Näringsdepartementet

Interpellationssvar från Arbetslivsministern

Pressmeddelande   •   Dec 01, 2003 19:51 CET

Interpellation av Erik Ullenhag (fp) om Arbetskraftsinvandring
Nr 2003/04:127 . Svaret lämnades den 28 november.

Herr/Fru talman!

Erik Ullenhag har frågat mig dels när jag kommer att lägga fram förslag
på kommittédirektiv i enlighet med det fattade riksdagsbeslutet av den
11 april 2003, dels om jag ämnar vidta några åtgärder mot bakgrund av
att regeringen, ännu sju månader efter riksdagsbeslutet, inte förmått
tillsätta utredningen i enlighet med riksdagens tillkännagivande.
Frågorna ställs mot bakgrund av riksdagens tillkännagivande i frågan om
arbetskraftsinvandring den 11 april 2003 (bet. 2002/03:SfU8, rskr.
2002/03:143).

I ett frågesvar den 22 oktober i år informerade jag om att beredningen
inom Regeringskansliet av de aktuella kommittédirektiven i princip är
avslutad, att diskussioner nu pågår med företrädare för miljöpartiet
och vänsterpartiet samt att jag hoppas på ett regeringsbeslut inom en
snar framtid. Detta gäller fortfarande. När väl beslut om
kommittédirektiv föreligger bör övriga vederbörliga beslut kunna fattas
omgående så att kommittén så fort som möjligt skall kunna börja
arbeta.

I det tidigare frågesvar som Erik Ullenhag refererar till i sin
interpellation, framhöll jag att en översyn av det aktuella regelverket
är ett komplext uppdrag. Riksdagens tillkännagivande anger endast
ramarna för det kommande utredningsarbetet och det är ofrånkomligt att
utredningen kommer att behöva ta ställning till en rad, till
kärnuppdraget, kopplade frågor. Flera av dessa frågor är både juridiskt
och politiskt komplicerade. Det är alltså i och för sig inte märkligt
att det tar viss tid att ta fram kommittédirektiv i det aktuella
fallet.

Samtidigt medger jag gärna att det är otillfredsställande att arbetet
med kommittédirektiven har dragit ut på tiden så som skett. Jag vill i
det sammanhanget uppriktigt försäkra Erik Ullenhag om att det bakom
detta inte ligger någon vilja från min sida att förhala ett
regeringsbeslut i linje med vad riksdagen givit uttryck för. Arbetet
för att få till stånd ett beslut om kommittédirektiv och i övrigt se
till att kommittén kan börja arbeta kommer därför också
fortsättningsvis att ha mycket hög prioritet.

Tack Herr/Fru talman!