Intellecta AB

Intellecta lämnar förhandsbesked om bokslut 2003/04 – vänder till positivt resultat

Pressmeddelande   •   Okt 04, 2004 08:35 CEST

Intellectakoncernens preliminära resultat före skatt för räkenskapsåret september 2003 t.o.m. augusti 2004 uppgår till 2,0 MSEK. Detta ska jämföras med ett resultat före skatt på –95,6 MSEK för året 2002/03. Intellecta-koncernen är därmed vinstgivande igen efter den djupa svackan under åren 2001/02 och 2002/03. I de prognoser som lämnats i Intellectas sex- och niomånadersrapporter har förutskickats ett väsentligt förbättrat rörelseresultat jämfört med föregående år.

I helårsresultatet för 2003/04 ingår en reavinst på 2,9 MSEK från försäljningen av delar av Intellecta Systems verksamhet till Sörman Information & Media i augusti månad 2004. Den avyttrade verksamheten tillfördes Intellecta som en del i ett större förvärv i slutet av 2001 och har varit förlustbringande sedan dess. Intellectas rörelseresultat för 2003/04, efter avskrivningar av maskiner och inventarier men före goodwillavskrivningar, uppgår till 8,0 MSEK. Rörelseresultatet för räkenskapsåret 2002/03, exklusive jämförelsestörande poster om 71,4 MSEK, uppgick till –14,1 MSEK. Merparten av dessa jämförelsestörande poster, 54,6 MSEK, var nedskrivning av goodwill från företag förvärvade under år 2000.

Intellecta-koncernens nettoomsättning för räkenskapsåret 2003/04 beräknas uppgå till 340 MSEK jämfört med 324 MSEK för 2002/03.

Räkenskapsårets fjärde kvartal, juni–augusti, som traditionellt är koncernens svagaste, utvecklades bättre än väntat och intäkterna ökade med drygt 25 procent jämfört med motsvarande period föregående år.

Intellectas definitiva och fullständiga bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2003/04 lämnas som tidigare meddelat den 4 november 2004.

Stockholm den 4 oktober 2004
Intellecta AB (publ)

Frågor besvaras av:
Per Granath, vd och koncernchef i Intellecta, 08-506 286 86, 0706-37 40 18

Intellecta bistår företag och organisationer att utveckla och få utväxling på sina varumärken, relationer och affärer genom effektiva lösningar för integrerad kommunikation och publicering.