Statistiska centralbyrån, SCB

Investeringsenkäten, oktober 2011: Industrins investeringar fortsätter öka

Pressmeddelande   •   Nov 22, 2011 10:09 CET

Industrins investeringar väntas i år uppgå till 53,2 miljarder. Det innebär att investeringsvolymen ökar med 10 procent jämfört med 2010. Ökningen väntas hålla i sig och investeringsvolymen förväntas öka med ytterligare 7 procent under 2012.

Industrins investeringsplaner för 2011 har reviderats ned sedan i maj. Då förväntades investeringarna uppgå till 57,5 miljarder, en relativt stor ökning jämfört med 2010. Uppgifterna från oktober tyder dock på att ökningen skrivs ned något och att den totala investeringen hamnar på 53,2 miljarder, en ökning med 10 procent jämfört med 2010.

Investeringsplanerna för 2012 visar på en ytterligare ökning. Investeringarna väntas då uppgå till 57,2 miljarder kronor, vilket motsvarar en volymökning på 7 procent.

Industrins investeringar ökar mindre än väntat
Flera industribranscher visar på stora revideringar i år. Inom gruvor och mineralutvinningsindustrin beräknas investeringarna öka med 12 procent jämfört med 2010. I löpande priser innebär det att investeringarna förväntas uppgå till 6,8 miljarder. Det är en stor nedskrivning sedan undersökningen i maj, då man bedömde att investeringarna skulle öka med 21 procent jämfört med 2010. Branschen väntas dock öka sina investeringar med 36 procent under 2012.

Andra branscher som enligt prognos förväntas öka sina investeringar under 2011 är textilindustrin som förväntas öka med 66 procent samt grafisk produktion som förväntas öka med 47 procent. Båda branscherna förväntas minska sina investeringar under 2012.

De branscher som förväntas minska sina investeringar för 2011 är transportmedelsindustrin och träindustrin. Dessa branscher väntas minska sina investeringar med 19 respektive 31 procent. Minskningarna förväntas fortsätta under 2012 för träindustrin, som förväntas minska volymen med 5 procent. Transportmedelsindustrin väntas istället öka volymen med 42 procent.

Industrins investeringar 1996 – 2012

Utfall 1996-2010, planer 2011-2012, Miljarder kronor, 2008 års priser


Från och med publiceringen i november har fastprisberäkningen anpassats för att bättre överensstämma med SNI 2007. Detta medför smärre förändringar i redovisningen.

Energisektorn ökar investeringarna
Energisektorn beräknas investera 35,6 miljarder kronor i år, vilket innebär att branschen har reviderat ned siffrorna sedan undersökningen i maj, då investeringarna förväntades hamna på 38,1 miljarder. Investeringsvolymen väntas öka med 3 procent jämfört med 2010. Under nästa år väntas investeringarna öka med 8 procent.

Fastighetsbranschen ökar nybyggnationerna
Fastighetsbranschen förväntas i år öka sina investeringar med 6 procent. I löpande priser beräknas de totala investeringarna för branschen hamna på 62,3 miljarder kronor. Under 2012 planeras för ökade investeringar med ytterligare 8 procent.

Även inom nyproduktion förväntas en ökning av investeringarna. I år beräknas volymerna öka med 20 procent jämfört med 2010. Det är en revidering nedåt sedan i maj i år, då nyproduktionen väntades öka med 37 procent jämfört med 2010. Nästa år väntas nyproduktionen öka med ytterligare 25 procent.

Investeringar inom byggnadsverksamheten
Byggindustrin väntas i år minska investeringarna med 3 procent, vilket innebär att totala investeringar för helåret förväntas uppgå till 4,6 miljarder kronor i löpande priser. De planerade investeringarna som har lämnats för 2012 pekar på en volymökning på 7 procent.

Investeringar inom övriga branscher
Investeringarna inom företagstjänster väntas minska med 21 procent jämfört med 2010. Branschens totala investeringar förväntas uppgå till 6,5 miljarder kronor, vilket är en revidering nedåt sedan undersökningen i maj, då man uppskattade investeringarna till 7,0 miljarder. Investeringarna för 2012 väntas hamna på 6,4 miljarder kronor.

Förväntningar om ökad investeringsvolym återfinns inom informations- och kommunikationssektorn, där investeringarna väntas öka med 13 procent i år. Under 2012 förväntas investeringarna minska med 12 procent.

Varuhandel samt transport och magasinering förväntas minska sina investeringar med 3 respektive 2 procent. Under 2012 väntas varuhandel öka sina investeringar med 1 procent medan transport och magasinering väntas öka sina investeringar med 3 procent.

Banker och försäkringsbolag väntas investera 5,0 miljarder kronor, vilket innebär en volymökning på 6 procent jämfört med 2010. Under 2012 förväntas investeringarna minska med 7 procent.

Totala investeringar samt procentuell förändring 2011

För tabell se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____324143.aspx

Definitioner och förklaringar
Investeringsenkätens uppgifter avviker från nationalräkenskapernas uppgifter genom att nationalräkenskaperna inkluderar fler branscher och använder ett vidare investeringsbegrepp. I det vidare investeringsbegreppet ingår köpt och egenproducerad mjukvara, finansiell leasing av kapitalföremål fördelat på användande bransch samt korttidsinventarier. Nationalräkenskaperna kompletterar även investeringsenkätens uppgifter med skattningar för småföretag som ej undersöks i enkäten.

Populationsramen är hämtad från SCB:s företagsdatabas. Företag med minst 200 anställda totalundersöks. Företag med mellan 20 och 199 anställda undersöks genom ett urval. Företag med 10-19 anställda inom industribranschen skattas utifrån investeringsuppgifter från företag med 20-49 anställda.

Företagens faktiska investeringar avviker erfarenhetsmässigt från de förväntade på ett delvis systematiskt sätt. SCB utnyttjar normalt detta förhållande för att på grundval av företagens uppgifter göra en bedömning av den framtida investeringsvolymen. Vid den här undersökningsomgången har bedömning av investeringsvolymen för 2011 och 2012 genomförts.

Från och med publiceringen i maj 2009 redovisas investeringsuppgifterna enligt ny svensk näringsgrensindelningen, SNI 2007. Övergången till ny näringsgrensindelning medför att tidigare redovisningsgrupper inte är fullt jämförbara med dagens publicering. För mer information se SNI 2007.

Statistikdatabasen
Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.


Mer om statistiken
Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.

Nästa publiceringstillfälle
Nästa pressmeddelande avser februarienkäten och publiceras 2012-03-06, kl. 09.30.Statistikansvarig myndighet och producent
Statistiska centralbyrån, Enheten för investeringar, FoU och IT
Box 24 300
104 51 Stockholm

Förfrågningar
Linda Wiese
Tfn 08-506 948 21
E-post invest@scb.se

Robin Seth

Tfn 08-506 942 49
E-post invest@scb.se


Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.