Statistiska centralbyrån, SCB

Invandringen av syriska medborgare tredubblades

Pressmeddelande   •   Feb 20, 2013 10:16 CET

Sveriges folkmängd ökade med 73 038 personer under 2012 och var vid årets slut 9 555 893. Efter ett par år med minskad invandring visar siffrorna från 2012 åter på en ökning då
103 059 invandrade vilket är den högsta nivån någonsin. Även utvandringen ökade något under 2012 då 51 747 personer utvandrade och översteg därmed 2011 års höga siffra.

Antalet invandrare var rekordhögt då 49 673 kvinnor och 53 386 män flyttade eller återvände till Sverige. Som vanligt är det svenska medborgare som återinvandrar som utgör den största enskilda gruppen invandrare. Under 2012 utgjorde de 20 procent av alla invandrare.

Antal svenska medborgare som återinvandrar under 2012 efter utvandringsland, antal år utomlands och medelålder

(se tabell)

Utöver de återinvandrade svenska medborgarna så är medborgare från Syrien den största gruppen. Invandringen från Syrien har de senaste åren ökat, 4 730 syriska medborgare invandrade under förra året, tre gånger så många som året innan.  Det är något fler män än kvinnor som kommer till Sverige från Syrien, cirka 60 procent män och 40 procent kvinnor. Det är främst unga personer med en medelålder för kvinnor på 27 år och för män 29 år.

Utvandringen till Norge minskade

De höga utvandringssiffrorna från 2011 håller i sig och ökade även något.
Totalt utvandrade 51 747 personer 2012, en ökning med 568 personer jämfört med föregående år. Av utvandrarna var 23 337 kvinnor och 28 410 män. Av de som utvandrade har 69 procent någon gång tidigare invandrat till Sverige, i genomsnitt hade dessa personer bott i Sverige 6,6 år. Utvandring sker till cirka 170 länder, nordiska och engelskspråkiga länder är de vanligaste. Svenska medborgare  utvandrar framför allt till Norge, men trots den höga utvandringen dit minskade den för första gången sedan år 2004. Totalt minskade utvandringen till Norge med en fjärdedel och för svenska medborgare med 30 procent. Av de vanligaste utvandringsländerna är Irak det land som ökat mest procentuellt sett då 1 202 personer emigrerade dit. Två tredjedelar av dessa emigranter är födda i Irak, av den resterande tredjedelen har majoriteten minst en förälder som är född i Irak.

Invandrarna är något yngre än utvandrarna. Av de som invandrade under 2012 var medelåldern för kvinnor 27 år och männen 28 år, bland utvandrarna var kvinnorna 29 år och männen 32 år.

Antal in- och utvandrare 1851-2012

Norrköping är åter åttonde största kommunen

Av Sveriges 290 kommuner hade 159 en folkökning under 2012, två kommuner hade oförändrad folkmängd och 129 hade en folkminskning.  Den andelsmässigt största folkökningen stod Sundbyberg för, som vid årsskiftet hade 40 793 invånare och därmed passerade 40 000-gränsen. Huddinge kommun sprängde redan vid halvårsskiftet 100 000-gränsen och hade vid årets slut ett invånarantal på 101 010. Norrköping som länge varit den åttonde största kommunen i landet, och 2011 passerades av Helsingborg, tog 2012 tillbaka plats nummer åtta och Helsingborg är nu nummer nio.

Andra kommuner som har passerat invånargränser är Österåker som översteg 40 000, Solna översteg 70 000 och Kristianstad som översteg 80 000 invånare. Västra Götalands län har under 2012 passerat
1 600 000-gränsen och hade vid årets slut 1 600 447 invånare.

Folkmängd och befolkningsförändringar 2005-2012  

(Se tabell)

Definitioner och förklaringar

Folkökningen definieras som skillnaden mellan folkmängden vid årets början och årets slut. Händelser (födslar, dödsfall, in- och utvandringar) som skett före 2012, men som rapporterades under året, påverkar folkmängden för 2012 men redovisas inte som händelser under 2012. Detta medför att folkökningen inte är detsamma som summan av födelseöverskott och invandringsöverskott. Sveriges folkmängd den 31/12 2012 ökade med 487 personer till följd av händelser som inträffat före 2012, men som rapporterades under året.

Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.

Mer om statistiken

På vår webbplats finns en läns- och kommuntabell med folkmängden den 31 december 2012 och befolkningsförändringar under år 2012. Där finns också de mest efterfrågade tabellerna och diagrammen samt information om statistikens kvalitet och framställningssätt.

Nästa publiceringstillfälle

Den 20 mars publiceras ett pressmeddelande med ytterligare befolkningsstatistik för 2012.Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, enheten för befolkningsstatistik
701 89 Örebro

Förfrågningar

Linus Johansson
Tfn 019 - 17 66 56
E-post befolkning@scb.se
Lena Bernhardtz
Tfn 019 - 17 65 27
E-post befolkning@scb.se