Intentia International AB

Intentia International AB: Beslut från Intentias extra bolagsstämma

Pressmeddelande   •   Jun 11, 2003 15:39 CEST

Stockholm, Sverige - Intentia International AB (publ) (XSSE INTENTIA B) tillkännager att dagens extra bolagsstämma i Intentia International AB beslutade att godkänna styrelsens beslut om en nyemission i enlighet med de villkor som angavs i kallelsen och som kortfattat innebär följande:

- Nyemissionen med företräde för befintliga ägare omfattar högst 73 146 400 aktier, envar å nominellt 10 SEK. Eftersom emissionskursen om 5,75 SEK per aktie understiger nuvarande nominella belopp per aktie kommer resterande medel att tillskjutas från överkursfonden.

- Antalet aktier i bolaget kan komma att öka från 36 573 200 till högst 109 719 600 aktier.

- Om nyemissionen fulltecknas kommer Intentias aktiekapital att öka med högst 731 464 000 SEK till högst 1 097 196 000 SEK. Nyemissionen beräknas tillföra bolaget 421 MSEK, före avdrag för emissionskostnader.

- Emissionslikviden är avsedd för finansiering av återköpet av Intentias utestående konvertibla skuldebrev och kostnader i anslutning till detta.

- Varje gammal aktie berättigar till teckning av två (2) nya aktier av samma slag till en kurs om 5,75 SEK per aktie.

- Avstämningsdagen för rätt till deltagande i Nyemissionen är föreslagen till den 16 juni 2003, vilket innebär att sista handelsdag i Intentia-aktien inklusive teckningsrätt är den 11 juni 2003.

- Handel i teckningsrätter beräknas pågå under perioden 19 juni-7 juli 2003.

- Teckningstiden beräknas pågå under perioden 19 juni-10 juli 2003.

- Prospekt och anmälningsblankett skickas till Intentias aktieägare med början omkring den 18 juni 2003.


Bolagsstämman beslutade i samband med nyemissionsbeslutet att ändra aktiekapitalets gränser, till lägst 350 000 000 och högst 1 400 000 000 SEK.

Intentias vd Björn Algkvist kommenterade dagens beslut: "Det är glädjande att våra aktieägare delar bolagets syn på att vi nu har en möjlighet att eliminera de spekulationer kring vår finansiella ställning, som konvertibeln tidigare skapat. Baserat på Intentias balansräkning per den 31 mars 2003 kommer, vid full teckning i nyemissionen, eget kapital proforma att uppgå till 1 209 MSEK motsvarande en soliditet om 38 procent, samtidigt som likvida medel kommer att överstiga räntebärande skulder, inklusive kvarvarande konvertibelskuld, med 118 MSEK."

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Björn Algkvist
Verkställande direktör
Intentia International AB
Telefon: +46-8-5552 5605
Fax: +46-8-5552 5999
Mobiltelefon: +46-733-27 5605
e-post: bjorn.algkvist@intentia.se

Håkan Gyrulf
Finansdirektör
Intentia International AB
Telefon: +46-8-5552 5825
Fax: +46-8-5552 5999
Mobiltelefon: +46-733-27 5825
e-post: hakan.gyrulf@intentia.se

Thomas Ahlerup
Informationschef
Intentia International AB
Telefon: +46-8-5552 5766
Fax: +46-8-5552 5999
Mobiltelefon: +46-733-27 5766
e-post: thomas.ahlerup@intentia.se

Om Intentia
Intentia är en av världens ledande leverantörer av systemlösningar för den samverkande ekonomin. Vårt mål är att bli den största leverantören genom att ge våra kunder morgondagens lösningar redan i dag. Intentia erbjuder sina kunder en enleverantörslösning för alla behov inom den samverkande ekonomin för flera industrisektorer. Vi utvecklar, implementerar och underhåller våra egna lösningar för att kunna skapa högsta möjliga kundtillfredsställelse. Intentia Solution består av applikationer som omfattar Customer Relationship Management (CRM), Enterprise Management (ENM), Supply Chain Management (SCM), Business Performance Measurement (BPM), e-business och Value Chain Collaboration (VCC). Intentia har mer än 3 200 anställda och levererar tjänster till över 3 400 kunder inom tillverknings-, underhålls- och distributionsindustrin genom ett globalt nätverk som omfattar drygt 40 länder. Intentia är noterat på Stockholmsbörsen (XSSE) under beteckningen INT B.

Besök Intentias webbplats på www.intentia.com