Intellecta AB

Intellecta säljer Bröderna Ljungberg Tryckeri AB

Pressmeddelande   •   Mar 28, 2006 11:31 CEST

Den tidigare aviserade auktionsprocessen har avslutats och Intellecta har ingått avtal om försäljning av 100 procent av aktierna i dotterbolaget Bröderna Ljungberg Tryckeri AB (”Ljungbergs”) till Eson Pac AB. Försäljningen av Ljungbergs ger en reavinst om cirka 24 MSEK, motsvarande 5,75 SEK per aktie. Som en följd av försäljningen minskar Intellectakoncernens nettoskuldsättning med cirka 29 MSEK. Genom försäljningen av Ljungbergs frigörs kapital för fortsatt utveckling och expansion av Intellectas kärnaffär.

Ljungbergs är en av de ledande producenterna av bipacksedlar till den svenska läkemedelsindustrin. Bolaget har, efter en kraftig lönsamhetssvacka, renodlats och effektiviserats. Läkemedelstryck är en marknadsnisch där flertalet av Ljungbergs konkurrenter är betydligt större företag. Möjligheterna för Ljungbergs att tillvarata och utveckla synergier med övriga verksamheter inom Intellecta har bedömts som begränsade. Styrelsen har därför sett det som naturligt att söka en ny ägarmiljö för Ljungbergs och har efter genomförd auktionsprocess beslutat att sälja Ljungbergs till Eson Pac AB.

Eson Pac AB är ett förpackningsföretag, med huvudkontor i Veddige utanför Varberg, som utvecklar, marknadsför och producerar förpackningsprodukter till kunder med höga krav på kvalitet, säkerhet innovation och service inom bl.a. läkemedelsindustrin. Genom förvärvet av Ljungbergs stärker Eson Pac sin marknadsposition som ledande leverantör av kartongförpackningar och bipacksedlar till läkemedelsindustrin på den skandinaviska marknaden. Efter förvärvet kommer Eson Pac-koncernen, som är familjeägd, att sysselsätta 195 medarbetare och omsätta ca 240 Mkr.

Avyttringen av Bröderna Ljungberg Tryckeri AB frigör kapital som möjliggör fortsatt utveckling och expansion av Intellectas kärnaffär inom de tre affärsområdena Communication (byråtjänster), InfoLog (publicering, lagring och distribution) och Operations (funktionsåtaganden).

I samband med att Intellectas halvårsrapport presenteras den 29 mars, kommer en uppdaterad prognos, omräknad med anledning av försäljningen av Ljungbergs, för tolvmånadersperioden 1 september 2005 – 31 augusti 2006 att presenteras.

Stockholm den 28 mars 2006

Styrelsen,
Intellecta AB (publ)


För ytterligare information kontakta:
Per Granath, VD och koncernchef, 08-506 286 86, 070-637 40 18, per.granath@intellecta.se
Björn Bjurman, Styrelsens ordförande, 044-232 339, 070-520 98 74, bjorn.bjurman@intellecta.se
Johan Andersson, IR-ansvarig, 08-506 286 74, 070-105 48 77, johan.andersson@intellecta.se


Intellectas affärsidé är att stärka kundens varumärke, relationer och affärer genom integrerad publicering och effektiv kommunikation. Verksamheten bedrivs inom tre affärsområden: Communication (byråtjänster), InfoLog (informationslogistik) och Operations (funktionsåtaganden). Vi är cirka 360 medarbetare på nio orter i Sverige och Danmark. Läs mer på www.intellecta.se