IGE International Gold Exploration AB

INTERNATIONAL GOLD EXPLORATION: VÄSENTLIG ÖKNING AV MINERALTILLGÅNGEN FÖR NICKELPROJEKTET RÖNNBÄCKEN ÖVERTRÄFFAR URSPRUNGLIGA PROSPEKTERINGSMÅLET

Pressmeddelande   •   Apr 22, 2009 10:15 CEST

Du kan se hela pressmeddelandet inkl. bifogade filer här:
http://www.ngnews.se/default.asp?lngeditid=51421


(NGM:IGE och OSE:IGE)

IGE Nordic AB ("IGE Nordic"), ett dotterbolag till International Gold Exploration IGE AB, har nöjet att presentera en oberoende beräkning i enlighet med NI 43-101 standard av mineraltillgångarna för Rönnbäckens nickelprojekt, norra Sverige. Beräkningen har utförts av Scott Wilson Roscoe Postle Associates Inc. ("Scott Wilson RPA"), Canada. För Vinberget fyndigheten, är mineraltillgången av kategorin indikerad (indicated) beräknad till 54,9 miljoner ton med en medelhalt av 0,187 % total nickel av vilket 0,137 % är nickel i sulfider (Ni-AC) och 0,009 % Co. Beräkningen är baserat på ett gråbergs malmförhållande ("strip ratio") i dagbrott om 0,46:1 och ett nickelpris på US$7,50/lb (US$ 16 535/ton). För Rönnbäcksnäset fyndigheten som ligger fem kilometer nordväst om Vinberget, är mineraltillgången beräknad till 192,9 miljoner ton med en medelhalt av 0,178 % total nickel av vilket 0,107 % är nickel i sulfider (Ni-AC). Beräkningen baseras på ett gråbergs malmförhållande ("strip ratio") i
dagbrott 0,80:1 och ett nickelpris på US$7,50/lb (US$ 16 535/ton). Den totala mängden nickel för Vinberget är beräk-nad till 102 tusen ton, av vilket 75 tusen ton utgörs av nickel i sulfider, samt 343 tusen ton för Rönnbäcksnäset, varav 206 tusen ton utgörs av nickel i sulfider.

Mineraltillgången för Vinberget har beräknats utifrån 41 kärnborrhål om totalt 7 883 borrmeter som borrats under perioden mars 2008 till januari 2009 och var presenterad som en antagen ("inferred") mineraltillgång i en press release 2009-03-31. Då tätheten på datamängden, kvalitén på data och metodiken som använts uppfyller kravet ifrån CIM ("Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum") för kategorin indikerad ("indicated") mineraltillgång har mineraltillgången enbart uppgraderats till kategorin indikerad baserad på en ny beräkning av mineraltillgången för Rönnbäcksnäset vilket gynnsamt påverkar projektets ekonomi. Beräkningen för den antagna mineraltillgången för Rönnbäcksnäset är baserad på 57 kärnborrhål och totalt 8 117 m borrade under perioden maj 2008 till januari 2009.

Mineraltillgång 2009-04-22

(För tabell se bifogad fil.)


IGE Nordic:s prospekteringsmål för hela nickelprojektet Rönnbäcken var 180-220 miljoner ton med halterna 0,10-0,15 % nickel i sulfider och det målet har därmed överträffats med ca 20 %. Därtill finns stora områden med blottade serpentiniter i närheten av Vinberget och Rönnbäcksnäset som inte har testats. Tidigare anrikningsförsök i pilotskala av Boliden under mitten av 1970-talet, från ett provbrytningsområde med likartad geologi ca 1 km nordväst om Vinberget, har visat att ett koncentrat med 25-35 % nickel kan produceras. Anrikningsförsök i laboratorieskala utförda av Minpro (Sverige) i oktober 2007 på prover från Bolidens provbrytningsområde resulterade i ett höghaltigt koncentrat med en nickelhalt av 26 %.

Wayne Valliant, P. Geo., vid Scott Wilson Roscoe Postle Associates Inc. ("Scott Wilson RPA"), Canada, kvalificerad person enligt NI43-101, har genomfört beräkningen utifrån för branschen standardiserade metoder med hjälp av programvaror från Gemcom och Whittle för att generera dagbrottsoptimeringar. Se bifogade pdf-filer med 3D vyer av fyndigheterna Vinberget och Rönnbäcksnäset och optimerad dagbrottsmodell beräknad utifrån ett nickelpris av US$7,50/lb (US$ 16 535/ton).

I Vinberget har borrningen genomförts i profiler med ett inbördes avstånd av 50 m i solfjäderfomat mönster ifrån toppen av berget i serpentinit. Borrhålen har vinklats så att ett horisontellt avstånd av 50-60 m uppnåtts 150 m under berget topp. För Rönnbäcksfyndigheten har borrhålsavståndet varierat mellan 50 och 200 m samt vinklats så att borrhålen övertvärat värdbergarten serpentinit nära vinkelrätt mot bergartens utbredning. För mer information hur provberedning och analysering genomförts, se Rönnbäcken press release daterad 2008-11-19. Totalt har 3 304 prover utnyttjats för beräkningen av Vinberget och 2 706 prover för Rönnbäcksnäset. För mera detaljer av lägen för borrhålen och analysresultat, se IGE Nordic's hemsida www.igenordic.se. Ansvarig för borrprogramet i Rönnbäcken projektet är Benny Mattsson, Prospekteringschef på IGE Nordic. Benny Mattsson är registrerad som Kvalificerad Person hos SveMin.

Reservation med avseende på framåtblickande information
Detta pressmeddelande innehåller eller refererar till information som rör framtida aktiviteter, inkluderande uppskattningar och/eller antaganden om potentiella mineraliseringar, potentiella mineraltillgångar och reserver, projektutveckling, koncentrathalter och utbyten, potentiella strategiska samarbeten med andra företag och är baserat på nuvarande förväntningar som är avhängiga av ett antal affärsmässiga risker och osäkerheter. Verkliga resultat kan komma att avvika från den information, som finns i denna press release.

IGE Nordic tillhandahåller denna information till aktieägare och analytiker för att de är nyckelintressenter till bolaget. Läsaren ska vara medveten om att informationen i detta pressmeddelande är ej är lämpad att användas för andra ändamål. Bolaget uppdaterar sina bedömningar om framtiden i den takt som ny information finns tillgänglig som påverkar bedömningen om framtiden.

Faktorer som påverkar resultatet och väsentligt kan avvika från de framtida riskerna inkluderar bland annat, misslyckande att definiera en mineraltillgång och reserv, sannolikheten att faktiska omständigheter inte överensstämmer med bedömningar och antaganden som används vid bedömning om potentialen i Nickelprojektet i Rönnbäcken (det finns inga garantier för att nickelhalter eller utbyten som har antagits kommer att infrias), att bedömningar om miljö- och sociala kostnader relaterade till något projekt, osäkerhet baserad på tillgänglighet av och kostnaden för finansiering som behövs i framtiden, övergripande affärsrisker och ekonomiska förutsättningar, inflation, växelkursfluktuationer, fluktuationer i råvarupriser, förseningar i projektet, förändringar av miljölagstiftning, förändringar av skattelagstiftning eller annan lagstiftning som påverkar företag och projekt och andra risker som är förknippade med att bedriva mineralprospekteringsverksamhet, utvecklingsprojekt, företag,
gruvor m.m. Ord som används i detta pressmeddelande i samband med bedömningar om framtiden är bland annat "tabell", "kan", "planerar att", "bedömer", "antar", "förväntar", "tror", "har för avsikt att", "skulle kunna".

De bedömningar om framtiden som framgår av detta pressmeddelande baserar sig på den vetskap bolaget har vid tiden för denna pressrelease. Bolaget förväntar sig att kommande händelser och utveckling kommer att förändra bolagets syn på dessa bedömningar om framtiden.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tomas Fellbom
CEO International Gold Exploration IGE AB
Phone: +46 8 20 46 09 / Mobile : +46 73 322 57 86
E-mail: tomas.fellbom@ige.se

Fredric Bratt
CEO IGE Nordic AB
Phone: +46 8 402 28 00 / Mobile: +46 762 35 32 60
E-mail: fredric.bratt@igenordic.se

International Gold Exploration IGE AB (publ) är ett svenskt prospekterings- och gruvföretag med fokus på diamanter, nickel och guld. Bolaget startade i början av 2009 alluvial brytning av diamanter i Angola samt guld i Kenya. IGE har en projektport-följ fördelade inom följande länder: Angola, Kenya, Sverige, Norge och Burundi. IGE är noterat på Oslo börs sedan 1997 och på den svenska NGM-listan sedan 2005. IGE har sitt huvudkontor i Stockholm. För mer information besök
www.ige.se