Intentia International AB

Intentia meddelar resultatet för januari-september 2005

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2005 08:48 CEST

Stockholm den 26 oktober 2005 - Intentia International AB (XSSE: INT B) Intentia, den globala leverantören av affärssystem för företag inom tillverkning, distribution och underhåll, offentliggör i dag resultatet för januari-september 2005. Kvartalsrapporten i sin helhet finns att hämta på www.intentia.com. Alla jämförelser hänvisar till motsvarande period föregående år.Intäkterna för tredje kvartalet 2005 ökade med 5,3 procent till 648,5 MSEK. Intäkterna för de tre första kvartalen 2005 uppgick till 2 099,4 MSEK, en ökning med 0,6 procent.
Förlusten under tredje kvartalet 2005 uppgick till -56,9 MSEK (-299,1), eller -0,34 SEK per aktie (-1,93). Under de första tre kvartalen 2005 gjorde Intentia en förlust på -85,0 MSEK, eller -0,51 SEK per aktie (-2,82).
Justerat EBITDA uppgick till -0,5 MSEK (-99,1) för tredje kvartalet 2005. Justerat EBITDA för årets tre första kvartal uppgick till 73,5 MSEK (-133,1). Kostnaderna för de tre första kvartalen 2005 omfattade 58,7 MSEK av kostnader relaterade till sammanslagningen, varav 37,6 MSEK uppstod under tredje kvartalet. Justerat EBITDA exklusive kostnader relaterade till sammanslagningen uppgick till 37,1 MSEK under tredje kvartalet 2005 och 132,2 MSEK under de första tre kvartalen 2005.
Under tredje kvartalet 2005 ökade intäkterna från programvarulicenser med 39,9 MSEK eller 74,6 procent, intäkterna från konsulttjänster ökade med 13,5 MSEK eller 3,7 procent och intäkterna från programvaruuppgraderingar och support ökade med 9,8 MSEK eller 6,4 procent. Dessa ökningar motverkades delvis av att intäkterna från försäljning av hårdvara minskade med 30,4 MSEK.

Resultat i sammanfattning
juli-september januari-september
(MSEK) 2005 2004 Förändring 2005 2004 Förändring
Intäkter 648,5 615,7 5,3 % 2 099,4 2 087,9 0,6 %
varav intäkter från programvarulicenser 93,4 53,5 74,6 % 300,2 252,1 19,1 %
varav programvaruuppgraderingar och support 162,9 153,1 6,4 % 476,1 443,6 7,3 %
Rörelseresultat -32,5 -300,2 -11,8 -374,5
Periodens resultat -56,9 -299,1 -85,0 -405,5
Resultat per aktie (SEK) -0,34 -1,93 -0,51 -2,82

Justerat EBITDA -0,5 -99,1 73,5 -133,1
Kostnader relaterade till sammanslagningen 37,6 - 58,7 -Sammanlagt minskade kostnaderna under tredje kvartalet 2005 med 25,6 procent. Under de tre första kvartalen 2005 minskade de totala kostnaderna med 14,3 procent. Exklusive kostnader relaterade till sammanslagningen, avskrivningar och reservering av kostnader för uppsagd personal och stängda kontor, samt inklusive aktiverade utgifter för produktutveckling, minskade de totala kostnaderna för de tre första kvartalen 2005 med 11,4 procent jämfört med de första tre kvartalen 2004.
Konsultmarginalen ökade till 19,4 procent under tredje kvartalet 2005, jämfört med en negativ marginal på -17,9 procent för motsvarande period föregående år, vilket omfattade kostnader för uppsagd personal i samband med genomförandet av den nya verksamhetsplanen.
Likvida medel var vid kvartalets utgång 266,0 MSEK, jämfört med 499,7 MSEK vid utgången av år 2004.

"Intentias resultat för det tredje kvartalet visar att företaget fortsätter sin framgångsrika omställningsprocess. En god ökning av intäkterna, särskilt från programvarulicenser, tillsammans med betydligt lägre kostnader och bättre konsultmarginaler bidrog till det förbättrade resultatet", konstaterar vd Bertrand Sciard. "Vi har också gjort viktiga nyrekryteringar till ledningsgruppen och fokuserat företagets organisation på våra två viktigaste affärsområden: Försäljning av programvara och konsulttjänster."
"Arbetet fortskrider med den föreslagna sammanslagningen med Lawson. Planeringen av integrationen har kommit långt. Vi förväntar oss att ett prospekt kommer att skickas ut till Intentias aktieägare så snart som möjligt efter det att Lawsons "Registration Statement" (Form S-4) har förklarats giltigt i USA. Acceptperioden för erbjudandet kommer att anges i prospektet", avslutar Bertrand Sciard.

Högre intäkter och lägre kostnader ger stora resultatförbättringar
Intäkterna för tredje kvartalet 2005 ökade med 5,3 procent till 648,5 MSEK. Ökningen i intäkter totalt kan främst hänföras till att intäkterna från programvarulicenser ökade med 39,9 MSEK eller 74,6 procent. Intäkterna från konsulttjänster ökade med 13,5 MSEK eller 3,7 procent och intäkterna från programvaruuppgraderingar och support ökade med 9,8 MSEK eller 6,4 procent. Dessa ökningar motverkades delvis av att intäkterna från hårdvaruförsäljning minskade med 30,4 MSEK jämfört med motsvarande period föregående år. Kostnaderna för konsulttjänster och konsultmarginalen påverkades positivt av lägre personalkostnader och ökad produktivitet. Det genomsnittliga antalet anställda konsulter minskade med 18,5 procent under tredje kvartalet jämfört med motsvarande period föregående år, medan intäkterna per konsult ökade med 27,2 procent till 285 KSEK (224).
Sammanlagt hade företaget 2 123 anställda vid kvartalets utgång, en minskning med 89 under det tredje kvartalet och med 352 under den senaste tolvmånadersperioden. Detta motsvarar en minskning med 14,2 procent jämfört med antalet anställda vid utgången av tredje kvartalet 2004.
Direkta kostnader minskade med 19,9 procent och uppgick till 316,7 MSEK (395,4) för det tredje kvartalet 2005. Dessa kostnader omfattade 37,6 MSEK i kostnader relaterade till sammanslagningen och 10,9 MSEK (90,0) i kostnader för uppsagd personal och stängda kontor.
Under tredje kvartalet 2005 gjorde Intentia en förlust på -56,9 MSEK (-299,1), eller -0,34 SEK per aktie (-1,93). Under de tre första kvartalen 2005 gjorde Intentia en förlust på -85,0 MSEK (-405,5), eller -0,51 SEK per aktie (-2,82).
Resultat före räntor och andra finansiella poster, skatt, avskrivningar, aktivering av utgifter för produktutveckling och exklusive nedskrivningar av immateriella anläggningstillgångar, reservering av kostnader för uppsagd personal samt kostnader för stängda kontor (justerat EBITDA) uppgick till -0,5 MSEK (-99,1) för det tredje kvartalet 2005. Reservering av kostnader för uppsagd personal och stängda kontor uppgick till 13,5 MSEK för det tredje kvartalet 2005. För de första tre kvartalen 2005 uppgick justerat EBITDA till 73,5 MSEK (-133,1). Justerat EBITDA exklusive kostnader relaterade till sammanslagningen uppgick till 37,1 MSEK under tredje kvartalet 2005 och till 132,2 MSEK under de tre första kvartalen 2005.

Kassaflöde från den löpande verksamheten och investeringar
Likvida medel uppgick till 266,0 MSEK vid kvartalets utgång, jämfört med 499,7 MSEK vid utgången av år 2004. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 132,7 MSEK för de tre första kvartalen 2005 och omfattar effekterna av en minskning av kortfristiga skulder, däribland avgångsvederlag och andra upplupna personalkostnader samt leverantörsskulder. Exklusive effekterna av valutakursförändringar minskade de kortfristiga skulderna med 330,7 MSEK. Kassaflödet från investeringsverksamheten, som främst utgjordes av aktivering av utgifter för produktutveckling, uppgick till 94,4 MSEK för de tre första kvartalen 2005. Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 13,6 MSEK och avspeglar lösen av finansiell leasing.

Telefonkonferens i dag
Vd Bertrand Sciard och finansdirektör Artur Gitajn kommenterar resultatet vid en telefonkonferens i dag kl. 10.00 (CET). Ring +44 20 7162 0086 för att delta i konferensen. För att vara säker på att bli uppkopplad i tid bör du ringa upp fem-tio minuter innan kl. 10.00 (CET).
En inspelning av telefonkonferensen kommer att finnas tillgänglig för återuppspelning i dag på telefonnummer +44 20 7031 4064, kod 678706 efter kl. 11.00 (CET) och på www.financialhearings.com.


För ytterligare information, var vänlig kontakta:

Arthur Gitajn
Finansdirektör
Intentia International AB
Telefon: +46 8 5552 5881
Fax: +46 8 5552 5999
Mobil: +46 733 27 5881
e-post: arthur.gitajn@intentia.com

Micaela Sjokvist
Investor Relations
Intentia International AB
Telefon: +46 8 5552 5000
Mobil: +46 70 698 6646
e-post: micaela.sjokvist@intentia.se

Om Intentia
Intentia är den enda globala leverantören av affärssystem som till 100 procent är fokuserad på att förse företag inom tillverkning, distribution och underhåll med programvara och konsultservice. Våra kunder är verksamma inom vad vi kallar "the make, move and maintain market".

- 100 % av våra resurser är fokuserade på den marknaden.
- 100 % av vår mjukvara är designad för den marknaden.
- 100 % av vår erfarenhet kommer från den marknaden.

Intentia bildades 1984 och har mer än 3 000 kunder i ett 40-tal länder i hela världen. Våra affärslösningar omfattar för närvarande enterprise management, supplier relationship management, customer relationship management, supply chain management, value chain collaboration, enterprise performance management och workplace management.

Intentia är noterat på Stockholmsbörsen (XSSE) under beteckningen INT B. Besök Intentias webbplats på www.intentia.com

Intentia
The Intelligent ChoiceDelårsrapport jan-sep 2005
http://hugin.info/1103/R/1017863/159615.pdf