Näringsdepartementet

Interpellationssvar från Infrastrukturministern

Pressmeddelande   •   Dec 05, 2003 14:23 CET

Interpellation av Agne Hansson (c) om Utvecklingen i Kalmar län
Nr 2003/04:155 . Svaret lämnades den 5 december.

Herr/Fru talman!

Agne Hansson har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för
att ge Kalmar län möjligheter att på, som han säger, likvärdiga villkor
med-verka till en positiv tillväxt i hela landet.

Frågan är främst ställd mot bakgrund av att länet har en liten
syssel-sättning inom den statliga sektorn.

Agne Hansson beskriver samtidigt hur ökade huspriser och andra faktorer
visar på länets attraktivitet.

Regeringen bedriver en aktiv politik för att ta tillvara de olika
tillväxt-möjligheter, som finns i hela landet, däribland i Kalmar län.
Detta i linje med den nya regionala utvecklingspolitik, som beslutades
av riksdagen hösten 2001. Lokalisering av statliga verksamheter över
landet är ett led i detta arbete.

Jag och övriga regeringen är medvetna om att Kalmar län är
under-representerat när det gäller statliga arbetstillfällen.

Regeringen har nyligen beslutat om en förordning, som ger de statliga
myndigheterna ett tydligare ansvar för att verka för att målen för den
regionala utvecklingspolitiken uppnås. Bland annat skall de, om de
överväger att minska sin verksamhet, undersöka möjligheterna att genom
samordning eller samverkan upprätthålla eller utveckla verksamheten
inom området.

Vad gäller lokalisering av statliga verksamheter så har riksdagen vid
en rad tillfällen uttalat sig om allmänna principer för såväl om- som
nylokalisering av statlig verksamhet.Regeringen arbetar hela tiden
efter dessa principer. På senare tid har vi också lagt än större vikt
vid angelägenheten av att lokalisera nya verk-samheter till olika orter
i landet; även när utredare, fackliga representan-ter och
riksdagsledamöter motsatt sig detta. Vi avser således att ta tillvara
alla möjligheter att genom lämpliga lokaliseringar stödja en mer
positiv utveckling, även i Kalmar län.