Boss Media AB

Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2007 Boss Media AB (publ)

Pressmeddelande   •   Aug 15, 2007 08:47 CEST

Januari-juni 2007
• Nettoomsättningen ökade med 5 procent till 161,9 (154,5) Mkr.
• Royaltyintäkterna minskade med 7 procent och uppgick till 115,8 (125,0) Mkr.
• Rörelseresultatet uppgick till 27,5 (26,8*) Mkr.
• Resultatet efter finansiella poster uppgick till 37,7 (26,7*) Mkr.
• Resultatet efter skatt uppgick till 26,9 (34,1) Mkr.
• Resultatet per aktie efter full utspädning och beräknad skatt uppgick till 0,46 (0,59) kr.

April - juni 2007
• Nettoomsättningen ökade med 2 procent till 80,2 (79,0) Mkr.
• Royaltyintäkterna minskade med 12 procent och uppgick till 56,7 (64,2) Mkr.
• Rörelseresultatet uppgick till 12,1 (15,7*) Mkr.
• Resultatet efter finansiella poster uppgick till 14,3 (14,9*) Mkr.
• Resultatet efter skatt uppgick till 10,6 (26,6) Mkr.
• Resultatet per aktie efter full utspädning och beräknad skatt uppgick till 0,18 (0,46) kr.

* Föregående års utfall är justerat för poster av engångskaraktär

• Den 1 juli tillträdde Michael Hallén befattningen som verkställande direktör.

Utsikter för resten av året
• Nettoomsättningen för helåret 2007 förväntas fortsatt vara i nivå med 2006.
• Rörelsemarginalen för 2007 bedöms komma att understiga den tidigare lämnade prognosen om lägst 15 procent.

Boss Media AB (publ) är en av världens ledande och oberoende helhetsleverantörer av system för digitalt distribuerad spelunderhållning. Boss Media utvecklar spelsystemlösningar för distributionskanaler som persondatorer/internet, interaktiva spelautomater och digital-TV. Licenstagarna erbjuds ett kundanpassat spelsystem, ett integrerat betalningssystem samt operatörsnära servicetjänster. Boss Media-aktien är noterad på OMX Nordiska börslista (Small Cap/IT). Mer information om Boss Media finns på www.bossmedia.com