IGE International Gold Exploration AB

INTERNATIONAL GOLD EXPLORATION: DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2006

Pressmeddelande   •   Nov 29, 2006 09:00 CET

Sammanfattning tredje kvartalet 2006

· Rörelseresultatet för tredje kvartalet uppgick till -8,5 MSEK (-14,8).
· Resultat efter finansiella poster under tredje kvartalet uppgick till -8,2 MSEK (-14,8).
· Resultat efter skatt under tredje kvartalet uppgick till -8,2 MSEK (-14,8)
· Nettoresultat per aktie blev -0,026 SEK (-0,055)
· Rörelseresultatet belastas med en nedskrivning av en kortfristig placering i MinMet Plc om 3,4 MSEK

Sammanfattning Q1 - Q3 2006

· Rörelseresultatet under de tre första kvartalen uppgick till -25,2 MSEK (-18,4)
· Resultat efter finansiella poster uppgick till -23,6 MSEK (-18,4)
· Resultat efter skatt under de första 9 månaderna uppgick till -23,6 MSEK (-18,4)
· Nettoresultat per aktie blev -0,076 SEK (-0,072)
· Kassaflödet var -41,3 MSEK (16,4) och balansomslutningen uppgick till 106,8 MSEK (117,7) vid periodens slut
· Rörelseresultatet belastas med en nedskrivning av en kortfristig placering i MinMet Plc om 8,7 MSEKViktiga händelser under tredje kvartalet
· Avtal avseende diamantkoncessioner signerat med Angolas statliga diamantbolag Endiama. Avtal avseende diamantprospektering i alluviala avlagringar och i kimberliter i Lacage, Moxico är signerat mellan Bolaget och Endiama. Avtalen kommer inom kort att godkännas av gruvministeriet. Därefter kommer det avtal som rör kimberlitprospektering att ratificeras av ministerkonseljen. Förhandlingar om ytterligare diamantkoncessioner pågår.

Viktiga händelser efter periodens utgång
· Burundi. Avtal om prospektering har tecknats med regeringen i Burundi avseende en vanadinlicens och en guldlicens. Förhandlingar om ytterligare licenser pågår.

Övriga rapporterade händelser under tredje kvartalet.

Verkställande Direktör Michael Nilsson har förvärvat 6 miljoner aktier av styrelseledamot Ulrik Jansson. Efter förvärvet innehar Michael Nilsson 6 miljoner aktier i IGE motsvarande ca 1,9 % av kapital och röster i IGE och Ulrik Jansson 13 508 599 aktier motsvarande ca 4,3 % av kapital och röster i IGE.
Styrelseordföranden Carl Ameln förvärvar 160 000 köpoptioner av styrelseledamot Ulrik Jansson. Köpoptionerna berättigar Carl Ameln att förvärva 160 000 st underliggande aktier i IGE för 8,50 SEK/st. Carl Ameln innehar sedan tidigare 840 000 köpoptioner.
Styrelseledamöterna Bill Sundberg och Claes Levin förvärvar 750 000 köpoptioner vardera. Utfärdare av köpoptionerna är IGE:s helägda dotterbolag Planet Mineral AB. Köpoptionerna berättigar Claes Levin respektive Bill Sundberg att förvärva 750 000 st aktier i IGE vardera för 8,50 SEK/st. Samtliga optioner ovan kan lösas under perioden 1/1 - 31/10 2008.


VD Michael Nilsson om verksamheten under tredje kvartalet:

Skillnaden i resultat jämfört med samma period förra året beror på att bolagets verksamhet ökat. Detta har medfört att personalkostnader stigit med 1,2 MSEK. Av samma anledning har övriga externa kostnader stigit med drygt 800 TSEK jämfört med motsvarande period förra året. Vid sidan av detta har bolagets innehav av MinMet aktier skrivits ned ytterliggare om 3,4 MSEK. Detta innehav kommer fr o m bokslutet för 2006 att omklassificeras i redovisningen från att ha redovisats som en del av rörelsen till en finansiell post. Detta med anledning av att avsikten med detta innehav har förändrats över tiden. Värdeförändringen kommer således inte att belasta rörelseresultatet utan hanteras som en finansiell intäkt eller kostnad.

Investeringarna under perioden i nya samt befintliga koncessioner uppgår till drygt 5,7MSEK. Utöver detta har IGE betalt en investeringsgaranti om 10 MSEK som en del av bolagets åtagande i Angola.

Huvuddelen av bolagets finansiella placeringar har avyttrats, en handlingsplan har utarbetats och påbörjats för att ytterligare förstärka bolagets likviditetssituation.


Vid frågor, kontakta gärna:
Michael Nilsson VD, International Gold Exploration IGE AB
Telefon: +46 703 390 388
E-post: michael@ige.se