- Nedgången i världsekonomin håller på att bottna ur, säger Richard Ohlson, koncernchef på Intellecta AB. Den reala ekonomin började visa tecken på stabilisering redan i början av sommaren, om än från mycket svaga nivåer. Det känns betydligt ljusare att gå in i 2010 än vad det kändes i början av 2009.

Intellecta AB har stabila finanser och en god kassa. Koncernens operativa kassaflöde förbättrades med 45 procent till 103 MSEK. Under det fjärde kvartalet ökade rörelseresultatet med 40 procent till 16,0 MSEK. Rörelsemarginalen förbättrades till 9 procent (6).

- Den främsta orsaken bakom resultatförbättringen under det fjärde kvartalet är de tidigare vidtagna kostnadsreducerande sparåtgärderna som ger successiva resultatförbättringar, säger Richard Ohlson. Sparprogrammet ger fullt genomslag år 2010 och minskar kostnaderna med 21 MSEK varav 8 MSEK realiserades under 2009.

Inom affärsområdet Consulting noterades en fortsatt god efterfrågan inom de flesta tjänsteområden. Under året vann Rewir utmärkelsen Årets varumärkesbyrå och Intellecta Corporate vann bland annat Svenska Publishingpriset 2009 i kundtidningskategorin. Tjänsteområdet B2B-reklam samt verksamheten på den danska marknaden har påtagligt känt av konjunkturnedgången.

Inom affärsområde Infolog råder fortsatt press på marginalerna, som ett resultat av den rådande konjunkturen. Affärsområdet omfattar dock flera enheter som har kännetecknats av en god utveckling, exempelvis aktiemarknadsprospekt inom Finanstryck, distribution och lager med ett flertal kringtjänster samt högspecialiserat effekttryck som skapar unika trycksaker och informationsmaterial.

FJÄRDE KVARTALET, OKTOBER–DECEMBER, 2009 I SAMMANDRAG
• Nettoomsättningen uppgick till 181,2 (196,7) MSEK
• Rörelseresultatet ökade till 16,0 (11,5) MSEK
• Resultatet efter skatt ökade till 11,3 (8,7) MSEK
• Resultat per aktie efter utspädning, 2,65 (2,05) SEK


JANUARI–DECEMBER 2009 I SAMMANDRAG
• Nettoomsättningen uppgick till 681,3 (561,5) MSEK, en tillväxt på 21,3 procent
• Rörelseresultatet uppgick till 29,1 (47,1) MSEK
• Resultatet efter skatt uppgick till 19,9 (35,3) MSEK
• Resultat per aktie efter utspädning, 4,65 (8,60) SEK
• Operativa kassaflödet ökade med 45 procent till 102,9 (70,8) MSEK
• Styrelsen föreslår en utdelning om 1,25 SEK per aktie

Richard Ohlson, vd och koncernchef Intellecta AB
08-506 288 60, 0709-75 99 11, richard.ohlson@intellecta.se

Om Intellecta AB
Intellectas affärsidé är att erbjuda de vassaste spjutspetskompetenserna och den mest relevanta helheten inom affärsdrivande kommunikation. Verksamheten bedrivs inom två affärsområden: Intellecta Consulting (byrå- och konsulttjänster) samt Intellecta Infolog (informationslogistik). Vi är cirka 450 medarbetare på nio orter i Sverige och Danmark. Intellecta ska finnas där våra kunder finns och har behov av våra tjänster. Det är också utgångspunkten för en eventuell fortsatt internationalisering. www.intellecta.se