Statistiska centralbyrån, SCB

Internationella kvinnodagen 2012: Jämställdhet mer än bara rösträtt

Pressmeddelande   •   Mar 08, 2012 10:04 CET

I år är det hundra år sedan internationella kvinnodagen firades för första gången i Sverige. Kvinnodagen instiftades år 1910 vid en internationell socialistisk kvinnokonferens i Köpenhamn för att hedra kvinnorörelsen och för att främja kampen för kvinnors rösträtt.

Regeringen har tidigare gett Statistiska centralbyrån (SCB) i uppdrag att samla statistik med ett jämställdhetsperspektiv inom tre fördjupningsområden samt att ta fram indikatorer för uppföljning av jämställdhetspolitiken.

Detta har resulterat i det nya temaområdet Jämställdhet som nu finns publicerat på SCB:s webbplats.

Var tredje kvinna och var tionde man arbetar deltid

Regeringen skriver att: ”Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor i fråga om utbildning och betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut.”

År 2010 var 76 procent av alla kvinnor och 82 procent av alla män i åldern 20-64 år sysselsatta. Bland kvinnorna arbetade 67 procent heltid medan motsvarande andel bland männen var 90 procent. Av de 30 största yrkena hade, år 2009, endast tre en jämn könsfördelning, det vill säga 40-60 procent av vardera könet.

Kvinnor och män arbetar lika mycket sett över veckans alla dagar. Kvinnor lägger dock mer tid på obetalt arbete jämfört med män. Totalt lägger kvinnor i genomsnitt 4 timmar per dygn på obetalt hemarbete. Trots att män ökat sin andel av det obetalda hemarbetet lägger de i genomsnitt 45 minuter mindre än kvinnor på det.

Stor mansdominans i börsföretagens ledningar

Regeringen skriver att: ”Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva samhällsmedborgare och att forma villkoren för beslutsfattandet.”

År 2011 var 3 procent av alla styrelseordföranden i börsföretag kvinnor och 97 procent var män. Samma könsfördelning återfanns bland börsföretagens verkställande direktörer.

Bland myndighetschefer var, i september 2011, 45 procent kvinnor och 55 män
Könsfördelningen bland chefer skiljer sig åt mellan olika sektorer.  Inom privat sektor var 28 procent av cheferna kvinnor och 72 procent var män år 2010. Inom offentlig sektor var könsfördelningen samma år, 64 procent kvinnor och 36 procent män.

Läs mer

www.scb.se/jamstalldhet hittar du statistik inom följande områden:

Indikatorer

  • En jämn fördelning av makt och inflytande
  • Ekonomisk jämställdhet
  • En jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet
  • Mäns våld mot kvinnor ska upphöra

Fördjupningar

  • I och utanför arbetskraften
  • Entreprenörskap och företagande
  • Utbildning och forskningStatistikansvarig myndighet och producent

Statistiska centralbyrån
Box 24300
104 51 Stockholm

Förfrågningar

Nizar Chakkour, pressansvarig
Tfn 08-506 944 44
E-post nizar.chakkour@scb.se


Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.