IGE International Gold Exploration AB

INTERNATIONAL GOLD EXPLORATION IGE AB INLEDER YTTERLIGARE BORRNINGAR EFTER GULD I KENYA

Pressmeddelande   •   Sep 17, 2008 09:18 CEST

Du kan se hela pressmeddelandet inkl. bifogade filer här:
http://www.ngnews.se/default.asp?lngeditid=49819


(NGM:IGE)

Sedan 2006 har det svenska gruv- och prospekteringsbolaget IGE:s dotterbolag, IGE Kenya Ltd (tidigare Sebimu Exploration & Mining Ltd), genomfört ett program för identifiering av en brytbar guldfyndighet med reserver överstigande en miljon ounces. Området, som ligger inom grönstensbältet Migori, är källan till ett flertal guld- och kopparfyndigheter av liknande storlek, exempelvis Macalder-gruvan som var i drift fram till 1960-talet. Existerande gruvor och fyndigheter inom området resulterar i att IGE ser mycket positivt på detta projekt. Identifierade guldfyndigheter inom Lolgorien området byggs för närvarande ut inom ramen för IGE:s guldprojekt, Kilimapesa Gold. Omfattande geokemiska och geofysiska undersökningar, i kombination med geologisk kartläggning, har gjort det möjligt för IGE att begränsa borrprogrammet till östra delen av licensområdet i Lolgorien.

Det östra Lolgorien-området ligger rakt västerut från de äldre gruvorna Caldwell och Blue Ray och söder om Kilimapesa. Flera kvartsådror har identifierats, vilka tidigare har brutits på ytnivå under kolonialtiden och därefter varit föremål för lokal småskalig gruvproduktion (se bilaga 1).

En inledande undersökning med inducerad polarisation (IP) pekade på tydliga anomalier med elektrisk laddning och resistivitet längs en sträcka på 3,6 km. Undersökningen resulterade i en databas för inversioner i 2D och 3D. Den tredimensionella modellen visar utbredningen av resistivitet och elektrisk laddning ner till ett djup av 150 meter. En modell (metal factor model - MF) över de metaller marken innehåller (elektrisk laddning/resistivitet) skapades även till ett djup av 95 meter. Modellen visar nettoeffekten av polarisationen i motsats till enbart den elektriska laddningen, vilken kan påverkas av variationer i berggrundens resistivitet.

Två betydande anomalier är synliga på konturkartan över metallkropparna (se bilaga 2). Den västra anomalin är 600 meter lång och öppen i västlig riktning, medan den centrala anomalin är 500 meter lång. Storleken på dessa områden överensstämmer med IGE:s målsättning för reserverna.

Både den tredimensionella modellen och de första IP-kartorna har legat som underlag vid valen av borrmål för RC borrningen.

Ett borrprogram påbörjades på dessa två anomalier den 16 september med hjälp av Geosearch Uganda Ltd. Geosearch har omfattande erfarenhet av att arbeta i regionen, bland annat genom tidigare i arbete en liknande geologisk omgivning i närheten av Lolgorien på prospekteringslicenser tillhörande bolaget Kansai Mining Corporation Ltd.

Mer information om borrprogrammet kommer att rapporteras vartefter resultat blir tillgängliga.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tomas Fellbom
VD, International Gold Exploration IGE AB
Tel: +46 8 20 46 09 / +46 733 225 786
E-mail: tomas.fellbom@ige.se

Thomas Carlsson
CFO, International Gold Exploration IGE AB
Tel: +46 8 20 46 09 / +46 70 552 26 22
E-mail: thomas.carlsson@ige.se


International Gold Exploration IGE AB (publ) är ett svenskt prospekterings- och gruvföretag med fokus på diamanter, nickel och guld. Bolaget kommer under 2008 att starta alluvial brytning av diamanter i Angola samt guld i Kenya. IGE har en omfattande projektportfölj fördelade inom följande länder: Angola, Kenya, Burundi, Sverige och Norge. IGE är noterat på Oslo börs sedan 1997 och på den svenska NGM-listan sedan 2005. IGE har sitt huvudkontor i Stockholm. För mer information besök www.ige.se.

(För kartor se bifogad fil.)