Intentia International AB

Intentia: delårsrapport januari - september 2004

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2004 08:33 CEST

Effektiviseringsåtgärder genererar förlust för kvartalet men banar väg för framtida lönsamhet

Intentia International AB (XSSE: INT B), global leverantör av affärssystem för företag inom tillverkning, distribution och underhåll, har offentliggjort resultatet för tredje kvartalet 2004.

Sammanfattning: tredje kvartalet 2004

Nettoomsättningen minskade med 3 procent jämfört med samma period föregående år. Licensintäkterna minskade med 7 procent och konsultintäkterna var oförändrade. Nettoomsättningen låg i linje med föregående år, räknat i oförändrade valutakurser.
Med anledning av pågående effektiviseringsåtgärder har engångskostnader om 260 MSEK (8) belastat tredje kvartalet, vilket bidragit till en nettoförlust på 310 MSEK. Kvartalets resultat per aktie var -2,0 SEK jämfört med -0,8 föregående år.
Personalantalet minskade med 19 procent under den senaste tolvmånadersperioden. De åtgärder som vidtagits under senare delen av 2003 och under 2004 förväntas minska kostnaderna med närmare 500 MSEK räknat på årsbasis.
Intentia tecknade avtal med 16 nya kunder under kvartalet och licensorderingången ökade med 18 procent på årsbasis.
Intentia har genom nyemission och långfristig upplåning förstärkt balansräkningen och ökat likviditeten med 365 MSEK.

Sammanfattning: tredje kvartalet 2004
MSEK
juli-sep

2004 2003 Förändring
Nettoomsättning 581 601 -3%
varav licensintäkter 169 181 -7%
Rörelseresultat -314 -82 ej tillämpligt
Periodens resultat -310 -74 ej tillämpligt
Resultat per aktie (SEK) -2.0 -0.8 ej tillämpligt

Kassaflöde från löpande verksamheten -82 -42 ej tillämpligt
Kassaflöde från investeringsverksamheten -16 -42 ej tillämpligtResultatet för tredje kvartalet återspeglar genomförandet av de effektiviseringsåtgärder som tillkännagavs i juli för att minska kostnadsbasen och lägga en fast grund för framtida lönsamhet. Dessa åtgärder har medfört engångskostnader om 260 MSEK, i linje med tidigare beräkningar. Rörelseresultatet var -314 MSEK, jämfört med -82 MSEK tredje kvartalet förra året. Kvartalets nettoförlust var -310 MSEK, att jämföra med -74 MSEK under tredje kvartalet 2003.

Licensintäkterna minskade med 7 procent under kvartalet i jämförelse med samma period 2003. Konsultintäkterna fortsatte att stabiliseras och ökade med 1 MSEK till 404 MSEK. Efter avdrag för engångskostnader förbättrades Intentias rörelseresultat med cirka 20 MSEK jämfört med samma period föregående år.

Helårseffekten av den totala besparingen 2004, inklusive de åtgärder som vidtogs under senare delen av 2003, förväntas uppgå till närmare 500 MSEK.

Personalantalet minskades med 234 medarbetare under tredje kvartalet till 2 475, 19 procent lägre än den 30 september 2003. Ytterligare 106 medarbetare är uppsagda och kommer att lämna företaget efter tredje kvartalet.

"Intentias resultat återspeglar det faktum att vi genomfört de effektiviseringar som offentliggjordes i juli", säger Bertrand Sciard, vd. "Vi genomför en kraftig minskning av våra kostnader, vilket banar väg för en stabil lönsamhet från och med det fjärde kvartalet. Vår marknadsföring och produktutveckling är mer fokuserade. Alla åtgärder är på plan och kommer att medföra betydande fördelar för företagets marknadsposition och för aktieägarnas framtiden värdeutveckling".

Intentia tecknade avtal med 16 nya kunder under kvartalet
Regionerna Nordeuropa, Sydeuropa och Asien och Australien/Nya Zeeland var särskilt framgångsrika när det gällde att teckna avtal med nya kunder. Bland nya kunder återfinns: Atria (Nordeuropa), Confiseur Läderach (Centraleuropa), Baxi (Nordvästeuropa), Fenwick (Sydeuropa), Colony Liquor (Amerika) och GWA International (Asien och Australien/Nya Zeeland).

Resultatet påverkades väsentligt av effektiviseringsåtgärder
Licensorderingången uppgick till 118 MSEK, 18 procent högre än under det tredje kvartalet föregående år. Orderstocken vid periodens utgång var 493 MSEK, vilket är en ökning med 12 MSEK jämfört med motsvarande kvartal förra året.

Kvartalets nettoomsättning blev 581 MSEK, en nedgång från 601 MSEK tredje kvartalet 2003. Konsultkostnaderna och de indirekta kostnaderna, efter avdrag för engångskostnader, minskade med 7 procent till 613 MSEK från 661 MSEK tredje kvartalet 2003. Detta återspeglar både effektiviseringsåtgärder som genomförts under kvartalet och tidigare genomförda personalminskningar.

Den finansiella ställningen fortsätter att vara stark
Intentia har, genom emission till Tennenbaum Capital Partners, under kvartalet ökat aktiekapitalet med 168 MSEK och dessutom upptagit 197 MSEK som ett femårigt lån, sammantaget resulterande i en likviditetsökning på totalt 365 MSEK netto efter omkostnader. Kapitaliseringsåtgärderna under det tredje kvartalet i kombination med den tidigare under året genomförda nyemissionen om 248 MSEK säkrar finansieringen av de engångskostnader som uppstått i implementeringen av den nya affärsplanen.

Soliditeten minskade till 33 procent per den 30 september 2004, jämfört med 38 procent föregående år.

Likviditeten var 479 MSEK, jämfört med 332 MSEK under samma period föregående år, medan räntebärande skulder inklusive konvertibelt förlagslån uppgick till 321 MSEK, att jämföra med 386 MSEK ett år tidigare.

Framtidsutsikter
Bertrand Sciard, verkställande direktör, sammanfattar: "Kostnadsstrukturen förbättras snabbt på grund av genomförda och planerade åtgärder. Intentia förväntas visa positivt rörelseresultat under fjärde kvartalet 2004. Vår organisation genomgår betydande förändringar och nu är vi på väg mot en positiv framtidsutveckling".

Den fullständiga delårsrapporten för januari-september 2004 finns på www.intentia.com.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Bertrand Sciard
Verkställande direktör
Intentia International AB
Telefon:+46 8 5552 5757
Fax: +46 8 5552 5999
Mobil: +46 733 27 5757
e-post: bertrand.sciard@intentia.com

Håkan Gyrulf
Ekonomi- och finansdirektör
Intentia International AB
Telefon: +46 8 5552 5825
Fax: +46 8 5552 5999
Mobil: +46 733 27 5825
e-post: hakan.gyrulf@intentia.se