Statistiska centralbyrån, SCB

Inträdet på arbetsmarknaden bland gymnasieavgångna, läsåret 2006/07: Andelen som arbetar minskade

Pressmeddelande   •   Nov 25, 2010 09:44 CET

Bland dem som avslutade gymnasieskolan läsåret 2006/07 hade 44 procent arbete som huvudsaklig sysselsättning. Det var en minskning med 8 procentenheter jämfört med föregående undersökning för två år sedan.

Den huvudsakliga sysselsättningen skiljde sig åt mellan män och kvinnor. För kvinnor var den vanligaste sysselsättningen studier vid universitet/högskola medan det för män var arbete. Andelen män som hade arbete som huvudsaklig sysselsättning var 51 procent medan den för kvinnor var 38 procent. Istället var andelen kvinnor som studerade vid universitet/högskola större (41 procent jämfört med 30 procent).

Varannan person hade varit arbetslös

Hälften av alla gymnasieavgångna hade varit arbetslösa någon gång sedan avslutade gymnasiestudier. Skillnaderna mellan män och kvinnor och mellan personer födda i Sverige och personer födda i utlandet var små. Bland dem som varit arbetslösa fanns det dock skillnader i den sammanlagda tiden man varit det. 31 procent av personer födda i utlandet hade varit arbetslösa mer än ett år medan motsvarande siffra för personer födda i Sverige endast var 15 procent.

En av fem personer hade någon gång efter avslutad gymnasieutbildning valt att studera för att de inte hade fått något arbete. Även här fanns skillnader mellan personer födda i Sverige och personer födda i utlandet. 32 procent av personer födda i utlandet hade valt att studera för att de inte hade fått något arbete medan motsvarande siffra för personer födda i Sverige var 21 procent.

Definitioner och förklaringar

Inträdet på arbetsmarknaden är en urvalsundersökning som har genomförts vartannat år sedan 1996. Undersökningen är en uppföljning som sker tre år efter avslutad gymnasieutbildning. Syftet är att beskriva inträdet på arbetsmarknaden för personer som avslutat gymnasieskolan. Uppgifterna samlades in via post- och webbenkäter och telefonintervjuer på utvalda frågor bland icke svarande.

Populationen omfattade de som avslutade gymnasieskolan läsåret 2006/07 (ca 87 000 personer). Urvalsstorleken i 2010 års undersökning var 7 972 personer. Svarsfrekvensen var 67 procent på frågor som ingick i telefonintervjuerna.

Samtidigt med detta pressmeddelande släpps ett pressmeddelande om inträdet på arbetsmarknaden bland examinerade från högskolan läsåret 2006/07.

Publikation

Statistiskt meddelande med artikelnummer UF86 ersätts fr.o.m. 2010 med en Temarapport.

Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för statistik om utbildning och arbete
701 89 Örebro

 

Förfrågningar

Tomas Westling
Tfn 019-17 61 78
E-post fornamn.efternamn@scb.se