Statistiska centralbyrån, SCB

Investeringsfonder - tillgångar och skulder, 2:a kvartalet 2012: Hushållens fondsparande dämpades

Pressmeddelande   •   Aug 17, 2012 10:55 CEST

Under andra kvartalet i år dämpades hushållens nettosparande i svenskregistrerade investeringsfonder. Totalt köpte hushållen fondandelar för 74 miljoner kronor mer än vad de sålde för. Detta kan jämföras med första kvartalets nettoinflöde på 1 578 miljoner.

Det avtagande nettoinflödet i fonder berodde bland annat på att hushållen sålde aktiefonder för 3,2 miljarder mer än vad man köpte för. Däremot redovisade övriga fondkategorier ett positivt nettosparande. Bland annat nettoköpte hushållen blandfonder och räntefonder för 2,0 respektive 0,5 miljarder.

Vid utgången av det andra kvartalet i år var hushållens direktägda fondförmögenhet 339 miljarder, vilket kan jämföras med 353 miljarder första kvartalet i år. Premiepension och fondförsäkring, vilka är hushållens indirekta fondinnehav, uppgick till 344 respektive 448 miljarder.

Totala nettosparandet positivt

Det totala nettosparandet i svenskregistrerade fonder var, i likhet med hushållens nettosparande, positivt. Under andra kvartalet i år köptes det för totalt 19,9 miljarder mer än det såldes för. Det kan jämföras med föregående kvartal då nettosparandet var minus 0,4 miljarder.

En bidragande orsak till att fonderna redovisade ett nettoinflöde kan bland annat härledas till den finansiella företagssektorn, som hade ett nettoinflöde på 20,0 miljarder. Det ska tilläggas att till denna sektor räknas exempelvis fondförsäkrings- och premiepensionssparande samt innehav i förvaltade depåer som kan ha hushåll som slutlig ägare. Svenska icke finansiella företag sålde för 0,7 miljarder mer än vad de köpte för. Utländska innehavare hade ett negativt nettosparande på 0,9 miljarder.

Aktiefonder redovisade ett nettoutflöde
Under det andra kvartalet redovisade aktiefonderna ett nettoutflöde på totalt 14,9 miljarder. Övriga fondkategorier redovisade däremot ett nettoinflöde. Bland annat redovisade räntefonderna och fond-i-fonder ett nettoinflöde på totalt 12,9 respektive 13,9 miljarder.

Total fondförmögenhet (mdr SEK)

Den totala fondförmögenheten minskade

Fondförmögenheten minskade under det andra kvartalet med 42 miljarder jämfört med första kvartalet i år. Totalt uppgick det totala fondförmögenheten i svenskregistrerade fonder till 1 602 miljarder.

Aktiefondernas värde minskade med 62 miljarder, till totalt 828 miljarder. En av anledningarna var den negativa börsutvecklingen under andra kvartalet. Räntefonder ökade däremot med 13 miljarder. Fond-i-fonder och övriga fonder ökade med 6 miljarder respektive 3 miljarder. Blandfonder minskade med 3 miljarder.

Fondförmögenhet, 2012 kv 2
 

För tabell, se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____338800.aspx

Definitioner och förklaringar
Statistiken omfattar investeringsfonder registrerade i Sverige. Både värdepappersfonder och specialfonder ingår i statistiken. Kategorin övriga fonder omfattar fonder som inte kunnat klassificeras enligt någon annan kategori, exempelvis hedgefonder.

Publikation
En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i ett Statistiskt meddelande.

Statistikdatabasen
Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.

Mer om statistiken
Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram, m.m.

Nästa publiceringstillfälle
Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2012-11-13 kl. 09.30.
Statistikansvarig myndighet
Finansinspektionen
Box 7821, 103 97 Stockholm
Fax 08-24 13 35
Producent
SCB, Enheten för betalningsbalans- och finansmarknadsstatistik
Box 24 300
104 51 Stockholm

Förfrågningar
John Svanäng
Tfn 08-506 948 85
E-post fornamn.efternamn@scb.se

Jens Viklund
Tfn 08-506 948 82
E-post fornamn.efternamn@scb.se