Statistiska centralbyrån, SCB

Inträdet på arbetsmarknaden bland högskoleexaminerade och forskarexaminerade, läsåret 2006/07: Män arbetade i större utsträckning än kvinnor

Pressmeddelande   •   Nov 25, 2010 09:46 CET

Arbete var den klart dominerande sysselsättningen bland de examinerade från högskolans grund- och forskarutbildningar. Män hade arbete som huvudsaklig sysselsättning i större utsträckning än kvinnor, vilket i huvudsak förklaras av att kvinnor i större utsträckning var föräldralediga.

Bland män examinerade från högskolans grundutbildningar hade 85 procent arbete som huvudsaklig sysselsättning. Motsvarande siffra för kvinnor var 80 procent. Kvinnor var istället i större utsträckning föräldralediga. 10 procent av kvinnorna var föräldralediga medan motsvarande siffra för män endast var 3 procent. Samma bild gällde för de forskarexaminerade. Arbete som huvudsaklig sysselsättning hade minskat något jämfört med föregående undersökning för två år sedan. Dock inte alls i samma omfattning som för avgångna från gymnasieskolan.

Låg andel som var arbetslösa

Endast 3 procent av samtliga examinerade från högskolan var arbetslösa i april 2010. Personer födda i utlandet var arbetslösa i något större utsträckning än personer födda i Sverige. Det fanns en tydlig skillnad mellan personer födda i utlandet och personer födda i Sverige när det gäller arbetslöshetens sammanlagda längd sedan avslutade studier. Bland personer födda i utlandet som hade varit arbetslösa hade 47 procent varit arbetslösa i mer än 6 månader. Motsvarande siffra för personer födda i Sverige var 25 procent.

Nio av tio examinerade från högskolans grund- och forskarutbildningar var nöjda med sitt arbete. Nio av tio hade dessutom arbete inom det område som utbildningen var inriktad mot.

Definitioner och förklaringar

Inträdet på arbetsmarknaden är en urvalsundersökning som har genomförts vartannat år sedan 1996. Undersökningen är en uppföljning som görs tre år efter avslutad högskoleutbildning. Syftet är att beskriva inträdet på arbetsmarknaden för personer som har examinerats från högskolan. Uppgifterna samlades in via post- och webbenkäter.

Populationen i 2010 års undersökning omfattade examinerade från en grundutbildning eller forskarutbildning i högskolan läsåret 2006/07 - ca 52 000 personer. Urvalsstorleken var 11 398 personer. Svarsfrekvensen var 62 procent.

Samtidigt med detta pressmeddelande släpps ett pressmeddelande om inträdet på arbetsmarknaden bland avgångna från gymnasieskolan läsåret 2006/07.

Publikation

Statistiskt meddelande med artikelnummer UF86 ersätts fr.o.m. 2010 med en Temarapport.

Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för statistik om utbildning och arbete
701 89 Örebro

 

Förfrågningar

Tomas Westling
Tfn 019-17 61 78
E-post fornamn.efternamn@scb.se