Statistiska centralbyrån, SCB

Investeringsenkäten, oktober 2010: Industrins investeringar ökar först nästa år

Pressmeddelande   •   Nov 23, 2010 09:40 CET

För tabeller och statistik, se http://www.scb.se/Pages/PressRelease____303769.aspx

Industrins investeringar väntas uppgå till 49,3 miljarder i år. Det innebär att investeringsvolymen minskar med 5 procent jämfört med 2009. Först nästa år tyder investeringsplanerna på en ökning inom industrin.

Industrins investeringsplaner för 2010 har reviderats ned sedan i maj. Då visade investeringsplanerna på en svagt positiv volymutveckling för helåret. Uppgifter lämnade i oktober tyder istället på att investeringsvolymen blir lägre i år jämfört med 2009, en minskning med 5 procent. Investeringsplanerna för 2011 visar däremot på en ökad investeringsvolym och väntas uppgå till totalt 53,5 miljarder. Det motsvarar en ökning med drygt 10 procent.

Industrin reviderar ned investeringarna

Flera industribranscher visar på minskade investeringar i år. Inom gruvor och mineralutvinningsindustrin bedöms investeringsvolymen minska med 17 procent jämfört med 2009. I löpande priser väntas investeringarna uppgå till 6,3 miljarder. Det är en stor nedrevidering jämfört med enkäten i maj då branschen förutsåg en ökad investeringsvolym på 5 procent för i år. Nästa år väntas dock branschen öka sina investeringar med 12 procent.

Andra branscher som väntas minska investeringarna kraftigt för 2010 är massa- och pappersvaruindustrin samt den kemiska industrin. De avser att dra ner investeringsvolymerna med 18 respektive 34 procent.  Under nästa år förutser massa- och pappersvaruindustrin en kraftig ökning med nästan 40 procent samtidigt som den kemiska industrin räknar med en oförändrad volym.

Bland de branscher som väntas öka sina investeringar under innevarande år finns trävaruindustrin och livsmedelsindustrin med ökningar på 35 respektive 25 procent. Under 2011 planerar livsmedelsindustrin för ytterligare ökningar med 5 procent  medan investeringsvolymen för trävaruindustrin väntas ligga i nivå med 2010.

Energisektorn ökar investeringarna

Energisektorn beräknas investera 31,1 miljarder i år. Det innebär en  ökning av investeringsvolymen med 4 procent jämfört med 2009. Under nästa år väntas en ökning med 3 procent.

Investeringar inom tjänstesektorn

Företagen inom företagstjänster väntas öka sin investeringsvolym i år med 35 procent. Branschens investeringar väntas uppgå till 7,4 miljarder i löpande priser. För 2011 planeras minskade investeringar med 2 procent jämfört med 2010.

Andra branscher som ser ut att öka sina investeringar för nästa år är transportföretagen samt företag inom varuhandeln, där ökningar av investeringsvolymen på 6 respektive 9 procent väntas. Under nästa år räknar  transportföretagen med en fortsatt ökningstakt på 6 procent och inom varuhandeln bedöms investeringsvolymen öka marginellt.

Förväntningar om minskad investeringsvolym  för i år finns bland annat inom informations- och kommunikationssektorn. Där bedöms investeringsvolymen sjunka med 10 procent i år, men öka med 2 procent nästa år. Bank- och försäkringssektorn väntas också minska sina investeringar under 2010 motsvarande en volymminskning på 11 procent. Branschen bedöms sedan minska sina investeringar marginellt under 2011.

Investeringar inom byggnadsverksamheten

Byggindustrin väntas i år öka sina investeringar med 32 procent vilket innebär totala investeringar för helåret på 4,5 miljarder i löpande priser. De planer som har lämnats för 2011 pekar på en volymökning med 6 procent.

Fastighetsbranschen  ökar bostadsinvesteringarna

Fastighetsbranschen förväntas  minska sina investeringar i år med 6 procent. I löpande priser beräknas de totala investeringarna för branschen hamna på 59,4 miljarder. Under 2011 planeras för fortsatta neddragningar  med ytterligare 2 procent.

Däremot väntas en ökning av investeringar i nyproduktion av bostäder. I år beräknas volymerna öka med 13 procent och nästa år med 34 procent.

Definitioner och förklaringar

Investeringsenkätens uppgifter avviker från nationalräkenskapernas uppgifter genom att nationalräkenskaperna inkluderar fler branscher och använder ett vidare investeringsbegrepp. I det vidare investeringsbegreppet ingår köpt och egenproducerad mjukvara, finansiell leasing av kapitalföremål fördelat på användande bransch samt korttidsinventarier. Nationalräkenskaperna kompletterar även investeringsenkätens uppgifter med skattningar för småföretag som ej undersöks i enkäten.

Företagens faktiska investeringar avviker erfarenhetsmässigt från de förväntade på ett delvis systematiskt sätt. SCB utnyttjar normalt detta förhållande för att på grundval av företagens uppgifter göra en bedömning av den framtida investeringsvolymen. Vid den här undersökningsomgången har bedömning av investeringsvolymen för 2010 genomförts.

Från och med publiceringen i maj 2009 redovisas investeringsuppgifterna enligt ny svensk näringsgrensindelningen, SNI 2007. Övergången till ny näringsgrensindelning medför att tidigare redovisningsgrupper inte är fullt jämförbara med dagens publicering. För mer information se SNI 2007.

Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande som avser februarienkäten publiceras 2011-03-08, kl. 09.30.

 

 

Statistikansvarig myndighet och producent

Statistiska centralbyrån, Enheten för investeringar, FoU och IT
Box 24 300
104 51 Stockholm

 

Förfrågningar

Shubila Balaile
Tfn 08 -506 944 67
E-post invest@scb.se

Johan Sjöberg

Tfn 08-506 941 28
E-post invest@scb.se