IGE International Gold Exploration AB

INTERNATIONAL GOLD EXPLORATION: BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2006

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2007 09:04 CET

Viktiga händelser under fjärde kvartalet

· International Gold Exploration IGE AB:s (IGE) första diamantlicens i Angola har slutgiltigt godkänts av gruvministeriet.
International Gold Exploration IGE AB:s avtal med Endiama - Angolas statliga diamantbolag - avseende prospektering och framtida gruvbrytning av diamanter inom området Lacage i den Angolanska provinsen Moxico har slutgiltigt godkänts av det Angolanska gruvministeriet. Avtalet omfattar ett 3 000 km2 stort område i östra Angola med god potential avseende diamanter av hög kvalitet i sedimentära avlagringar, s k alluviala förekomster.

· IGE förvärvar vanadin- och guldfyndigheter i Burundi
International Gold Exploration IGE AB har slutit två avtal med regeringen i Burundi avseende prospekteringsrättigheter av guld- och vanadinfyndigheter. Vanadinfyndigheten (88 km2) i området Mukanda har varit föremål för omfattande prospektering såsom dikesgrävning samt borrning (47 hål om totalt 5 746 meter ned till 220 m), fyndigheten är öppen mot djupet. Det norska företaget Elkem Engineering A/S genomförde 1985 en prefeasibility-study (preliminär lönsamhetsanalys) - som påvisar en bevisad mineralisering innehållande 9,7 Mt med en vanadinhalt om 0,63 % vid en cut-off grade på 0,2 %.

· Riktad nyemission genomförd
IGE genomförde den 7 december en riktad nyemission om 30 miljoner aktier till en kurs av 4,20 NOK per aktie. IGE tillfördes genom nyemissionen, vilken var övertecknad, 126 MNOK (ca 138 MSEK) före emissionskostnader. Antalet nya aktier genom denna nyemission uppgår till 9,65% av det totala antalet utestående aktier före nyemissionen.

· Etableringar i Angola och Burundi
Bolaget har under det fjärde kvartalet 2006 påbörjat etableringar av permanenta stabs- och produktionsorganisationer för att hantera verksamheten i Angola och Burundi. I och med detta har IGE positionerat sig som en seriös prospekterings- och gruvoperatör gentemot myndigheterna inom de båda länderna. IGE har därigenom skapat goda förutsättningar för bolagets vidare expansion i såväl Angola som Burundi. Kostnadsökningen inom det fjärde kvartalet 2006 är i huvudsak en följd av dessa satsningar.

Sammanfattning fjärde kvartalet 2006

· Rörelseresultatet för fjärde kvartalet uppgick till -12,9 MSEK (-6,2).
· Resultat efter finansiella poster under fjärde kvartalet uppgick till -12,7 MSEK (-4,8).
· Resultat efter skatt under fjärde kvartalet uppgick till -12,7 MSEK (-4,8)
· Nettoresultat per aktie blev -0,041 SEK (-0,016)

Sammanfattning helåret 2006

· Rörelseresultatet under helåret 2006 uppgick till -29,4 MSEK (-16,7)
· Resultat efter finansiella poster uppgick till -36,4 MSEK (-23,2)
· Resultat efter skatt för helåret 2006 uppgick till -36,4 MSEK (-23,2)
· Nettoresultat per aktie blev -0,116 SEK (-0,087)
· Kassaflödet var 81,9 MSEK (49,8) och balansomslutningen uppgick till 223,5 MSEK (130,7) vid periodens slut

VD Michael Nilsson om verksamheten under 2006:

IGE har målmedvetet fortsatt arbetet med vidareutvecklingen av bolagets koncessioner i Norden parallellt med ett antal framgångsrikt avslutade avtalsförhandlingar avseende koncessioner i Burundi och Angola. Per årsskiftet har koncernen erhållit två licenser i Burundi omfattande guld respektive vanadin samt ett avtal i Angola omfattande ett område med potentiella alluviala diamantförekomster. Bolaget är utöver detta i det absoluta slutskedet avseende förhandlingar om ytterligare en licens omfattande en potentiell kimberlitisk (i berggrunden) diamantkoncession i Angola. IGE har igenom detta tagit ett stort steg framåt i processen vilket medfört att bolaget har blivit en partner av betydande tyngd och har tagit en position bland de större diamantextraktiva bolagen i regionen. I såväl Angola som Burundi är IGE en aktuell avtalspartner i diskussioner kring utgivningen av ytterligare minerallicenser.

Den nordiska verksamheten fortskrider enligt plan, fokus ligger på att skapa positiva kassaflöden utifrån existerande koncessioner så snart som möjligt. Avseende Stekenjokk är IGE i processen att lämna in en ansökan om bearbetningskoncession för att förhoppningsvis starta gruvbrytning senast under 2009-2010.

Koncernens expansion av verksamheten påverkar resultatet negativt. Koncernen visar en avsevärd kostnadsökning under det fjärde kvartalet vilket i huvudsak beror på uppstarts- och etableringskostnader i Angola samt Burundi. Lönekostnaderna har ökat något under de senaste kvartalen av samma anledning.

I takt med att koncernens verksamhet har breddats och att koncernen har påbörjat etableringen av organisationer i såväl Angola som Burundi har behovet av kapital inom koncernen ökat. IGE genomförde av den anledningen en riktad nyemission om 30 miljoner aktier (ca 138 MSEK) i slutet av verksamhetsåret 2006. IGE:s verksamhet är fortfarande förknippad med hög risk men bolaget har idag goda förutsättningar att nå en kommersialiseringsfas med ett flertal av koncernens projekt.


Vid frågor, kontakta gärna:Michael NilssonVD, International Gold Exploration IGE ABTelefon: +46 703 390 388

Styrelsen och den verkställande direktören för International Gold Exploration IGE AB (publ) avger härmed rapport för perioden 1 januari till 31 december 2006.

Rapportens omfattning

Koncernens räkenskapsår omfattar kalenderåret 2006. Denna rapport omfattar perioden 1 januari 2006 till och med den 31 december 2006 med jämförelsesiffror för motsvarande period föregående år samt det senaste årsbokslutet (2005).

Översikt av verksamheten

International Gold Exploration IGE AB (IGE) är en svensk gruv- och prospekteringskoncern med verksamhet i Norden och Afrika. Koncernens tillgångar utgörs av ett antal koncessioner med potential att innehålla fyndigheter av ädel- och basmetall eller diamanter.

IGE har sitt huvudkontor och den verkställande ledningen i Stockholm. IGE:s aktie är noterade på Oslobörsen samt den svenska NGM-börsen. Koncernen har verksamhet i Sverige, Norge, Kenya, Angola samt Burundi.
Uppdatering av verksamheten i Afrika:
· Angola - Diamanter
Alluvialt avtal är klart, avtalet omfattar ett 3 000 km2 stort område i östra Angola med god potential avseende diamanter av hög kvalitet i sedimentära avlagringar, s k alluviala förekomster. Kimberlitavtalet avseende Lacage kommer att slutligen godkännas i närtid av Angolas ministerkonselj.

En organisation har nu allokerats för den operativa styrning och genomförande av prospekteringsaktiviteterna. På grund av häftiga regn planeras genomförande av flyggeofysikaliska undersökningar först ske i början av april i år. Mätningarna sker på mycket låg höjd med utrustning som mäter magnetiska avvikelser i berggrunden. I den gällande geologiska miljön så har det visat sig vara en mycket bra metod för att hitta kimberliter och definiera dess utbredning. Efter tolkning av flygmätningarna fastställs borrobjekt. Ett kärnborrhål sänks i respektive prioriterat objekt till ett djup om ca 25 m ned i berggrunden. Efter analys på laboratorium ges svar på om det finns förutsättningar för diamantförekomster eller ej i objektet. När samtliga provborrningar är klara inleds nästa fas som syftar till att hitta microdiamanter. I de objekt som eventuella microdiamanter hittas så inleds provtagningar om större kvantiteter i syfte att bestämma preliminär koncentration carat per ton samt vär det per carat.

IGE förhandlar med Endiama om ytterligare diamantlicenser.

· Burundi
Bolaget är etablerat i en permanent bas i huvudstaden Bujumbura med utrymmen för bl a kontor. Diskussion med myndigheterna avseende institutionellt stöd från IGE:s sida har renderat i en gemensamt framtagen handlingsplan avseende teoretisk och operativ träning av burundiska geologer. Denna syftar till att utbilda inom genomförande och utvärdering av prospekteringens olika faserna samt att ge visst stöd i form av utrustning och systematisering av gruvdepartementets arkiv.

Landet är på sina håll svältdrabbat efter häftiga skyfall. Bolaget kommer att initiera, och till viss del öven bekosta, vissa hjälpinsatser inom de regioner där bolaget kommer att vara aktivt som en del av IGE:s arbete inom ramen för socialt ansvarstagande (CSR).

Vanadin-Mukanda. Genomgång av tidigare genomförd prefeasability är nu avslutad. Den ger att tonnaget kan utökas ytterligare genom 3 dikesgrävningar samt kärnborrning om ca 4 500 m. Utrustning för dessa arbeten är beställd. Bolaget har anlitat det brittiska bolaget SRK Consultants för genomförande av lönsamhetsberäkning (feasability study) som uppsakttas att pågå i ca 1 år. Diskussioner kommer att påbörjas inom kort med potentiella partners avseende produktionsfasen.

Guld - Mabayi-Butara. Området är omfattande och kommer att genomgå geofysikaliska flygmätningar samt geokemiska provtagningar. Arbetet och tolkningar beräknas vara klart innan halvårsskiftet 2007 förutsatt att inget oförutsett inträffar. Därefter startas marknära geofysikaliska undersökningar för att fastställa plan för kommande kärnborrningar. Borrningar beräknas starta under senare delen av 2007.

Bolaget förhandlar med myndigheterna i Burundi om ytterligare minerallicenser.


· Kenya
De tidigare borrade hålen påvisade en intressant geologisk bergartsenhet med mindre halter guld. Det andra målområdet för borrningen visade sig vara en mycket kvartsrik och hård bergartsmiljö där det krävs en tyngre borrutrustning för att kunna borras. I avvaktan på att ny borrutrustning kommer igång fortsätter den lättare utrustningen att borra jord- och ytliga bergprovtagningar. Geofysiska markmätningar och jordprovtagningar fortsätter och ger nya målområden för borrning. Den bergartsformation vilken är föremål för undersökningar inom IGE's koncessioner i Kenya är likartad den som återfinns omedelbart söderut i Tanzania. Detta område söder om Viktoriasjön har idag 5 producerande guldgruvor som tillsammans producerar 46 ton guld per år med en medelhalt av 6,4 g/t. En rapport om sammanställd data och information samt planerade arbeten under 2007 kommer inom kort att läggas ut på www.ige.se.

Bolaget har tecknat en intresseförklaring med det AIM-noterade bolaget GoldPlat Plc. GoldPlat har ett utpräglat fokus på produktion och IGE på prospektering vilket ger en synergi. GoldPlat har startat en Due Diligence avseende gruvdrift i Bolagets licens i Lolgorien i södra Kenya. Denna kommer att vara avslutad senast i augusti 2007. Därefter tas beslut om en eventuell gruvinvestering.

Uppdatering av de mest avancerade projekten i Norden:

· Stekenjokk (Sverige)
En databas har färdigställts ifrån tidigare gjorda undersökningar med bl a geologi, borrhål och analyser. Nya tolkningar av geologin har sammanställts och ligger som underlag för nya pågående beräkningar av mineraltillgångarna. Tillgångarna finns huvudsakligen i 4 delområden. Den tidigare brutna Stekenjokksmalmens förlängning mot söder, Södra Stekenjokkmalmen, ligger omlott med den tidigare brutna malmen, Levimalmen, ca 2 km nordväst om tidigare brytningsområden. Beräkningarna uppskattas att vara färdigställda under månadsskiftet februari-mars. En ansökan om bearbetningskoncession beräknas kunna vara inlämnad under hösten 2007. Undersökningar i anslutning till miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) vilka kräver barmark kommer att utföras under sommaren.

Undersökningstillstånd över stora områden i närheten av Stekenjokk har beviljats IGE och en granskning pågår av näraliggande kända malmuppslag. Geofysiska markmätningar planeras att genomföras under våren i Särksjön söder om Stekenjokk.

· Lindbastmora (Sverige)
Undersökningar av Zn-mineraliseringar som ligger 20 km norr om Ludvika. Ett omfattande borrprogram håller nu på att avslutas där sex parallella elektromagnetiska anomalier varit föremål för undersökningar. Zn-Pb-Cu-Ag mineralisering har påträffats i ett flertal borrhål i flera av anomalierna där det mest intressanta området bedöms ligga i söder. Kompletterande geofysiska elektromagnetiska mätningar pågår i syfte att bättre kunna följa mineraliseringens utbredning.

· Olserum (Sverige)
Kontakt har via svenska exportrådet i Japan har tagits i syfte att marknadsföra Olserumsprojektet. Några av de största tillverkarna i världen av batterier till hybridbilar är Japanska. Till denna typ av batterier används Lantan och behovet av detta element förväntas stiga kraftigt. Trots att diskussionen är i sin linda har de japanska bolagen utryckt ett stort intresse för att finna alternativ till dagens leverantörer som uteslutande är kinesiska. Då dessa diskusioner är avslutade har Bolaget ett beslutunderlag för val av väg för vidare utveckling av projektet.

· Norra Norrliden (Sverige)
En zinkfyndighet i centrala Skelleftefältet som ägs till 10 % av IGE, resterande del ägs av Lundin Mining AB. Fyndigheten beviljades bearbetningskoncession 22 december 2006.

Lundin Mining rapporterade följande om Norrliden 2006-06-21:
Nyligen har en NI 43-101 teknisk rapport (Adam Wheeler, C Eng., Eur Ing. Consulting Mining Engineer, Maj2006) registerats hos SEDAR (www.sedar.com) vilken innehåller beräkningar av Norrlidens mineraltillgångar i enlighet med JORC-koden, och i enlighet med CIM-standarder för rapportering av mineraltillgångar. Mineraltillgångarna i Norrliden har beräknats till:

(För tabell, se bifogad fil)
E-post: michael@ige.se

Baserat på ett block cut-off om USD 15 per ton och ett minimum om 3 meters brytningsbredd.· Bidjovagge (Norge)
Sammanställningarna av sommarens arbeten är slutförda. Syftet med de hål som borrades på den västra zonen under sommaren var skapa bättre förståelse för den antagna geologiska mineraliseringsmodellen. Ett borrhål i den norra delen av stråket gav 2.39 % Cu och 1,4 g/t Au över 4 m på ca 70 m djup. Det ger indikationer om att den tidigare kända mineraliseringen sannolikt fortsätter mot norr. Därmed ökar intresset för den mer djupliggande (300 m), ännu inte undersökta, elektriska ledaren som fortsätter mot norr. Några av de tidigare brutna mineraliseringarna är inte begränsade mot djupet. En rapport om sammanställd data och information samt planerade arbeten under 2007 kommer inom kort att läggas ut på www.ige.se.

· Joma (Norge)
Gruvan var i produktion mellan 1972 och 1998. En malmberäkning utförd av Outokumpu 1996 gav 10,1 Mt med 1,04 % Cu och 1,7 % Zn. Malmen är tillredd, dvs ventilationsschakt samt ramp från dagen till malemn är färdigställda. IGE har även mutat in den tidigare brutna fyndigheten Skorvas där enligt tidigare beräkningar av Outokumpu finns 2 Mt med 1,15 % Cu och 2,29 % Zn kvar. Gruvorna har historiskt huvudsakligen varit Cu-gruvor och det finns indikationer på att Zn-dominerade partier har lämnats och inte undersökts. IGE förbereder att göra nya beräkningar av mineraltillgångarna utifrån nya metallpriser. Beräkningar av mineraltillgångarna kommer att baseras på ett omfattande undersökningsmaterial som för tillfället föreligger i pappersform. Beräkningarna antages vara klara under innevarade år.

Investeringar under perioden

Investeringar har gjorts under perioden med 19,7 MSEK (15,6).

Finansiell ställning

Kassaflödet under året var 81,9 MSEK (49,8) och likvida medel uppgick vid periodens slut till 136,6 MSEK (54,8). Eget kapital uppgick på balansdagen till 218,1 MSEK (120,8) vilket gav en soliditet på 97,6 procent (92,4).

Moderbolaget

Moderbolagets nettoomsättning under året uppgår till 0 SEK (0) med ett resultat före skatt och bokslutsdispositioner om
-33,1 MSEK (-21,9). Moderbolagets likvida medel vid kvartalets slut uppgick till 135,8 MSEK (54,1). Investeringar under perioden uppgick till 16,2 MSEK (10,6).

Ställda panter och eventuella förpliktelser

Det har skett en ökning om 2 TSEK av ställda panter, eventualförpliktelser är oförändrade under perioden.

Personal

Antal anställda var i moderbolaget i medeltal under kvartalet 9 (1) personer, varav 2 kvinnor (-).

Kommande rapporttillfällen

Ordinarie bolagsstämma: 10 maj 2007
Kvartal 1 2007: 11 maj 2007
Kvartal 2 samt 6 mån, jan - juni 2007: 31 augusti 2007
Kvartal 3 samt 9 mån jan - sept 2007 29 november 2007
Kvartal 4 och bokslut 2007: 22 februari 2008

Denna rapport har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer.

Stockholm 22 februari 2007


Michael Nilsson
VD International Gold Exploration IGE AB