IGE International Gold Exploration AB

INTERNATIONAL GOLD EXPLORATION: KALLELSE

Pressmeddelande   •   Apr 07, 2009 09:42 CEST

Du kan se hela pressmeddelandet inkl. bifogade filer här:
http://www.ngnews.se/default.asp?lngeditid=51317(NGM:IGE)

till årsstämma i International Gold Exploration IGE AB (publ)
den 6 maj 2009


Aktieägarna kallas härmed till årsstämma i International Gold Exploration IGE AB (publ), 556227-8043, onsdagen den 6 maj 2009 kl. 1800 i Ingenjörshuset med adress Malmskillnads-gatan 46 i Stockholm.

Rätt att deltaga på stämman

Aktieägare som önskar delta på årsstämman skall

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC) förda aktieboken onsda-gen den 29 april 2009 (se även under rubriken Förvaltarregistrerade aktier nedan), och

- dels ha anmält sig hos bolaget under adress Kungsgatan 44, 4 tr, 111 35 Stockholm, per telefon 08-611 57 64, per telefax 08-611 57 63 eller per e-mail till thomas.carlsson@ige.se senast kl. 1600 måndagen den 4 maj 2009. Vid anmälan skall uppges namn, personnummer/organisationsnummer, adress, aktieinnehav samt eventuella ombud/biträden (dock högst två biträden).

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste dessutom, för att äga rätt att delta på årsstämman, tillfälligt begära att bli införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god tid före den 29 april 2009, då sådan regi-strering måste vara verkställd för att beaktas i den utskrift av aktieboken som Euroclear Swe-den AB gör per nämnda dag.

Aktieägare som är registrerade i den norske Verdipapirsentralen (VPS) måste för att äga rätt att delta på årsstämman tillfälligt begära att bli införd såsom aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägare som vill delta på stämman måste underrätta DnB NOR Bank ASA härom under adress Verdipapirservice, Beddingen 8, 0021 Oslo eller per telefax (0047) 22 94 90 20 senast kl. 1200 måndagen den 27 april 2009 så att DnB NOR Bank hinner tillse att ett införande sker i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken till den 29 april 2009, då sådant införande skall vara verkställt. Efter bolagsstämman ombesörjer DnB NOR Bank att aktierna återigen blir registrerade i norske Verdipapirsentralen.

Ombud m.m.

Aktieägares rätt vid stämman får utövas av befullmäktigat ombud. Fullmakt skall vara skriftlig och får inte vara äldre än tolv månader. Den skall vara daterad och underskriven. Fullmakten i original bör i god tid före årsstämman insändas till bolaget under ovanstående adress. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida www.ige.se. Före-trädare för juridisk person skall vidare medtaga och uppvisa registreringsbevis i original eller bestyrkt kopia därav eller motsvarande behörighetshandlingar.


Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande på stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning

5. Val av justerare

6. Prövning om stämman har blivit behörigen sammankallad

7. a) Anförande av bolagets verkställande direktör
b) Redogörelse av bolagets revisor
c) Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

8. a) Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresul-taträkningen och koncernbalansräkningen
b) Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräk-ningen
c) Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

9. Valberedningens redogörelse för sitt arbete samt valberedningens motiverade yttrande avseende sitt förslag till styrelse

10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer

11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn

12. Val av styrelseledamöter och i förekommande fall styrelsesuppleanter, val av styrelsens ordförande samt val av revisor

13. Beslut om principer för utseende av valberedning inför nästa årsstämma

14. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

15. Beslut om ändring av bolagsordningen
a) Beslut om sammanläggning av aktier
b) Beslut om villkorad ändring av bolagsordningen

16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission

17. Övriga ärenden

18. Stämmans avslutande

Styrelsens förslag

Punkt 8 b); Utdelning
Styrelsen föreslår att någon utdelning avseende verksamhetsåret 2008 inte lämnas.

Punkt 14; Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Styrelsen föreslår att i huvudsak motsvarande riktlinjer för ersättning till ledande befattnings-havare som godkändes vid årsstämman 2008 skall godkännas av årsstämman 2009 för tiden intill slutet av årsstämman 2010. Styrelsens fullständiga förslag finns tillgänglig på bolagets hemsida www.ige.se.

Punkt 15 a); Beslut om sammanläggning av aktier
Styrelsen förslag innebär att aktiens kvotvärde höjs från 5 öre till 20 öre genom sk samman-läggning på 1:4. Bolagsordningens punkt 5 angående antal aktier får därefter följande lydelse: Antalet aktier skall vara lägst 75.000.000 st och högst 300.000.000 st. Styrelsen föreslås att bemyndigas att besluta om avstämningsdag för verkställighet av sammanläggningen.

Punkt 15 b); Beslut om villkorad ändring av bolagsordningen
Styrelsens förslag innebär en anpassning av bolagsordningens bestämmelser i punkt 8 om sättet för kallelse till bolagsstämma till de nya regler som förväntas träda i kraft före årsstäm-man 2010. Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ny lydelse av bolagsordningens be-stämmelse om kallelse till bolagsstämma enligt följande: Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post och Inrikes Tidningar samt på bolagets hemsida. Att kallelse skett skall annonseras i Dagens Industri. Styrelsen föreslår att årsstämmans beslut om ändring av bolagsordningens skall vara villkorat av att en ändring av sättet för kallelse till bolagsstämma i aktiebolagslagen (SFS 2005:551) har trätt i kraft, som innebär att den föreslagna lydelsen av bestämmelsen ovan är förenlig med aktiebolagslagen. Styrelsen föreslår dessutom att styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar av besluten som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

Punkt 16; Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission
Styrelsens förslag innebär att årsstämman fattar beslut om bemyndigande för styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital genom emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner, innebärande att bolagets aktiekapital kan ökas med sammanlagt högst 4.000.000 kronor motsvarande högst 20.000.000 st aktier (efter genomförande av sammanläggningen). Avvikelse skall därvid kunna ske från aktieägarnas företrädesrätt. Betalning för tecknade aktier skall kunna ske genom apport eller kvittning eller eljest vara förenade med villkor. Bemyndigandet avser att möjliggöra kapitalan-skaffning och/eller företagsförvärv där betalning helt eller delvis skall utgöras av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner. Om bemyndigandet utnyttjas i sin helhet kommer detta att motsvara en utspädningseffekt om ca 14,7 %.

Valberedningens förslag

Bolagets valberedning består av Carl Ameln, Sven Rasmusson, Svante Lundbrink och Magne Aaby. Valberedningens förslag till stämman beträffande punkten 2 och punkterna 10-13 enligt ovanstående dagordning, valberedningens redogörelse för sitt arbete och motiverade yttrande avseende sitt förslag till styrelse kommer att finnas tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida www.ige.se senast 14 dagar före stämman.

Handlingar

Årsredovisning, revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag beträffande punkterna 15 och 16, kommer att finnas tillgängliga på bolagets kontor (se adress ovan) och på bolagets hemsida www.ige.se senast 14 dagar före stämman. Kopia av ovanstående handlingar kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Antalet utestående aktier och röster i bolaget vid tidpunkten för denna kallelse uppgår till 469.473.828 st.

Stockholm i april 2009
International Gold Exploration IGE AB (publ)
Styrelsen