Näringsdepartementet

Interpellationssvar från Infrastrukturministern

Pressmeddelande   •   Dec 05, 2003 11:08 CET

Interpellation av Karin Svensson Smith (v) om Tågtrafiken och statens ansvar
Nr 2003/04:130 . Svaret lämnades den 5 december.

Herr/Fru talman!

Karin Svensson Smith (v) har frågat näringsminister Leif Pagrotsky,

1) när han avser ta initiativ till att tillsätta en utredning för att
utvärdera avregleringen av järnvägstrafiken och

2) om han har gjort någon bedömning huruvida staten skall kunna ta
ansvar för samhällsekonomi och de transportpolitiska målen när alla
järnvägsoperatörer styrs av företagsekonomiska principer.

Eftersom de konkreta frågorna i huvudsak omfattar mitt ansvarsområde
för transportpolitiska frågor besvarar jag Karin Svensson Smiths
interpellation.

När det gäller Karin Svensson Smiths första fråga om utvärdering av
genomförda marknadsöppningar inom järnvägssektorn, så bereder
Näringsdepartementet för närvarande direktiv till en sådan utvärdering.
Anledningen till att vi gör det är att jag håller med Karin Svensson
Smith om att det är viktigt att utvärdera de marknadsöppningar som
genomförts inom järnvägssektorn.

Vi behöver se över och dra erfarenheter av utvecklingen på
järnvägsområdet under senaste 10 åren. Järnvägsutredningen, som nyligen
överlämnats till mig, har haft i uppdrag att kartlägga situationen på
marknaden och föreslå åtgärder. Jag är medveten om att en del av de
förslag utredningen lägger fram är kontroversiella för många.

Jag har inte för avsikt att ta ställning till förslagen före
remissbehandlingen, men jag kan konstatera att utredningen grundligt
studerat sektorns problem. De kartläggningar som gjorts bör därför
utgöra ett bra underlag för en diskussion om hur vi kan utveckla
trafiken så att vi får den konkurrenskraftiga järnvägstrafik som både
jag och Karin Svensson Smith vill ha.

När det gäller den andra frågan om ansvar för samhällsekonomi och de
transportpolitiska målen så har staten det yttersta ansvaret. Bland
annat sker detta genom att staten, via Rikstrafiken, upphandlar
transportpolitiskt motiverad kollektivtrafik som inte kan bedrivas på
kommersiella villkor.

Det ”svenska systemet” med offentliga upphandlingar av
transportpolitiskt motiverad trafik är ett sätt att kombinera
samhällsekonomiska intressen med företagsekonomiska. Det är offentliga
organ som ställer upp villkoren för trafikförsörjningen, medan
uppdraget att utföra trafiken går till ett järnvägsföretag som agerar
på företagsekonomiska villkor.

Ett bra exempel på detta är nattågstrafiken till Norrland. När SJ hade
hand om sträckan kostade trafiken staten drygt 150 miljoner kronor per
år. Nu efter två upphandlingsomgångar kostar linjen staten ca 80
miljoner per år för i princip samma trafikutbud. Dessutom har kundernas
önskemål blivit bättre tillgodosedda.

Jag vill också nämna att persontrafiken på järnväg stadigt ökat under
senare år och att vi i Sverige har en hög andel godstransporter på
järnväg i jämförelse med övriga Europa. Det är viktigt att
Europamarknaden öppnas för godstransporter med järnväg så att svenska
företag får ökade möjligheter att transportera sina varor med järnväg
även utanför våra gränser.