IGE International Gold Exploration AB

INTERNATIONAL GOLD EXPLORATION: POSITIV UTVECKLING INOM IGE:S DIAMANTPROJEKT I LUXINGE - LAGERUPPBYGGNAD AV DIAMANTFÖRANDE ALLUVIALT MATERIAL I ANGOLA ÄR PÅBÖRJAD

Pressmeddelande   •   Sep 23, 2008 10:27 CEST

Du kan se hela pressmeddelandet inkl. bifogade filer här:
http://www.ngnews.se/default.asp?lngeditid=49862(NGM: IGE)

International Gold Exploration IGE AB (IGE) har sedan 15 september påbörjat uppbyggnaden av lager från storskalig alluvial provtagning vid Luxinge projektet. Målsättningen är att definiera fyndigheternas utbredning samt värde och storlek av förekommande diamanter.

Dikesgrävningar utfördes i Chiumbe flodens slättlandskap, vilket anses innehålla hälften av Luxinge projektets fyndigheter. De första 300 m3 som bortforslats visar en god kvalitet bestående av ett 40 cm tjockt gruslager innehållande välrundade stenar av kvarts och gröna bergarter rik på glimmer och stora fragment, vilka i detta sammanhang är starka indikatorer på förekomst av alluviala diamanter. Det översta skiktet är relativt tunt med en tjocklek varierande mellan 1,5 och 1,8 m.. Ungefär 3 000 m3 material, längs 7,5 km av Chiumbe flodens östra bank, kommer att samlas in under provtagningsfasen.

Utöver arbetet med att fastställa möjligheten att leda om Chiumbe floden för att möjliggöra storskalig utvinning av diamanter i den nuvarande flodfåran, förbereder IGE även ett omfattande muddringsprogram. 25 ton grus har redan grävts ur. De första resultaten av provtagningen från denna aktivitet förväntas vara tillgängliga i november 2008 i samband med att anrikningsverket för diamanter är färdigt att startas upp. Provtagningsprogrammet kommer att förlängas med två veckor för att även omfatta Luxinges bifloder. IGE har hittills öppnat 30 km av tillfartsvägar till campen och undersökningsplatserna.

IGE genomför parallellt en seismisk studie för att bestämma djupet och utsträckningen av Calonda formationen inom koncessionsområdet som en del av det alluviala prospekteringsprogrammet. Denna har pågått sedan mitten av augusti 2008. Calonda formationen inom provinsen Lunda Norte är känd för att innehålla höga halter av diamanter med högt värde. IGE fokuserar prospekteringsarbetet av Calonda formationen till den sydöstra delen av licensområdet då det ligger i närheten av Chitologruvan, vilken drivs under ledning av ITM Mining, där man nyligen har upptäckt en rik fyndighet vid byn Luaco i närheten av IGE:s Luxingeprojekt.

Vid IGE:s kimberlitprospektering inom Luxingeområdet, visar preliminära resultat från genomförda flygmätningar, vilka avslutades 20 augusti, utmärkande drag av skarpa och smala magnetiska anomalier i de mellersta delarna av licensområdet där sprickzoner förekommer. Relativt grunda fyndigheter (djup < 100 m) dominerar i de mellersta delarna av licensområdet, medan fyndigheterna ligger djupare mot öst och väst. Baserat på resultaten från flygmätningarna kommer geofysikalisk mineralletning att utföras från marken i kombination med provtagningar i vattendrag. Ett borrprogram till 30 m djup kommer att påbörjas under slutet av september för att undersöka förekomsten av eventuella indikatormineraler.

IGE bedömer att bolaget kommer att ha en god uppfattning av Luxingekoncessionens potential i december 2008 efter att värdet på utvunna diamanter från de första större provtagningarna från Chiumbe floden kunnat fastställas i kombination med att resultaten från de seismiska mätningarna är sammanställda. IGE:s målsättning är att kunna genomföra den första försäljningen av diamanter från Luxinge i februari 2009. Bolaget kommer då ha en god bild av det genomsnittliga värdet av diamantfyndigheterna (usd/m³) inom Luxingelicensen. Positiva resultat kommer att påskynda provbrytningarna genom införandet av nattskift för arbetslagen, vilket bör leda till att fullskalig produktion kan påbörjas under maj/juni 2009.

IGE uppskattar omfattningen av den alluviala diamanttillgången i Luxinge till minst 750 000 carat. Genomsnittligt pris för diamanterna producerade inom koncessionen förväntas vara mellan 200 och 250 USD per karat.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tomas Fellbom
VD, International Gold Exploration IGE AB
Tel: +46 8 20 46 09 / +46 733 225 786
E-mail: tomas.fellbom@ige.se

Thomas Carlsson
CFO, International Gold Exploration IGE AB
Tel: +46 8 20 46 09 / +46 70 552 26 22
E-mail: thomas.carlsson@ige.se


International Gold Exploration IGE AB (publ) är ett svenskt prospekterings- och gruvföretag med fokus på diamanter, nickel och guld. Bolaget kommer under 2008 att starta alluvial brytning av diamanter i Angola samt guld i Kenya. IGE har en omfattande projektportfölj fördelade inom följande länder: Angola, Kenya, Burundi, Sverige och Norge. IGE är noterat på Oslo börs sedan 1997 och på den svenska NGM-listan sedan 2005. IGE har sitt huvudkontor i Stockholm. För mer information besök www.ige.se.