Intius AB

Intius: Kallelse till fortsatt extra bolagsstämma i Intius AB (publ)

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2010 12:27 CEST

 

Aktieägarna kallas härmed till fortsatt extra bolagsstämma som kommer att hållas måndagen den 8 november 2010 klockan 13.00 på BDO's kontor, Första Långgatan 26,Göteborg.

Rätt att deltaga på stämman äger varje aktieägare som på avstämning per den 3 november 2010 är införd i bolagets av Euroclear (tidigare VPC) förda aktiebok såsom inregistrerad ägare. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 3 november 2010. Rätt till närvaro tillfaller aktieägare eller ombud för denne, samt maximalt två biträden, vilka senast fredagen den 5 november 2010 anmält sin avsikt att närvara. Sådan anmälan skall tillställas bolaget per brev till postadress INTIUS AB (publ), Stampgatan 12, 462 73 Vänersborg.

Stämman har för avsikt att behandla punkterna enligt tidigare kallelse till extra bolagsstämma den 27 september 2010.

Göteborg i oktober 2010
Styrelsen för INTIUS AB (publ)


För mera information
För ytterligare information kontakta Bengt O Hansson, styrelseordförande i Intius AB,
tel 0551-22 330.

Pressmeddelande INTIUS AB (publ)
2010-10-25

www.intius.se