Intrum Justitia AB

Intrum Justitia justerar kostnadsallokeringsprincip

Pressmeddelande   •   Mar 27, 2012 10:10 CEST

Börsmeddelande

Från och med 2012 kommer Intrum Justitia att tillämpa en ny princip avseende allokering av gemensamma kostnader mellan koncernens två verksamhetsområden, Kredithantering och Finansiella Tjänster. Verksamhetsområdenas resultat har tidigare inkluderat en allokering av merparten av koncernens gemensamma kostnader. Enligt den nya principen kommer endast kostnader som direkt går att hänföra till respektive enhet att inkluderas i verksamhetsområdets resultat, såsom produktionskostnader, IT-kostnader och försäljningskostnader. Kostnader av mer gemensam karaktär, främst avseende marknadsföring och administration, kommer inte att allokeras ut på respektive verksamhetsområde, utan kommer att rapporteras som gemensamma kostnader.

”Vår bedömning är att denna förändring ger en mer korrekt bild av koncernens lönsamhet utifrån dess verksamhetsområden. Verksamheten inom Kredithantering och Finansiella Tjänster drivs enhetligt i respektive region, inom ramen för vår geografiska organisation, vilket medför att en resultatredovisning för verksamhetsområden som innehåller en lägre andel allokerade kostnader är mer relevant”, säger Erik Forsberg, Ekonomidirektör på Intrum Justitia

Den förändrade principen påverkar inte koncernens redovisning av dess totala rörelseresultat eller rapporteringen för de tre geografiska regionerna, utan enbart redovisningen av resultat uppdelat på Kredithantering och Finansiella Tjänster.

Intrum Justitia publicerar idag historiska kvartalssiffror för åren 2011-2010 där verksamhetsresultaten för Kredithantering och Finansiella tjänster omräknats enligt den nya principen. Siffrorna är tillgängliga på www.intrum.com under fliken Investor Relations > Financial facts > New cost allocation.


För mer information:

Erik Forsberg, finansdirektör
Tel: 08 – 546 102 02

Annika Billberg, IR & kommunikationschef
Tel: 070-267 97 91, E-mail: a.billberg@intrum.com


Intrum Justitia är Europas ledande företag inom Credit Management Services och erbjuder heltäckande kredithanteringstjänster, inklusive köp av fordringar, som ska bidra till att förbättra kassaflöde och lönsamhet för företagets kunder. Intrum Justitia grundades 1923 och har omkring 3 300 anställda i 20 länder. Koncernens omsättning uppgick 2011 till 4 miljarder kronor. Intrum Justitia AB är noterat vid NASDAQ OMX Stockholm sedan 2002. Mer information finns på www.intrum.com.