Kungl. Vetenskapsakademien, KVA

Internationellt uttalande om vindkraft från Kungl. Vetenskapsakademien

Pressmeddelande   •   Jan 27, 2010 09:12 CET

Kungl. Vetenskapsakademiens Energiutskott gör bedömningen att vindkraften kommer att byggas ut kraftigt i världen, från 260 TWh elenergi under 2008 till 5000 TWh år 2050. Detta innebär en genomsnittlig ökning per år med 8 %.

År 2050 kan vindkraften komma att uppgå till 10 % av världens elförsörjning (mot dagens andel på 1,3 %). Kostnaden för att producera vindel idag är högre än för konventionell elkraft men denna situation kommer sannolikt att förändras.

Erfarenheter från Danmark, som har stor relativ andel vind i sin elmix, visar att det på grund av vindens intermittens är svårt att tillgodogöra sig mer än cirka 10 % av den producerade vindelen i det nationella elsystemet, även om vindelgenereringen är omkring 20 %. Överskottet i Danmark har hittills exporterats till Tyskland, Sverige och Norge till underpris, men denna situation kan komma att förbättras genom utbyggda kontinentala och kanske interkontinentala kraftledningsnät.

Problemen med oregelbundna vindförhållanden kan till viss del lösas. Att anlägga vindkraftparker över större områden är ett sätt. Ett annat är att bygga vindkraftverk i fördelaktigare lägen, speciellt till havs, där vinden blåser mer konstant. Ett tredje sätt är genom energilagring av olika slag – såsom värmelagring, vattenmagasin, batterier etc.

I dagsläget ersätter vindelen till viss del fossil kraft, som också används för balansering, d.v.s. för att ersätta förlusten av vindkraft vid otillräckliga vindförhållanden. I framtiden, när vindelen är kraftigt utbyggd, måste främst baskraft som inte släpper ut CO2 användas för denna balansering.

-----------------------------------

KONTAKTPERSONER:
Erik Huss, pressansvarig, 08-673 95 44, 070-673 96 50, erik.huss@kva.se
professor Sven Kullander, ordf. i Energiutskottet, 08-673 97 05, 070-361 40 05, sven.kullander@kva.se
M.D. Helena Ledmyr, administratör/kommunikatör, 08-673 95 91, 070-693 08 08, helena.ledmyr@kva.se

Kungl. Vetenskapsakademien, stiftad år 1739, är en oberoende organisation som har till uppgift att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället. Akademien tar särskilt ansvar för naturvetenskap och matematik, men strävar efter att öka utbytet mellan olika discipliner.