Finansdepartementet

Invandrare stärker välfärden

Pressmeddelande   •   Jul 01, 2004 13:13 CEST

I en ny bilaga till långtidsutredningen 2003/04 diskuteras hur samhället kan förbättra villkoren på arbetsmarknaden för dem som hittills har invandrat till Sverige och förutsättningarna för att Sverige i framtiden ska kunna attrahera arbetskraft från andra länder. I rapporten konstateras att en ökad sysselsättning bland dem som har invandrat till Sverige innebär ett viktigt bidrag till finansieringen av välfärdstjänsterna.

Webbutsändning
Se presskonferensen i efterhand via länken nedan.


Till webbutsändning

Migrationen, såväl invandring som utvandring, får allt större betydelse för befolkningens storlek och sammansättning och därmed för utbudet av arbetskraft. Sveriges förmåga att tillvarata invandrad arbetskraft, dvs. hur framgångsrik integrationen är, påverkar i vilken utsträckning de som har invandrat deltar i arbetskraften och hur hög sysselsättningsgraden är.

I bilaga 4 till Långtidsutredningen diskuteras potentialen för framtida arbetskraftsutbud utifrån migrationsströmmarnas förändring och integrationen av invandrare på den svenska arbetsmarknaden.

Utlandsfödda har generellt sett en avsevärt sämre anknytning till arbetsmarknaden i jämförelse med födda i Sverige, då sysselsättningen är låg och arbetslösheten hög. På senare år har sysselsättningen ökat och arbetslösheten minskat relativt mycket bland invandrad arbetskraft. Utvecklingen har varit positiv, men utgångsläget var mycket dåligt. Nivåskillnaden mellan utlandsfödda och födda i Sverige är fortfarande stor, både när det gäller sysselsättning och arbetslöshet.

Förankringen på arbetsmarknaden är också jämförelsevis svag, eftersom stor andel utlandsfödda har tidsbegränsade anställningar. Om invandrad arbetskraft fastnar i en situation med olika tillfälliga anställningar, kan det leda till segregation i samhället. Ett annat problem är att utlandsfödda har svårigheter att finna arbete i nivå med utbildning och yrkeserfarenhet.

Kunskap om vad som kan förklara svårigheterna för utlandsfödda att etablera sig på arbetsmarknaden, kan lägga grunden för mer framgångsrik integration i framtiden. I rapporten presenteras därför en översikt av svensk empirisk forskning om integrationen på arbetsmarknaden i Sverige och utvärdering av integrationsarbetet.

Integrationspolitiken kommer att få stor betydelse för framtidens arbetskraftsutbud mot bakgrund av att befolkningsutvecklingen i Sverige förväntas innebära en ökning av andelen utlandsfödda. Avsevärt förbättrad sysselsättning bland utlandsfödda krävs för att en hög sysselsättningsnivå ska kunna upprätthållas i befolkningen som helhet.

Några viktiga slutsatser för en förbättrad integration är:

· Diskriminering är ett problem och måste motverkas.
· Individuellt anpassade åtgärder ger bättre resultat än generella åtgärder.
· Praktik eller subventionerad anställning ger bättre effekt än utbildning när det gäller möjligheterna att snabbt komma in på arbetsmarknaden.
· Arbetsmetoder och bemötande vid myndigheter behöver utvecklas.

Läs mera om Långtidsutredningen på: www.regeringen.se/lu2003


Kontakt
Annika Århammar
Departementssekreterare
070-696 65 20