Stockholms Läns Landsting

Inventering av miljöstörande ämnen i landstingets fastigheter (Locum)

Pressmeddelande   •   Nov 28, 2006 15:19 CET

En inventering av vilka miljöstörande ämnen som finns i marken i Stockholms läns landstings fastigheter har genomförts av Locum. Majoriteten av dem kan tas bort med enkla metoder.

– Det är viktigt att skaffa sig kunskap om den miljöskuld som byggts upp och att rätta till den, säger Locums vice vd Tommy Hoff.

De markföroreningar som har identifierats är framför allt eldningsolja, kvicksilver i avloppsnät och PCB. De flesta kan tas bort med enklare åtgärder som till exempel att gräva bort och ersätta förorenad mark. För att förhindra oljespill kan oljetankar förbättras genom invallning, underliggande markytor hårdgöras och spillskydd monteras.

Under inventeringen har MIFO - Metod för Identifiering av Förorenade Områden, använts. Den rekommenderas och används av både Naturvårdsverket och Länsstyrelsen.

Locum har också börjat inventera om det finns föroreningar i byggnaderna som till exempel asbest, bly, freoner, PCB och zink. Av de fastigheter Locum förvaltar är flertalet byggda mellan 1950 och 1970. En period då kunskapen om miljöstörande material i byggsektorn inte var lika bra som i dag.

Inventeringarna görs utifrån att miljöbalken ställer krav på att fastighetsägare ska känna till och behandla föroreningar som kan utgöra en risk för människors hälsa eller miljön.

Ytterligare information:
Marcus Wistrand, miljösamordnare, 08-690 78 03.
Tommy Hoff, vice VD, 08-690 76 77