Näringsdepartementet

Interpellationssvar från Infrastrukturministern

Pressmeddelande   •   Dec 05, 2003 14:24 CET

Interpellation av Christer Nylander(fp) om Skånsk växtkraft och Sveriges tillväxtpolitik samt interpellation av Börje Vestlund (s) om Initiativ för att stimulera Stockholmsregionens tillväxt
Nr 2003/04:106, 2003/04:135 . Svaret lämnades den 5 december.

Herr/Fru talman!

Christer Nylander har frågat finansminister Bosse Ringholm vilka
åtgärder han avser att vidta för att tillväxtpolitiken ska få ett
tydligare fokus på regional växtkraft samt för att släppa loss skånsk
växtkraft för att på det sättet öka hela Sveriges tillväxt. Börje
Vestlund har frågat näringsminister Leif Pagrotsky vilka initiativ han
avser att ta för att stimulera Stockholmsregionens tillväxt. Arbetet i
regeringen är så fördelat att det är jag som ska besvara dessa
interpellationer. Jag har valt att besvara interpellationerna samlat.

Tillväxten i Sverige är beroende av alla regioners samlade utveckling
och av att alla regioners särskilda möjligheter tas tillvara. Den nya
regionala utvecklingspolitiken, som lades fast av riksdagen hösten
2001, syftar just till att ta tillvara alla delar av Sverige.

Ett instrument för politiken är de regionala tillväxtprogrammen. De ska
inriktas mot insatser, som är viktiga tillväxtförutsättningar för
närings-livets utvecklingskraft och utgår från att det är lokala och
regionala aktörer som har den största kunskapen om vilka åtgärder som
är lämp-ligast för att uppnå hållbar tillväxt.

Stockholmsregionen och Skåne har som storstadsregioner stora
tillväxt-potentialer och stor betydelse för tillväxten i hela vårt
land. Även om den ekonomiska utvecklingen i Stockholmsregionen varit
sämre än i vissa andra delar av landet de senaste två åren finns här
många av de förut-sättningar som krävs för att regionen ska utvecklas
positivt och generera tillväxt också i framtiden. Att det också blir så
ligger i allas vårt intresse.

Den regionala utvecklingen är också beroende av den nationella
politi-ken. Jag vill kort nämna några av de frågor regeringen arbetar
med och som påverkar storstadsregionernas tillväxt.

Jag tänker bl. a. på investeringar i infrastruktur.

I Skåne är Öresundsbron med Yttre Ringvägen och Citytunneln
investeringar som saknar motstycke i många andra delar av landet.I
Stockholmsregionen pekade statsministern i regeringsförklaringen
särskilt ut Citybanan genom Stockholm som ett prioriterat projekt.

Jag tänker också på utbyggnaden av universitet och högskolor.
Exempelvis har etableringen av Malmö Högskola under senare delen av
1990-talet haft stor betydelse för inte bara Malmö stad utan för hela
regionen. I Stockholmsregionen har etablerats en ny högskola på
Södertörn som gett nya förutsättningar till utveckling söder om
Stockholm.

Genom regeringens storstadssatsning har vi också stärkt
förutsätt-ningarna för tillväxt och för att bryta segregationen i vissa
delar av storstadsregionerna. Arbetet har hittills främst inriktats på
målet att bryta segregationen i storstäderna genom lokala
utvecklingsavtal med sju storstadskommuner om insatser i de
socioekonomiskt mest utsatta stadsdelarna. Regeringen avser att
återkomma till riksdagen inom kort med en skrivelse om
storstadspolitikens utveckling.

Under det kommande året planerar regeringen att hålla ett antal
tillväxt-konferenser i storstadsregionerna. Med dem vill vi skapa
tillfälle att diskutera med berörda parter och strukturera
samarbetsformerna för det framtida tillväxtarbetet i
storstadsregionerna. Det hela är ett led i de övergripande
storstadspolitik som tidigare slogs fast i propositionen "Utveckling
och rättvisa – en politik för storstaden på 2000-talet".

När det gäller frågor om ansvarsfördelningen omfattas – som Christer
Nylander är väl medveten om - Skåne sedan 1997 av lagen om
försöks-verksamhet med ändrad regional ansvarsfördelning. Det innebär
att det regionala självstyrelseorganet i Skåne län bland annat har
ansvaret för att utarbeta en strategi för länets långsiktiga
utveckling, ansvaret för frågor om länsplaner för regional
transportinfrastruktur, ansvaret för att besluta om fördelningen av
statsbidrag till regionala kulturinstitutioner, och – inte minst –
ansvaret för att besluta om användningen av regionala
utvecklingspolitiska medel. Jag vill också påminna om att kommunerna
och landstinget i ett län numera har möjlighet att bilda kommunalt
samverkansorgan . Organet övertar från staten vissa uppgifter som rör
hållbar tillväxt på regional nivå.

Jag vill slutligen påminna om att regeringen tillsatt en parlamentarisk
kommitté – ansvarskommittén – med uppdraget att undersöka den nuvarande
samhällsorganisationens förutsättningar att klara de offentliga
välfärdsåtagandena. Där det är motiverat skall de föreslå förändringar
av strukturen och uppgiftsfördelningen. Ett första delbetänkande ska
lämnas till regeringen inom några veckor.