Statistiska centralbyrån, SCB

Investeringsenkäten, februari 2011: Ökningen inom industrins investeringar väntas avta

Pressmeddelande   •   Mar 06, 2012 09:42 CET

Industrins investeringar i Sverige uppgick förra året till 51,6 miljarder. Det är en volymökning med 8 procent jämfört med året innan. Ökningen väntas hålla i sig, om än mattas av, och i år förväntas investeringarna uppgå till 55,0 miljarder. Det är en ökning med 2 procent jämfört med fjolåret.

Investeringarna för 2011 har reviderats ner sedan undersökningen i oktober. Då visade planerna på investeringar på 53,2 miljarder, en ökning på 10 procent jämfört med 2010. Även årets investeringsplaner har reviderats ner något sedan undersökningen i oktober. Då förväntades investeringsvolymen öka med 7 procent och uppgå till 57,2 miljarder.

Ökade investeringar inom industribranschen under 2011

Volymförändringarna inom industribranscherna under 2011 har i huvudsak varit positiva. Störst volymökning stod textilvaruindustrin för som ökade sina investeringar med 70 procent. Textilvaruindustrins investeringar utgör dock knappt en halv procent av de totala investeringarna inom industrisektorn.

Stora volymökningar återfanns inom massa- och pappersindustrin samt stål- och metallindustrin som under 2011 ökade med 36 respektive 30 procent. Även elektronikvaruindustrin och metallvaruindustrin har haft stora ökningar på 29 respektive 26 procent. Volymökningar återfanns även inom gruvindustrin som  ökat med 14 procent samt den kemiska industrin och  livsmedelsindustrin som har ökat med 6 procent vardera.

Den bransch som stod för den största procentuella minskningen av investeringsvolymen är transportmedelsindustrin som har minskat med 32 procent. Även trävaruindustrin och tillverkningsindustrin har minskat sina investeringar och minskningarna uppgick till 28 respektive 12 procent.

Industrins investeringar 1997 – 2012
Utfall 1996-2011, planer 2012, Miljarder kronor, 2008 års priser

Från och med publiceringen i november har fastprisberäkningen anpassats för att bättre överensstämma med SNI 2007. Detta medför smärre förändringar i redovisningen.

Stora skillnader i volymförändring mellan industribranscherna är att vänta

Den förväntade volymförändringen för 2012 skiljer sig åt mellan olika industrigrupper. Stora ökningar återfanns inom transportmedelsindustrin som förväntas öka med 25 procent och tillverkningsindustrin som förväntas öka med 24 procent.

Gruvindustrin och elektronikvaruindustrin förväntas öka investeringsvolymerna med 15 respektive 11 procent.  Även den kemiska industrin och metallvaruindustrin förväntas öka sina investeringar med 7 respektive 4 procent.

Störst volymminskning återfanns inom den grafiska industrin som förväntas minska investeringarna med 30 procent. Den grafiska industrins investeringar utgör dock endast en dryg procent av industrins totala investeringar. Stora förväntade volymminskningar återfinns hos trävaruindustrin samt stål- och metallindustrin som förväntas minska investeringarna med 27 respektive 19 procent. Massa- och pappersindustrin förväntas minska investeringarna med 4 procent medan investeringarna för livsmedelsindustrin förväntas minska med 1 procent. 

Totala investeringar samt procentuell förändring 2011
För tabell se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____330138.aspx

Minskade investeringar inom energisektorn

Investeringsvolymen inom energisektorn minskade med 10 procent under 2011 jämfört med 2010. Det innebär att investeringarna uppgick till 29,4 miljarder. Den största ökningen återfanns inom reningsverk som ökade investeringsvolymen med 17 procent. Störst volymminskning återfanns inom vattenverk som minskade investeringarna med 32 procent.

Under innevarande år förväntas investeringarna inom energisektorn åter igen öka och uppgå till 43,8 miljarder. Det innebär volymökningar på 24 procent jämfört med fjolåret.

Ökade investeringar inom byggindustrin

Byggverksamheten ökade investeringsvolymen med 12 procent under 2011 jämfört med 2010. Det innebär att investeringarna uppgick till 5,3 miljarder. Under 2012 förväntas investeringarna minska med 11 procent och förväntas uppgå till 3,9 miljarder.

Mestadels ökade investeringar inom tjänstesektorn

Under 2011 ökade transport- och magasineringsbranschen investeringsvolymen med 1 procent, vilket innebär att investeringarna uppgick till 16,6 miljarder. Ökningen väntas fortgå under 2012 och volymökning förväntas uppgå till på 12 procent.

Varuhandelns investeringar uppgick till 13,5 miljarder under 2011. Detta innebär ökade investeringsvolymer med 18 procent jämfört med 2010. Under innevarande år förväntas investeringarna uppgå till 11,1 miljarder, en volymminskning på 7 procent.

Investeringarna inom informations- och kommunikationsbranschen uppgick till 9,6 miljarder under 2011, vilket innebär att investeringsvolymerna ökade med 17 procent jämfört med 2010. Innevarande år väntas investeringarna uppgå till 9,3 miljarder, en volymminskning på 3 procent.

Företag inom uthyrning, forskning och andra företagstjänster minskade under 2011 investeringsvolymen med 5 procent. Det innebär att investeringarna uppgick till 8,0 miljarder. Volymminskningen väntas hålla i sig under 2012 och investeringsvolymen väntas minska med 17 procent. Det innebär investeringar på 6,6 miljarder.

Banker och försäkringsbolag ökade under föregående år investeringsvolymen med 15 procent, vilket innebär investeringar på 5,7 miljarder. Under innevarande år väntas investeringsvolymen minska med 12 procent och investeringarna förväntas uppgå till 5,0 miljarder.

Definitioner och förklaringar

Klicka här för definitioner och förklaringar.

Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande avser majenkäten och publiceras 2012-05-22, kl. 09.30.Statistikansvarig myndighet och producent

Statistiska centralbyrån, Enheten för investeringar, FoU och IT
Box 24 300
104 51 Stockholm

Förfrågningar

Linda Wiese
Tfn 08-506 948 21
E-post invest@scb.se

Robin Seth
Tfn 08-506 942 49
E-post invest@scb.se

Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.