Europaparlamentet

Internationella aidsdagen

Pressmeddelande   •   Nov 30, 2006 16:43 CET

I samband med internationella aidsdagen den 1 december vars tema i år är "Ansvar – Stoppa aids – Håll löftet" har Europaparlamentet antagit en gemensam resolution om aids som lagts fram av de fem största grupperna i parlamentet.


Sedan det första fallet av aids konstaterades för 25 år sedan har sjukdomen skördat mer än 25 miljoner människoliv. Över 95 procent av de 39,5 miljoner människor i hela världen som är drabbade av hiv/aids bor i utvecklingsländer. Det finns uppskattningsvis 15 miljoner föräldralösa barn med hiv/aids i världen, varav 12,3 miljoner enbart i Afrika söder om Sahara. Parlamentet påpekar i resolutionen att FN:s millennieutvecklingsmålen endast kan uppnås om frågor som rör sexuell och reproduktiv hälsa integreras fullt ut i agendan för millennieutvecklingsmålen.

Ledamöterna understryker vikten av ansvarsfullhet från regeringarnas, hälso- och sjukvårdens, läkemedelsindustrins, frivilligorganisationernas och det civila samhällets sida, samt från andra aktörer som arbetar med förebyggande, behandling och vård.

Strategierna för effektiv bekämpning av hiv/aids-epidemin måste vara övergripande och omfatta förebyggande, utbildning, vård och behandling samt inbegripa modern teknik, ökad tillgång till behandling och brådskande framtagning av vacciner. Ledamöterna påpekar att det är nödvändigt att givare ökar sitt stöd under kommande år för alla former av skydd, inkluderande kondomer i hiv-förebyggande syfte, för att fylla gapet mellan tillgången och möjligheterna att inhandla sådant skydd.

Den nyvalda amerikanska kongressen uppmanas att stoppa Bush-administrationens ”munkavleregel” som hindrar icke-amerikanska frivilligorganisationer från att ge stöd till organisationer för reproduktiv hälsovård som ger abortrådgivning. Kommissionen och medlemsstaterna bör bidra till att få den amerikanska regeringen att dra tillbaka sin ”munkavleregel” för bidrag till reproduktiv hälsovård.

Europaparlamentet uppmanar EU att klargöra att man inte avser att verka för TRIPS-plus-åtgärder inom ramen för de ekonomiska partnerskapsavtalen (EPA) och att dessa kommer att ge utvecklingsländerna det politiska utrymmet för att fritt dra nytta av den flexibilitet som TRIPS erbjuder. Alla länder som drabbats av omfattande epidemier uppmanas att omedelbart tillämpa artikel 30 i TRIPS-avtalet för att kunna använda de läkemedel som krävs utan att betala royalties till patentinnehavarna.

Regeringarna uppmanas också att utnyttja alla möjligheter som står till deras förfogande genom TRIPS-avtalet, såsom tvångslicensiering, och uppmanar WHO, WTO och deras medlemmar att se över hela TRIPS-avtalet för att förbättra tillgången till läkemedel.

Europaparlamentet slutligen kommissionen att utöka sitt bidrag till den globala fonden mot hiv/aids, malaria och tuberkulos till 1 miljard euro. Parlamentet uppmanar även samtliga medlemsstater och G8-länder att utöka sitt bidrag till 7 miljarder euro 2007 och 8 miljarder euro 2008 i syfte att förse UNAIDS med de resurser som behövs för att begränsa smittospridningen.


Gemensamt resolutionsförslag: B6-0619/2006/RC1

Ref.: 20061129IPR00714
Kontakt:
Pernilla JOURDE
Redaktion & Information
E-postadress : press-sv@europarl.europa.eu
Telefonnummer i Bryssel : (32-2) 28 43411 (BXL)
Telefonnummer i Strasbourg : (33-3) 881 72420 (STR)