Näringsdepartementet

Interpellationssvar från Arbetslivsministern

Pressmeddelande   •   Dec 01, 2003 19:58 CET

Interpellation av Erik Ullenhag (fp) om den enskildes makt över arbetstiden
Nr 2003/04:112 . Svaret lämnades den 28 november.

Herr/Fru talman!

Erik Ullenhag har frågat mig om

– regeringen avser att lämna något förslag om timbank utifrån det
betänkande som ordföranden för Kommittén för nya arbetstids- och
semesterregler (KNAS) Hans Karlsson för snart ett och ett halvt år
sedan lämnade över till statsrådet Mona Sahlin och om

– regeringen ämnar vidta andra åtgärder för att öka den enskilde
arbetstagarens inflytande över arbetstiden.

Jag håller med Erik Ullenhag om att det är viktigt att människor får
större makt över sin arbetstid. Jag är övertygad om att ett ökat
inflytande för individen över arbetstidens förläggning är en av flera
viktiga åtgärder för att minska de stressrelaterade problemen i
arbetslivet. Inflytandet över när man arbetar har stor betydelse för
människors möjlighet att planera sin tid och för möjligheten att
kombinera arbetsliv och livet i övrigt.

Det är också stora skillnader mellan olika grupper på arbetsmarknaden i
hur stort inflytande man som enskild arbetstagare har över arbetstiden.
Många tjänstemän har stor möjlighet att påverka sin arbetstid medan
andra gruppers möjlighet ofta är betydligt mindre. En viktig strävan är
därför att skapa ökad jämlikhet mellan olika grupper på
arbetsmarknaden.

Erik Ullenhag kan känna sig trygg i att jag tycker att det är lika
viktigt i dag att stärka arbetstagarnas inflytande över arbetstidens
förläggning som jag gjorde när jag jobbade i KNAS.

I 121-punktsöverenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet
och Miljöpartiet om samarbetet under mandatperioden säger de tre
partierna ”vi vill stärka individens inflytande över arbetstidens
förläggning i linje med det utredningsförslag som finns i KNAS”. I
budgetpropositionen för 2004 aviserar regeringen att den avser att
föreslå ändringar som ger den enskilde arbetstagaren ett ökat
inflytande över arbetstidens förläggning. Inflytandefrågorna är alltså
inte som Erik Ullenhag befarar ”lagda i byrålådan” utan i högsta grad
aktuella.

KNAS lämnade förslag på en rad områden. Den fortsatta hanteringen av
förslagen tas därför i flera steg. I ett första steg tas förslag fram
för att åtgärda de brister som EG-kommissionen konstaterat i det
svenska genomförandet av EG:s arbetstidsdirektiv. Regeringen avser att
lämna en proposition till riksdagen med förslag till ett förtydligat
genomförande av arbetstidsdirektivet i början av 2004.

Därefter kommer regeringen att ta ställning till förslagen om
inflytandet över arbetstidens förläggning och de andra förslagen från
KNAS.