Intrum Justitia AB

Intrum Justitia initierar återköpsprogram av egna aktier

Pressmeddelande   •   Jul 19, 2013 08:56 CEST

Styrelsen i Intrum Justitia AB (publ) har den 18 juli 2013 beslutat att initiera ett återköpsprogram. Genom programmet kommer Intrum Justitia att återföra ytterligare medel till aktieägarna och det är styrelsens bedömning att detta kommer att ge bolaget en mer optimal kapitalstruktur. Syftet med programmet är att nedsätta Intrum Justitias aktiekapital genom indragning av de aktier som återköps.

Intrum Justitias årsstämma bemyndigade den 24 april 2013 styrelsen att besluta om återköp av egna aktier. Styrelsen tar nu bemyndigandet i anspråk, genom återköp som initialt avses att genomföras under perioden från och med den 22 juli 2013 till och med den 24 september 2013. Programmet genomförs i enlighet med Kommissionens förordning (EG) nr 2273/2003 av den 22 december 2003 (EG-förordningen) och kommer att förvaltas av ett värdepappersföretag eller ett kreditinstitut som fattar sina handelsbeslut avseende Intrums Justitias aktier oberoende av och utan inflytande från Intrum Justitia. Eventuella tillkommande återköp genom blockaffärer kommer inte att ske i enlighet med undantaget i EG-förordningen och kommer att förvaltas av ett värdepappersföretag eller ett kreditinstitut i samråd med Intrum Justitia. 

Återköpen av egna aktier ska uppfylla följande villkor: 

  1. Återköp av aktier ska ske på NASDAQ OMX Stockholm och ske i enlighet med de regler rörande köp av egna aktier som framgår av NASDAQ OMX Stockholms Regelverk för emittenter samt i enlighet med EG-förordningen.
  2. Återköp av aktier på NASDAQ OMX Stockholm får ske till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.
  3. Maximalt får 7 974 465 aktier återköpas, motsvarande 10% av bolagets aktier. Baserat på en aktiekurs om SEK 145 får återköp därmed uppgå till ett belopp om maximalt 1 160 MSEK.
  4. Betalning för aktierna ska erläggas kontant.

Intrum Justitia äger idag inga egna aktier. Styrelsen avser att föreslå årsstämman 2014 att sätta ned aktiekapitalet genom indragning av de återköpta aktierna.

För ytterligare information kontakta gärna:

Annika Billberg, IR- och Kommunikationschef
Tel: 08 546 102 03
Mobil: 070 267 97 91
E-post: a.billberg@intrum.com

 

Intrum Justitia är Europas ledande företag inom Credit Management Services och erbjuder heltäckande kredithanteringstjänster, inklusive köp av fordringar, som ska bidra till att förbättra kassaflöde och lönsamhet för företagets kunder. Intrum Justitia grundades 1923 och har omkring 3 500 anställda i 20 länder. Koncernens omsättning uppgick 2012 till ca 4,1 miljarder kronor. Intrum Justitia AB är noterat vid NASDAQ OMX Stockholm sedan 2002. Mer information finns på www.intrum.com.