Sveriges Kommuner och Landsting

Intensivt arbete för anpassning till ny arbetstidslag

Pressmeddelande   •   Nov 09, 2006 14:06 CET

Pressmeddelande från Sveriges landstingsdirektörer

Intensivt arbete för anpassning till ny arbetstidslag

Arbetet med anpassningen till den nya lagstiftningen har pågått under hela 2006. En genomlysning av samtliga verksamheter har genomförts och merparten av problemen är lösta. Ett antal frågeställningar och områden kvarstår att lösa. Inom dessa områden fortsätter ett konstruktivt arbete tillsammans med verksamhetsföreträdare och fackliga organisationer.

Det säger landstingsdirektörernas förening i ett uttalande med anledning av debatten i media om konsekvenserna av den nya arbetstidslagen för personal inom hälso- och sjukvården.

Landstingen och regionernas utgångspunkt i arbetet med en anpassning till arbetstidslagen, som är en skyddslagstiftning, är att patienten ska tas omhand på ett tryggt och säkert sätt.

Inom respektive landsting och region har det under lång tid bedrivits ett intensivt arbete för att genomföra anpassningar och förändringar i enlighet med lagstiftningen. De åtgärder som är aktuella är exempelvis schemaförändringar, förändringar i organisationen, översyn av jour- och beredskapslinjer samt ett förändrat arbetssätt och att ta till vara på de möjligheter ny teknik kan erbjuda.

Även efter årsskiftet kommer patienterna att erbjudas en fortsatt god och säker vård.


Ytterligare upplysningar
Elisabeth Holmgren, tel 070-618 43 55
Ordförande i Landstingsdirektörernas förening
Landstingsdirektör i Norrbottens läns landsting