Naturvårdsverket

Internationell workshop om miljögiftet PCB

Pressmeddelande   •   Maj 25, 2010 10:25 CEST

Framstående forskare och representanter för myndigheter i Europa, Nordamerika och Asien kommer till Visby den 30 maj–2 juni 2010 för att diskutera de senaste rönen om miljögiftet PCB (polyklorerade bifenyler).

 

En rad åtgärder har genomförts i Sverige och internationellt för att minska spridningen av PCB, men fortfarande förekommer det överallt i miljön, inklusive i maten. Det beror på att föreningarna bryts ner mycket långsamt. En annan orsak är att det fortfarande kommer ut i miljön – trots att PCB är förbjudet i många länder.

 

Vilka är källorna till PCB idag? Vilken betydelse för den totala effekten av PCB har de PCB-er som inte liknar dioxiner i sin verkan? Hur har det gått med saneringen av byggnader och förorenade områden? Det är exempel på frågor som tas upp under Visbymötet.

 

Deltagarna presenterar även vad de vet i dag om effekterna av PCB på olika organismer, inklusive människor, i miljön. Det är särskilt viktigt att hitta möjligheter att minska riskerna för effekter i människor och djur.

 

– PCB har stor internationell aktualitet. Det framgår bland annat av att Stockholmskonventionen och FN:s miljöorgan UNEP har etablerat en internationell plattform (PCBs Elimination Network, PEN) för arbetet med att få bort PCB i samhället, säger Niklas Johansson, handläggare vid Naturvårdsverket och ansvarig för workshopen.

 

Bakgrund

PCB är organiska, mycket stabila miljö- och hälsoskadliga föreningar som framställs industriellt. Den öppna användningen förbjöds i Sverige redan 1972. Det största användningsområdet var inom elindustrin, men det användes även inom många andra branscher, till exempel inom byggnadsindustrin.

 

Information till media:

Konferensen hålls på engelska och är öppen för media. Medtag presslegitimation!

 

Information om workshopen i Visby. Här kommer abstracts att läggas ut kort efter mötet:

http://www.pcb-workshop-2010.se

 

Läs mer om PCB:

http://www.naturvardsverket.se/sv/Tillstandet-i-miljon/Miljogifter/Organiska-miljogifter/

http://www.naturvardsverket.se/sv/Produkter-och-avfall/PCB-i-byggnader-och-produkter/

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Niklas Johansson, handläggare miljöeffektenheten, niklas.johansson@naturvardsverket.se, 070-374 27 47, 08-698 14 38

Helene Lager, handläggare miljöeffektenheten, helene.lager@naturvardsverket.se, 073-441 45 47, 08-698 13 23

Anneli Nivrén, presschef, anneli.nivren@naturvardsverket.se,
tel: 08-698 13 12, 070-206 37 27

 

Naturvårdsverket är den centrala miljömyndigheten. Vi medverkar till att miljöpolitiken genomförs effektivt och med hög kvalitet samt bidrar till att den utvecklas på ett ändamålsenligt sätt. Antalet anställda är 550.