VHS Verket för högskoleservice

Intresset för högre utbildning fortsätter att öka

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2004 09:09 CEST

Dryg 32 550 personer har anmält sig till högskoleprogram våren 2005 genom Verket för högskoleservice (VHS). Det är en ökning med 2 procent jämfört med antagningen vårterminen 2004.

Anmälningarna fördelar sig på 342 utbildningar vilket är 12 färre än till vårterminen 2004. Av de sökande har 18 742 anmält sig via VHS hemsida. Webbanmälningarna ökade med 27 procent jämfört med föregående vårtermin. Utöver antagningen till program via VHS finns även ett stort antal fristående kurser som söks direkt via respektive universitet och högskola, där antagningen också sker.

Ökningen av antalet sökande till högskoleprogrammen är ojämnt fördelad över olika utbildningar. Av de 13 utbildningsområden som finns har intresset ökat för 7 och minskat för 6 utbildningsområden, jämfört med föregående vårtermin (se tabell sid. 2). Den relativa förändringen är i vissa fall mycket stor. I reella tal är det framförallt utbildningsområdena vård, miljö/naturresurser och teknik som har fått fler förstahandssökande. De utbildningsområden som har förlorat flest förstahandssökande är samhällsvetenskap, ekonomi och data.

Andel kvinnor
Av de sökande är 73 procent kvinnor, vilket är samma andel som föregående vårtermin. Alla utbildningsområden förutom data och teknik har fler kvinnor än män bland de sökande. Störst andel kvinnor återfinns bland de sökande till utbildningar inom beteendevetenskap, vård och undervisning. Störst andel män återfinns bland de sökande till utbildningar inom data och teknik. För båda utbildningsområdena, data och teknik, har andelen kvinnor minskat sedan föregående vårtermin.

Medelålder

Medelåldern för sökande är 26,2 år, beräknat på den ålder den sökande uppnår det år utbildningen startar. Högst medelålder har utbildningsområdet miljö/naturresurser med 27 år och lägst medelålder har utbildningsområdet juridik med 23,1 år. Av de sökande är 62 procent 25 år eller yngre.

Kompletteringar

Många av de sökande kommer att komplettera sin anmälan med ytterligare meriter. Sista dag för komplettering är den 1 december 2004.

Kontrollbesked

Samtliga sökande får från oktober till och med början av december ett kontrollbesked där det framgår vilka meriter som finns registrerade och en preliminär bedömning av dessa. Kontrollbesked kan även innehålla begäran om kompletterande uppgifter.

Antagningsbesked
Runt den 17 december 2004 får den sökande det nationella antagningsbeskedet. Det är ett gemensamt besked, där den sökandes samtliga urvalsresultat redovisas. Det gäller utbildningar både sökta genom VHS och direkt hos respektive universitet/högskola. Svar på antagningsbeskedet ska ha kommit in senast den 30 december 2004. Det enklaste och säkraste sättet att svara på är via Internet, www.antagning.sunet.se eller via talsvar 020-42 44 55.

VHS hemsida

Sökandestatistiken i sin helhet samt detta pressmeddelande finns tillgänglig på VHS hemsida www.vhs.se.

Verket för högskoleservice är en statlig uppdragsmyndighet som genomför samordnad antagning till utbildningsprogram på uppdrag av universitet och högskolor.

Eva Estberg
Informationschef
08-725 96 03
070-492 61 68
eva.estberg@vhs.se

Mer information: Per Nyholm tfn 08-725 96 31
Pierre Bastin tfn 08-725 96 15