Sundsvalls kommun

Intensifierat arbete kring ekonomin i socialförvaltningen i höst

Pressmeddelande   •   Aug 12, 2015 14:59 CEST

Kostnadsutvecklingen och det ekonomiska underskottet för socialförvaltningen har under de senaste åren ökat. Arbetet med att komma tillrätta med den ekonomiska situationen utifrån politiskt beslutade åtgärdsplaner har pågått en längre tid, trots detta syns ännu inga tecken på att utvecklingen är på väg att brytas.

Den prognos som tidigare under året pekade på ett minus om 125 miljoner för socialförvaltningen reviderades i månadsrapporten juli 2015. Den aktuella prognosen för helåret beräknas nu till ett negativt resultat om -175 miljoner. För att underskottet inte ska bli ännu större krävs att beslutade åtgärder verkställs omgående samt att kostnadsutvecklingen hejdas.

Med anledning av den rådande situationen gav socialnämndens ordförande Malin Larsson och kommunstyrelsens ordförande Peder Björk innan sommaren i uppdrag till kommundirektör Stefan Söderlund att komma med förslag på hur kommunen med riktade insatser ska kunna få kontroll på den ekonomiska situationen i socialförvaltningen. Dialogen med socialförvaltningens ledning om höstens arbete startade redan under sommaren.

- Socialförvaltningen är en stor och komplex verksamhet och det tar naturligtvis tid att vända utvecklingen, men de åtgärdsplaner vi beslutat om måste nu börja ge effekt säger Malin Larsson (S), socialnämndens ordförande, som också menar att det är viktigt för varje medarbetare att snart få uppleva en vändning i denna långvarigt bekymmersamma situation.

Under hösten ska tydliga kostnadsreducerande åtgärder utifrån tidigare beslutade åtgärdsplaner genomföras som hejdar kostnadsutvecklingen och bidrar till att socialnämndens ekonomi närmar sig balans.

- Min roll blir att i dialog med förvaltningsledningen leda och följa upp arbetet med att under hösten verkställa de åtgärder som nämnden fattat beslut om och se till att förvaltningen får den hjälp de behöver för att identifiera och åtgärda vad som driver onödiga kostnader, säger Stefan Söderlund.

Tillsammans kommer Stefan Söderlund och förvaltningsledningen att samla verksamhetsanvariga för att informera om hur höstens intensifierade arbete med att vända den ekonomiska utvecklingen ska genomföras. Löpande rapportering sker till socialnämnd och kommunstyrelse.

Kontakt:

  • Malin Larsson, socialnämndens ordf, 070-234 45 45
  • Stefan Söderlund, kommundirektör, 070-191 63 01