Näringsdepartementet

Interpellationssvar från Infrastrukturministern

Pressmeddelande   •   Dec 01, 2003 19:55 CET

Interpellation av Gunnar Axén (m) om AB Svensk Bilprovning
Nr 2003/04:103 . Svaret lämnades den 24 november.

Herr/Fru talman!

Gunnar Axén har frågat mig vilka åtgärder som jag avser att vidta för
att komma till rätta med bilprovningsverksamheten. Frågan ställs mot
bakgrund av tidningsuppgifter om att köerna hos Aktiebolaget Svensk
Bilprovning (Bilprovningen) uppgår till i genomsnitt 45 dagar och i
vissa fall en väntetid på två månader.

Jag vill först framhålla att de väntetider som redovisats i pressen är
oacceptabla. Bilägarna skall ha möjlighet att boka tid för
kontrollbesiktning inom rimlig tid. Med rimlig tid menar jag högst 14
dagars väntetid. Därför har näringsministern, som har ansvaret för
förvaltningen av de statligt ägda bolagen, begärt information från
Bilprovningens vd och styrelseordförande om det uppkomna läget och
vilka planer som företaget har för att lösa problemen.

Det är viktigt att framhålla att Bilprovningen är ett monopolföretag
där ägarna ställer höga krav på rationell drift med hög kvalitet till
låga omkostnader. Därför har Bilprovningen i dag de lägsta avgifterna
bland bilprovningsföretagen i Europa.

En nackdel med en slimmad men effektiv organisation är att den blir
känslig för fluktuationer i efterfrågan av besiktningstjänster. Sådana
variationer i efterfrågan uppkommer bl.a. när bilägarna väntar med
bokningen till sista stund. De generösa reglerna för av- och
påställning av fordon i trafikregistret som vi har i Sverige är också
en bidragande orsak till fluktuationerna. Bilprovningens ambition att
gå ägarna till mötes får naturligtvis inte leda till olägenheter och
ökade kostnader för bilägarna. Därför har flera åtgärder vidtagits för
att komma till rätta med problemen.

Regeringen har för avsikt att inom de närmaste veckorna besluta om
utglesning av fordonskontrollen för motorcyklar och lätta släpvagnar
(inklusive husvagnar). Det innebär att dessa fordonskategorier skall
inställas första gången efter fyra år efter registrering (mot två år i
dag) och därefter vartannat år (mot varje år i dag). Förändringen
planeras träda i kraft den 1 april 2004 och beräknas innebära minskade
köer hos Bilprovningen. Om denna förändring visar sig fungera utan
allvarliga konsekvenser för trafiksäkerheten är jag beredd att gå
vidare med ytterligare lättnader i besiktningskraven för motorfordon.

Vidare har Bilprovningen inlett ett försök med förbeställda tider i
samband med kallelsen till kontrollbesiktning. Erfarenheterna är
hittills positiva och visar att ca 60 % accepterar den förbeställda
tiden. Inom ett år kommer detta system att tillämpas över hela landet.
Även detta system kommer att bidra till att minska köerna.

Jag kommer naturligtvis att noga följa utvecklingen av Bilprovningens
kötider och vid behov vidta ytterligare åtgärder.